Home­nat­ge a Toni Villaes­cu­sa a Quart de Poblet – Lli​ber​tat​.cat

192246_homenatge_villascusamini

Un any més, una cin­quan­ta inde­pen­den­tis­tes s’a­ple­ga­ren al cemen­te­ri de Quart de Poblet, el poble on va nài­xer i on va ser sote­rrat. De mane­ra uni­tà­ria les dife­rents organ­ti­za­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta varen con­vo­car l’ho­me­nat­ge de ves­pra­da, i allí col·locaren un ramell de flors, una este­la­da i una gran pan­car­ta amb el seu rostre.

Gonçal Bra­vo, en nom de la COS, i Josep Guia, en nom del PSAN, van fer uns par­la­ments on recor­da­ren la figu­ra de Toni Villas­cu­sa. Josep Guia va fer una breu crò­ni­ca de la vida, el com­pro­mís i la mili­tàn­cia de Toni, remar­cant que Terra Lliu­re va esde­vin­dre, amb ella, una orga­nitza­ció d’àm­bit nacio­nal, de Paï­sos Catalans.

Va des­ta­car que pro­ba­ble­ment va ser el mateix Toni qui va par­ti­ci­par en l’ac­ció arma­da del 9 de setem­bre de 1981, quan qua­tre arte­fac­tes van escla­tar alho­ra en dife­rents dele­ga­cions espan­yo­les als Paï­sos Cata­lans: Bar­ce­lo­na, Tarra­go­na, Valèn­cia i Alacant.

Gonçal va des­ta­car la vàlua de Toni i va recor­dar que enca­ra ens ha de ser­vir d’e­xem­ple, final­ment va fer ser­vir les para­ules d’E­duar­do Galeano «Alguns focs, focs babaus no il·luminen ni cre­men; però altres cre­men la vida amb tan­tes ganes que no se’ls pot mirar sen­se par­pe­lle­jar, i qui s’hi apro­pa s’encén.» Així va ser el Toni… i com deia l’Eva Forest al seu escrit… així hem de ser totes i tots per asso­lir l’homenatge final que li devem al Toni… la victòria!!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *