La CUP s’es­tre­na­rà a l’A­jun­ta­ment de Giro­na pre­sen­tant tres mocions – Lli​ber​tat​.cat

La modi­fi­ca­ció del ROM, un posi­cio­na­ment muni­ci­pal en con­tra les reta­lla­des a l’Hos­pi­tal Josep True­ta i la crea­ció d’un Con­sell Local per l’a­lli­be­ra­ment LGT a Giro­na cen­tra­ran les pro­pos­tes de la CUP al ple con­vo­cat per dimarts vinent a l’A­jun­ta­ment de Girona.

El por­ta­veu del grup muni­ci­pal, Jor­di Nava­rro, con­si­de­ra que «des­prés dels inter­can­vis de cro­mos del car­ti­pàs» cal posar fil a l’a­gu­lla per «fer de Giro­na una ciu­tat que defen­sa els drets socials i polí­tics dels tots els seus habitants».

La CUP ha ini­ciat amb deci­sió el camí per apli­car allò amb el qual es va com­pro­me­tre durant la cam­pan­ya elec­to­ral de les pas­sa­des elec­cions i, per come­nçar, pre­sen­ta­rà tres mocions en el pri­mer ple ordi­na­ri del pro­per dimarts 26 de juliol. Per Nava­rro, un cop pas­sat el ple de car­ti­pàs on «es va visua­litzar un inter­can­vi de cro­mos entre PP, PSC i CiU» ara és l’ho­ra de come­nçar a fer pro­pos­tes per fer ava­nçar Giro­na cap un model més social i més par­ti­ci­pa­tiu de ciu­tat on «totes les per­so­nes puguin exer­cir els seus drets socials i polí­tics amb plenitud».

És en aquest sen­tit, que el grup muni­ci­pal de la CUP ha pre­sen­tat tres mocions que apos­ten per rever­tir dinà­mi­ques pas­sa­des i anar bas­tint des de la Plaça del Vi i amb l’a­ju­da de les enti­tats de Giro­na «una ciu­tat més dinà­mi­ca i més jus­ta». Així, per exem­ple, con­jun­ta­ment amb el grup muni­ci­pal d’ICV-EUiA i amb el suport de les asso­cia­cions de veïns, la CUP ha pre­sen­tat una moció per ini­ciar un pro­cés de modi­fi­ca­ció del ROM (Regla­ment Orgà­nic Muni­ci­pal) que per­me­ti fer dels plens muni­ci­pals un espai par­ti­ci­pa­tiu i obert a la ciu­ta­da­nia. Car­les Bona­ven­tu­ra, regi­dor de la CUP i mem­bre de Reagru­pa­ment con­si­de­ra que «aquest és un pas essen­cial i inelu­di­ble per come­nçar un pro­cés de rege­ne­ra­ció demo­crà­ti­ca a la ciu­tat» i espe­ra que la res­ta de grups muni­ci­pals es mos­trin favo­ra­bles a la pro­pos­ta de la CUP i ICV-EUiA.

Així mateix,i per la seva ban­da, la CUP ha pre­sen­tat dues pro­pos­tes més per dis­cu­tir al ple del dia 25. En pri­mer lloc, la for­ma­ció inde­pen­den­tis­ta pro­po­sa­rà que l’A­jun­ta­ment faci una decla­ra­ció de suport a la mobi­litza­ció dels tre­ba­lla­dors de l’Hos­pi­tal Josep True­ta al mateix temps que expres­si el seu rebuig a qual­se­vol reta­lla­da que afec­ti el ser­vei públic del mateix hos­pi­tal. Per altra ban­da, la CUP vol que l’A­jun­ta­ment faci un pas enda­vant en garan­tir tots els drets de per­so­nes gais, les­bia­nes, trans­se­xuals i inter­se­xuals. Per això dema­na que la ins­ti­tu­ció muni­ci­pal faci un posi­cio­na­ment públic en aquest sen­tit i, entre d’al­tres mesu­res, creï un con­sell local per l’a­lli­be­ra­ment LGT, ampliï el fons de les biblio­te­ques d’a­quest àmbit, garan­te­ixi pro­to­cols dins la poli­cia local per casos d’ho­mo­fò­bia o poten­ciï espais d’o­ci no con­su­mis­ta on el col·lectiu LGT es pugui expres­sar en llibertat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.