Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du – Lli​ber​tat​.cat

En soli­da­ri­tat amb les per­so­nes encau­sa­des, dema­nen la fina­litza­ció i reti­ra­da del pro­ce­di­ment san­cio­na­dor, a la vega­da que dema­nen el suport de la res­ta de la ciu­ta­da­nia amb noves adhe­sions, tot fent una cri­da per a pos­te­riors mobi­litza­cions. «Ser soli­da­ri no és cap delic­te» apun­ten.

Aquest mig­dia en roda de prem­sa, un bon nom­bre de per­so­nes, col·lectius, asso­cia­cions i par­tits polí­tics s’han posi­cio­nat al cos­tat d’a­ques­tes dos per­so­nes que, «legal­ment i demo­crà­ti­ca, es mani­fes­ta­ren a Bur­jas­sot el pas­sat 5 de maig, fent ús d’uns drets inalie­na­bles com són els de la lliu­re reu­nió i la lli­ber­tat d’ex­pres­sió» han remar­cat. 

Tam­bé han denun­ciat l’ac­tua­ció «des­me­su­ra­da de la poli­cia nacio­nal i la Dele­ga­ció de Govern, amb una acti­tud que es pot qua­li­fi­car d’in­ti­mi­da­tò­ria i cri­mi­na­litza­do­ra». A més a més han cosi­de­rat que l’ac­tua­ció poli­cial i l’o­ber­tu­ra del pro­cés san­cio­na­dor cons­ti­tuei­xen mos­tres ine­quí­vo­ques d’un dete­rio­ra­ment demo­crà­tic gene­rat a par­tir de l’ús par­ti­dis­ta de cer­tes ins­ti­tu­cions.
crnica_1rdpbRecor­dem que la Dele­ga­ció de Govern espan­yol al País Valen­cià, arran d’u­na con­cen­tra­ció pací­fi­ca i rei­vin­di­ca­ti­va d’u­na quin­ze­na de per­so­nes, ha obert un pro­ce­di­ment san­cio­na­dor a dos veïns de Bur­jas­sot. A les dos per­so­nes encau­sa­des, Anto­ni Infan­te i San­tia­go Gas­só, se les acu­sa de no haver comu­ni­cat la con­cen­tra­ció a l’autoritat gover­na­ti­va i poden enfron­tar-se amb una mul­ta que pot anar des dels 300,51€ fins als 6.010,12€.
ls fets suc­ceï­ren pocs dies abans de les darre­res elec­cions del 22M, quan, a dife­rents ciu­tats i pobles, es varen realitzar con­cen­tra­cions de suport i soli­da­ri­tat amb el pro­cés demo­crà­tic i de pau que viu Eus­kal Herria i per tal que la coa­li­ció Bil­du pogués pre­sen­tar-se tam­bé a les elec­cions muni­ci­pals. Així, un grup de veï­nes i veïns de Bur­jas­sot, deci­di­ren orga­nitzar una d’a­ques­tes con­cen­tra­cions a aques­ta loca­li­tat de l’Hor­ta Nord, el 5 de maig, comu­ni­cant-ho prè­via­ment a l’Ajuntament de Bur­jas­sot.
Aquell dia, la Dele­ga­ció de Govern envià un impor­tant dis­po­si­tiu de la poli­cia nacio­nal espan­yo­la i la bri­ga­da de infor­ma­ció que es va dedi­car a iden­ti­fi­car i inti­mi­dar a totes les per­so­nes que allà s’hi tro­ba­ven. S’a­rri­bà a situa­cions esper­pèn­ti­ques han expli­cat a la roda de prem­sa, «com la iden­ti­fi­ca­ció de per­so­nes que pas­se­ja­ven tranquil·lament amb el seu gos o els xiquets, davant de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot, i fins i tot a un menor de 16 anys hi era en aquells moments a la plaça. Apro­xi­ma­da­ment un mes des­prés els dos veïns, tam­bé iden­ti­fi­cats durant la con­cen­tra­ció, rebe­ren sen­gles noti­fi­ca­cions d’o­ber­tu­ra d’un pro­cés san­cio­na­dor on se’ls fa res­pon­sa­bles i pro­mo­tors de la con­cen­tra­ció.»
Orga­nitza­cions que s’adhe­rei­xen
 
 Secre­ta­riat Nacio­nal de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
 Unió Inter­co­mar­cal de l’Hor­ta i la Ribe­ra del Xúquer – COS
 Unió Comar­cal del Baix Llo­bre­gat – COS
 ERPV
 Enda­vant – OSAN
 PCPE
 MDT
 Aler­ta Soli­dà­ria
 Mau­lets – l’Hor­ta
 Can­di­da­tu­res d’U­ni­tat Popu­lar – CUP
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans – SEPC
 LAB sin­di­ka­tua
 Ca Revol­ta
 el Mili­tant
 Estat Valen­cià
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Repu­bli­ca­na Uto­pia XXI
 Sin­di­cat CAT – Col·lectiu Autò­nom de Tre­ba­lla­dors del PV
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Ca Bas­sot
 Assem­blea 15M de Bur­jas­sot
 Assem­blea de Joves del Camp de Mor­ve­dre
 Cen­tre Social Auto­ges­tio­nat Terra
 Hipà­tia – Col·lectiu de dones repu­bli­ca­nes d’es­que­rra.
 Con­fe­de­ra­ció Gene­ral del Tre­ball – CGT – PV
 Inter­sin­di­cal Valen­cia­na
 Ate­neu Popu­lar l’Ar­boç, Arbú­cies
 Can­di­da­tu­ra Uni­tà­ria i Popu­lar d’Ar­bú­cies, CUPA
 PSAN
 Soli­da­ri­tat per la Inde­pen­dèn­cia
 Espai Alter­na­tiu
 Cer­cle Obert de Beni­ca­lap
 Verd Cel, grup musi­cal d’Al­coi
 Valèn­cia Anti­fei­xis­ta
 Asso­cia­ció de Veïns i Veï­nes del Barri Orriols-Ras­can­ya (i la seua Jun­ta Direc­ti­va)
 Aso­cia­ción valen­cia­na de amis­tad con Cuba-Jose Mar­tí.
 Ate­neo liber­ta­rio «Al Mar­gen»
 Fol­ga­nça anti­tau­ri­na pels drets dels ani­mals d’Al­ge­me­sí
 Los chi­kos del Maiz (grup valen­cià)
 Aspen­cat (grup valen­cià)
 Atzem­bla (grup valen­cià)
 Este­la Roja de Beni­ma­clet (colla de dolçai­nes i tabals)
 Koli­co (grup valen­cià)
 Mau­lets de l’Al­coià
 Assem­blea Ciu­ta­da­na «Beni­ma­clet al carrer»
 Andoai­na­ko Gaz­tetxea
 33 d’en­vit (grup valen­cià)
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants – PV
 
 
 
 
 
Per­so­nes a títol indi­vi­dual:
 
 Gonçal Bra­vo (Por­ta­veu Nacio­nal de la COS)
 Agus­tí Cer­dà (pre­si­dent d’ERPV)
 Tonetxo Par­di­ñas (de la Socie­tat Coral el Mica­let)
 Ximo Gra­ña (res­pon­sa­ble d’ERPV al Camp de Mor­ve­dre)
 Pau Cas­tan­yer Bena­vent, Arbú­cies
 Albert Bui­gues, Vila­de­cans
 Vicent Mau­rí (secre­ta­ri gene­ral de la Inter­sin­di­cal Valen­cia­na)
 Roger Sàn­chez Este­ban, tre­ba­lla­dor i mili­tant de l’EI (Sant Andreu de Palo­mar, el Bar­ce­lo­nès)
 Emi­li Altur Mena, en qua­li­tat de por­ta­veu del Grup Muni­ci­pal Bloc-Coa­li­ció Com­pro­mís de Bur­jas­sot i Dipu­tat Pro­vin­cial
 César Gar­cía Gar­cía-Con­de, Atu­rat – Gra­na­da, Anda­lu­cía
 Anna Mel­gui­zo Caba­lle­ro, mili­tant de l’EI, Car­de­deu
 Enri­que Ferran­do Pérez
 Alfons Olmo Boro­nat (Verd Cel)
 Jau­me Soler, Terras­sa
 Eduard Gimé­nez Fisa, Sant Feliu de Llo­bre­gat
 Mon­tse­rrat Diez Can­ta­le­jo
 Xavier Bon­nin Gubia­nas
 Mai­ka Bar­cei­ro (Pre­si­den­ta de l’As­so­cia­ció de Veïns i Veï­nes d’O­rriols-Ras­can­ya)
 Mario­la For­tu­ño, Vila-real
 Toni Terro­nes (MDT, Valèn­cia)
 Manel Zara­go­za (mili­tant de la COS i del MDT, Arbú­cies)
 Encar­na Canet (Pre­si­den­ta d’I­ni­cia­ti­va Ani­ma­lis­ta)
 Pau Ala­ba­jos (Can­tau­tor)
 Màrius Josep Fulla­na (Pro­fes­sor d’uni­ver­si­tat)
 Maria Fulla­na (Poe­ta)
 Sal·lus Herre­ro (Filò­sof)
 Wla­di­mir Mora­les (Pro­fes­sor de musi­ca)
 Eduard Gar­cia (Ini­cia­ti­va Ani­ma­lis­ta i Mau­lets)
 Sal­va­dor Machan­co­ses
 Gui­llem Arge­lich del Casal Popu­lar Pan­xam­pla, a Tor­to­sa
 Boi Saga­rra Pas­cual (Vila de Grà­cia, Bar­ce­lo­nès, Paï­sos Cata­lans). Tre­ba­lla­dor
 Natxo Cala­ta­yud Man­ce­bo (Beni­ma­clet)
 Josep Guia (diri­gent del PSAN i de Soli­da­ri­tat per la Inde­pen­dèn­cia, Valèn­cia)
 Car­les Duart Merino (l’Hor­ta Nord)
 Josep Enric Peres i Ble­sa (res­pon­sa­ble de l’À­rea de Rela­cions Inter­na­cio­nals de la COS)
 Adrià Mar­tí, veí de Bur­jas­sot
 Mer­cé Mar­tí­nez (Ca Bas­sot)
 Pep Pache­co (Ca Revol­ta)
 Rafel San­chis (Lon­dres)
 Paco Ferriz (COS sani­tat, Gode­lla)
 Sebas­tià Caba­nes (Beni­ma­clet)
 Tere Jor­dan i Pla (veï­na de Bur­jas­sot)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *