La CUP s’es­tre­na­rà a l’A­jun­ta­ment de Giro­na pre­sen­tant tres mocions – Lli​ber​tat​.cat

La modi­fi­ca­ció del ROM, un posi­cio­na­ment muni­ci­pal en con­tra les reta­lla­des a l’Hos­pi­tal Josep True­ta i la crea­ció d’un Con­sell Local per l’a­lli­be­ra­ment LGT a Giro­na cen­tra­ran les pro­pos­tes de la CUP al ple con­vo­cat per dimarts vinent a l’A­jun­ta­ment de Girona.

El por­ta­veu del grup muni­ci­pal, Jor­di Nava­rro, con­si­de­ra que «des­prés dels inter­can­vis de cro­mos del car­ti­pàs» cal posar fil a l’a­gu­lla per «fer de Giro­na una ciu­tat que defen­sa els drets socials i polí­tics dels tots els seus habitants».

La CUP ha ini­ciat amb deci­sió el camí per apli­car allò amb el qual es va com­pro­me­tre durant la cam­pan­ya elec­to­ral de les pas­sa­des elec­cions i, per come­nçar, pre­sen­ta­rà tres mocions en el pri­mer ple ordi­na­ri del pro­per dimarts 26 de juliol. Per Nava­rro, un cop pas­sat el ple de car­ti­pàs on «es va visua­litzar un inter­can­vi de cro­mos entre PP, PSC i CiU» ara és l’ho­ra de come­nçar a fer pro­pos­tes per fer ava­nçar Giro­na cap un model més social i més par­ti­ci­pa­tiu de ciu­tat on «totes les per­so­nes puguin exer­cir els seus drets socials i polí­tics amb plenitud».

És en aquest sen­tit, que el grup muni­ci­pal de la CUP ha pre­sen­tat tres mocions que apos­ten per rever­tir dinà­mi­ques pas­sa­des i anar bas­tint des de la Plaça del Vi i amb l’a­ju­da de les enti­tats de Giro­na «una ciu­tat més dinà­mi­ca i més jus­ta». Així, per exem­ple, con­jun­ta­ment amb el grup muni­ci­pal d’ICV-EUiA i amb el suport de les asso­cia­cions de veïns, la CUP ha pre­sen­tat una moció per ini­ciar un pro­cés de modi­fi­ca­ció del ROM (Regla­ment Orgà­nic Muni­ci­pal) que per­me­ti fer dels plens muni­ci­pals un espai par­ti­ci­pa­tiu i obert a la ciu­ta­da­nia. Car­les Bona­ven­tu­ra, regi­dor de la CUP i mem­bre de Reagru­pa­ment con­si­de­ra que «aquest és un pas essen­cial i inelu­di­ble per come­nçar un pro­cés de rege­ne­ra­ció demo­crà­ti­ca a la ciu­tat» i espe­ra que la res­ta de grups muni­ci­pals es mos­trin favo­ra­bles a la pro­pos­ta de la CUP i ICV-EUiA.

Així mateix,i per la seva ban­da, la CUP ha pre­sen­tat dues pro­pos­tes més per dis­cu­tir al ple del dia 25. En pri­mer lloc, la for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta pro­po­sa­rà que l’A­jun­ta­ment faci una decla­ra­ció de suport a la mobi­litza­ció dels tre­ba­lla­dors de l’Hos­pi­tal Josep True­ta al mateix temps que expres­si el seu rebuig a qual­se­vol reta­lla­da que afec­ti el ser­vei públic del mateix hos­pi­tal. Per altra ban­da, la CUP vol que l’A­jun­ta­ment faci un pas enda­vant en garan­tir tots els drets de per­so­nes gais, les­bia­nes, trans­se­xuals i inter­se­xuals. Per això dema­na que la ins­ti­tu­ció muni­ci­pal faci un posi­cio­na­ment públic en aquest sen­tit i, entre d’al­tres mesu­res, creï un con­sell local per l’a­lli­be­ra­ment LGT, ampliï el fons de les biblio­te­ques d’a­quest àmbit, garan­te­ixi pro­to­cols dins la poli­cia local per casos d’ho­mo­fò­bia o poten­ciï espais d’o­ci no con­su­mis­ta on el col·lectiu LGT es pugui expres­sar en llibertat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *