Tre­ce orga­ni­za­cións nacio­nais cha­man a par­ti­ci­par na mani­fes­ta­ción de Cau­sa Galiza

Repre­sen­tan­tes de tre­ce orga­ni­za­cións sobe­ra­nis­tas xun­tá­ron­se esta mañá na Pra­za de San Mar­ti­ño Pina­rio da capi­tal gale­ga para mos­trar o seu apoio á mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da por Cau­sa Gali­za para este 25 de xullo, que sai­rá ás 12:30 da Ala­me­da de Com­pos­te­la. As enti­da­des, asi­nan­tes do Acor­do Demo­crá­ti­co Nacio­nal (ADN) pre­sen­ta­do o pasa­do 18 de decem­bro en Pon­te­ve­dra, des­ta­ca­ron nun mani­fes­to a nece­si­da­de de “cons­truír un pro­ce­so de acu­mu­la­ción de for­zas polí­ti­cas, sin­di­cais e sociais nacio­na­lis­tas”, algo “impres­cin­dí­bel” no actual con­tex­to de crise.

Mem­bros de Adian­te, Assem­bleia da Moci­da­de Inde­pen­den­tis­ta, Ate­neu Pro­le­tá­rio Gale­go, Cei­var, Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín, Cen­tral Uni­ta­ria de Traballadores/​as, Espaço Irman­dinho, Fren­te Popu­lar Gale­ga, Fron­te Obrei­ra Gale­ga, Move­men­to pola Base, Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go, Redes Escar­la­ta e [email protected] [email protected] reu­ní­ron­se hoxe na com­pos­te­la­na Pra­za de San Mar­ti­ño Pina­rio para facer un cha­ma­men­to a par­ti­ci­par das acti­vi­da­des con­vo­ca­das por Cau­sa Gali­za, por quin­to ano con­se­cu­ti­vo para este Día da Patria.

Dian­te do mos­tei­ro que foi o últi­mo redu­to da Revo­lu­ción Gale­ga de 1846, Tino Lago, en repre­sen­ta­ción da Fron­te Obrei­ra Gale­ga, deu lec­tu­ra a un mani­fes­to no que os colec­ti­vos asis­ten­tes se reafir­ma­ron no com­pro­mi­so de cons­truír un novo esce­na­rio polí­ti­co en que o sobe­ra­nis­mo gale­go gañe refe­ren­cia­li­da­de polí­ti­ca, intro­du­ción social e lide­ra­do para con­di­cio­nar a situa­ción de Gali­za. Fron­te á vía esta­tu­ta­ria esgo­ta­da, as orga­ni­za­cións sobe­ra­nis­tas e inde­pen­den­tis­tas avo­ga­ron por “unha estra­te­xia rutu­ris­ta que faga fren­te con deci­sión e cla­ri­da­de á Espa­ña e ao domi­nio do Capital”.

En con­se­cuen­cia coa estra­te­xia “de quen asu­mi­mos que a rutu­ra co cadro cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol é con­di­ción impres­cin­dí­bel para un futu­ro de demo­cra­cia e liber­da­de”, os asi­nan­tes do ADN fixe­ron un cha­ma­men­to á socie­da­de gale­ga “para par­ti­ci­par masi­va e acti­va­men­te” na mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da por Cau­sa Gali­za para este 25 de xullo ás 12:30 na Ala­me­da de Compostela.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *