Soli­da­ri­tat amb el dos inde­pen­den­tis­tes mul­tats per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du – Lli​ber​tat​.cat

En soli­da­ri­tat amb les per­so­nes encau­sa­des, dema­nen la fina­litza­ció i reti­ra­da del pro­ce­di­ment san­cio­na­dor, a la vega­da que dema­nen el suport de la res­ta de la ciu­ta­da­nia amb noves adhe­sions, tot fent una cri­da per a pos­te­riors mobi­litza­cions. «Ser soli­da­ri no és cap delic­te» apunten.

Aquest mig­dia en roda de prem­sa, un bon nom­bre de per­so­nes, col·lectius, asso­cia­cions i par­tits polí­tics s’han posi­cio­nat al cos­tat d’a­ques­tes dos per­so­nes que, «legal­ment i demo­crà­ti­ca, es mani­fes­ta­ren a Bur­jas­sot el pas­sat 5 de maig, fent ús d’uns drets inalie­na­bles com són els de la lliu­re reu­nió i la lli­ber­tat d’ex­pres­sió» han remarcat. 

Tam­bé han denun­ciat l’ac­tua­ció «des­me­su­ra­da de la poli­cia nacio­nal i la Dele­ga­ció de Govern, amb una acti­tud que es pot qua­li­fi­car d’in­ti­mi­da­tò­ria i cri­mi­na­litza­do­ra». A més a més han cosi­de­rat que l’ac­tua­ció poli­cial i l’o­ber­tu­ra del pro­cés san­cio­na­dor cons­ti­tuei­xen mos­tres ine­quí­vo­ques d’un dete­rio­ra­ment demo­crà­tic gene­rat a par­tir de l’ús par­ti­dis­ta de cer­tes institucions.
crnica_1rdpbRecor­dem que la Dele­ga­ció de Govern espan­yol al País Valen­cià, arran d’u­na con­cen­tra­ció pací­fi­ca i rei­vin­di­ca­ti­va d’u­na quin­ze­na de per­so­nes, ha obert un pro­ce­di­ment san­cio­na­dor a dos veïns de Bur­jas­sot. A les dos per­so­nes encau­sa­des, Anto­ni Infan­te i San­tia­go Gas­só, se les acu­sa de no haver comu­ni­cat la con­cen­tra­ció a l’autoritat gover­na­ti­va i poden enfron­tar-se amb una mul­ta que pot anar des dels 300,51€ fins als 6.010,12€.
ls fets suc­ceï­ren pocs dies abans de les darre­res elec­cions del 22M, quan, a dife­rents ciu­tats i pobles, es varen realitzar con­cen­tra­cions de suport i soli­da­ri­tat amb el pro­cés demo­crà­tic i de pau que viu Eus­kal Herria i per tal que la coa­li­ció Bil­du pogués pre­sen­tar-se tam­bé a les elec­cions muni­ci­pals. Així, un grup de veï­nes i veïns de Bur­jas­sot, deci­di­ren orga­nitzar una d’a­ques­tes con­cen­tra­cions a aques­ta loca­li­tat de l’Hor­ta Nord, el 5 de maig, comu­ni­cant-ho prè­via­ment a l’Ajuntament de Burjassot.
Aquell dia, la Dele­ga­ció de Govern envià un impor­tant dis­po­si­tiu de la poli­cia nacio­nal espan­yo­la i la bri­ga­da de infor­ma­ció que es va dedi­car a iden­ti­fi­car i inti­mi­dar a totes les per­so­nes que allà s’hi tro­ba­ven. S’a­rri­bà a situa­cions esper­pèn­ti­ques han expli­cat a la roda de prem­sa, «com la iden­ti­fi­ca­ció de per­so­nes que pas­se­ja­ven tranquil·lament amb el seu gos o els xiquets, davant de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot, i fins i tot a un menor de 16 anys hi era en aquells moments a la plaça. Apro­xi­ma­da­ment un mes des­prés els dos veïns, tam­bé iden­ti­fi­cats durant la con­cen­tra­ció, rebe­ren sen­gles noti­fi­ca­cions d’o­ber­tu­ra d’un pro­cés san­cio­na­dor on se’ls fa res­pon­sa­bles i pro­mo­tors de la concentració.»
Orga­nitza­cions que s’adhereixen
 
 Secre­ta­riat Nacio­nal de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
 Unió Inter­co­mar­cal de l’Hor­ta i la Ribe­ra del Xúquer – COS
 Unió Comar­cal del Baix Llo­bre­gat – COS
 ERPV
 Enda­vant – OSAN
 PCPE
 MDT
 Aler­ta Solidària
 Mau­lets – l’Horta
 Can­di­da­tu­res d’U­ni­tat Popu­lar – CUP
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans – SEPC
 LAB sindikatua
 Ca Revolta
 el Militant
 Estat Valencià
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Repu­bli­ca­na Uto­pia XXI
 Sin­di­cat CAT – Col·lectiu Autò­nom de Tre­ba­lla­dors del PV
 Asso­cia­ció Cul­tu­ral Ca Bassot
 Assem­blea 15M de Burjassot
 Assem­blea de Joves del Camp de Morvedre
 Cen­tre Social Auto­ges­tio­nat Terra
 Hipà­tia – Col·lectiu de dones repu­bli­ca­nes d’esquerra.
 Con­fe­de­ra­ció Gene­ral del Tre­ball – CGT – PV
 Inter­sin­di­cal Valenciana
 Ate­neu Popu­lar l’Ar­boç, Arbúcies
 Can­di­da­tu­ra Uni­tà­ria i Popu­lar d’Ar­bú­cies, CUPA
 PSAN
 Soli­da­ri­tat per la Independència
 Espai Alternatiu
 Cer­cle Obert de Benicalap
 Verd Cel, grup musi­cal d’Alcoi
 Valèn­cia Antifeixista
 Asso­cia­ció de Veïns i Veï­nes del Barri Orriols-Ras­can­ya (i la seua Jun­ta Directiva)
 Aso­cia­ción valen­cia­na de amis­tad con Cuba-Jose Martí.
 Ate­neo liber­ta­rio «Al Margen»
 Fol­ga­nça anti­tau­ri­na pels drets dels ani­mals d’Algemesí
 Los chi­kos del Maiz (grup valencià)
 Aspen­cat (grup valencià)
 Atzem­bla (grup valencià)
 Este­la Roja de Beni­ma­clet (colla de dolçai­nes i tabals)
 Koli­co (grup valencià)
 Mau­lets de l’Alcoià
 Assem­blea Ciu­ta­da­na «Beni­ma­clet al carrer»
 Andoai­na­ko Gaztetxea
 33 d’en­vit (grup valencià)
 Sin­di­cat d’Es­tu­diants – PV
 
 
 
 
 
Per­so­nes a títol individual:
 
 Gonçal Bra­vo (Por­ta­veu Nacio­nal de la COS)
 Agus­tí Cer­dà (pre­si­dent d’ERPV)
 Tonetxo Par­di­ñas (de la Socie­tat Coral el Micalet)
 Ximo Gra­ña (res­pon­sa­ble d’ERPV al Camp de Morvedre)
 Pau Cas­tan­yer Bena­vent, Arbúcies
 Albert Bui­gues, Viladecans
 Vicent Mau­rí (secre­ta­ri gene­ral de la Inter­sin­di­cal Valenciana)
 Roger Sàn­chez Este­ban, tre­ba­lla­dor i mili­tant de l’EI (Sant Andreu de Palo­mar, el Barcelonès)
 Emi­li Altur Mena, en qua­li­tat de por­ta­veu del Grup Muni­ci­pal Bloc-Coa­li­ció Com­pro­mís de Bur­jas­sot i Dipu­tat Provincial
 César Gar­cía Gar­cía-Con­de, Atu­rat – Gra­na­da, Andalucía
 Anna Mel­gui­zo Caba­lle­ro, mili­tant de l’EI, Cardedeu
 Enri­que Ferran­do Pérez
 Alfons Olmo Boro­nat (Verd Cel)
 Jau­me Soler, Terrassa
 Eduard Gimé­nez Fisa, Sant Feliu de Llobregat
 Mon­tse­rrat Diez Cantalejo
 Xavier Bon­nin Gubianas
 Mai­ka Bar­cei­ro (Pre­si­den­ta de l’As­so­cia­ció de Veïns i Veï­nes d’Orriols-Rascanya)
 Mario­la For­tu­ño, Vila-real
 Toni Terro­nes (MDT, València)
 Manel Zara­go­za (mili­tant de la COS i del MDT, Arbúcies)
 Encar­na Canet (Pre­si­den­ta d’I­ni­cia­ti­va Animalista)
 Pau Ala­ba­jos (Can­tau­tor)
 Màrius Josep Fulla­na (Pro­fes­sor d’universitat)
 Maria Fulla­na (Poe­ta)
 Sal·lus Herre­ro (Filò­sof)
 Wla­di­mir Mora­les (Pro­fes­sor de musica)
 Eduard Gar­cia (Ini­cia­ti­va Ani­ma­lis­ta i Maulets)
 Sal­va­dor Machancoses
 Gui­llem Arge­lich del Casal Popu­lar Pan­xam­pla, a Tortosa
 Boi Saga­rra Pas­cual (Vila de Grà­cia, Bar­ce­lo­nès, Paï­sos Cata­lans). Treballador
 Natxo Cala­ta­yud Man­ce­bo (Beni­ma­clet)
 Josep Guia (diri­gent del PSAN i de Soli­da­ri­tat per la Inde­pen­dèn­cia, València)
 Car­les Duart Merino (l’Hor­ta Nord)
 Josep Enric Peres i Ble­sa (res­pon­sa­ble de l’À­rea de Rela­cions Inter­na­cio­nals de la COS)
 Adrià Mar­tí, veí de Burjassot
 Mer­cé Mar­tí­nez (Ca Bassot)
 Pep Pache­co (Ca Revolta)
 Rafel San­chis (Lon­dres)
 Paco Ferriz (COS sani­tat, Godella)
 Sebas­tià Caba­nes (Beni­ma­clet)
 Tere Jor­dan i Pla (veï­na de Burjassot)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *