Home­nat­ge a Toni Villaes­cu­sa a Quart de Poblet – Lli​ber​tat​.cat

192246_homenatge_villascusamini

Un any més, una cin­quan­ta inde­pen­den­tis­tes s’a­ple­ga­ren al cemen­te­ri de Quart de Poblet, el poble on va nài­xer i on va ser sote­rrat. De mane­ra uni­tà­ria les dife­rents organ­ti­za­cions de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta varen con­vo­car l’ho­me­nat­ge de ves­pra­da, i allí col·locaren un ramell de flors, una este­la­da i una gran pan­car­ta amb el seu rostre.

Gonçal Bra­vo, en nom de la COS, i Josep Guia, en nom del PSAN, van fer uns par­la­ments on recor­da­ren la figu­ra de Toni Villas­cu­sa. Josep Guia va fer una breu crò­ni­ca de la vida, el com­pro­mís i la mili­tàn­cia de Toni, remar­cant que Terra Lliu­re va esde­vin­dre, amb ella, una orga­nitza­ció d’àm­bit nacio­nal, de Paï­sos Catalans.

Va des­ta­car que pro­ba­ble­ment va ser el mateix Toni qui va par­ti­ci­par en l’ac­ció arma­da del 9 de setem­bre de 1981, quan qua­tre arte­fac­tes van escla­tar alho­ra en dife­rents dele­ga­cions espan­yo­les als Paï­sos Cata­lans: Bar­ce­lo­na, Tarra­go­na, Valèn­cia i Alacant.

Gonçal va des­ta­car la vàlua de Toni i va recor­dar que enca­ra ens ha de ser­vir d’e­xem­ple, final­ment va fer ser­vir les para­ules d’E­duar­do Galeano «Alguns focs, focs babaus no il·luminen ni cre­men; però altres cre­men la vida amb tan­tes ganes que no se’ls pot mirar sen­se par­pe­lle­jar, i qui s’hi apro­pa s’encén.» Així va ser el Toni… i com deia l’Eva Forest al seu escrit… així hem de ser totes i tots per asso­lir l’homenatge final que li devem al Toni… la victòria!!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.