Luis Miguel Ipi­ña oso egoe­ra larrian dago Mexi­kon – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua

Luis Miguel Ipi­ña eus­kal ihes­la­ri poli­ti­koa maiatzean atxi­lo­tu zuten Mexi­kon eta geroz­tik oso egoe­ra larrian dago ber­tan espetxe batean. 60 urte ditu eta dia­be­te­saz gain hiper­ten­tsioa eta liki­doen erre­ten­tzioa ditu, oinak guz­tiz han­ditzen zaiz­kio­la­rik. Ondo­rioz eten­ga­be­ko sen­da­gi­lea­ren asis­ten­tzia behar du, eta medi­ka­man­tu jakin batzuk har­tu behar ditu bere eri­ta­su­nak zaintzeko.

Espetxean mutu­rre­ko egoe­ran dago Luis Miguel Ipiña.

12 lagu­nen­tzat den zie­ga batean 53 pre­so daude.

Hasie­ra batean lurrean egin behar iza­ten zuen lo. Orain bi ohe­ren artean jarri­ta­ko ohol baten gai­nean egi­ten du lo bes­te bate­kin bate­ra. Ohol hau gaue­ko 11:30etan jar­tzen dute eta goi­ze­ko 6:00etan ken­du. Zie­ga bete­ta dagoe­nez gauean bata bes­tea­ren gai­nean egi­ten du lo pre­soek eta ezi­nez­koa da gauez komu­ne­ra joa­tea, ez bai­ta­go non­dik ibili.

Egu­nean sei ordu egi­ten ditut patioan, eta bes­te den­bo­ra guz­tia zie­gan pasatzen du. Lotan ez dagoen den­bo­ra guz­tia zutik ema­ten du, ezi­nez­koa dela­ko hain­bes­te jen­de dagoen leku batea ese­ri­ta egotea.

Komu­nak zuloak ditu lurrean eta egin beha­rrak han egi­ten dituz­te. Sukal­da­tu ere ber­tan egin behar iza­ten dute. Dutxa­rik ez dago eta bal­de bate­kin mol­da­tu behar dute garbitzeko.

Espetxean jana­ria banatzen du bai­na ezin dute kubier­to­rik izan. Pre­soei ez die­te ontzi­rik ema­ten eta beraiek ontzi­ren bat lor­tu ezean jana­ria eskuz har­tu behar dute.

Ezin dute arro­pa nor­ma­la jan­tzi, soi­lik urdi­nez jan­tzi dai­tez­ke presoak.

Bi libu­ru eta dirua edu­ki ditza­ke, eta dirua soi­nean era­man behar dute. Dituen gau­za guz­tiak soi­nean eman behar ditu, bes­te­la bes­te pre­soek lapur­tzen dizkiote.

Patio­ra eta sen­da­gi­lea­ren­ga­na bidean behin baino gehia­go­tan asal­ta­tu dute bes­te pre­soek, diru ken­duz. Zapai­lak ere lapur­tu zizkioten.

Zie­ga­ga­tik ordain­du egin behar du.

Bisi­tak larun­ba­tean izan ditza­ke 9:00etatik 15:00k bitar­te. Hale­re zail­ta­sun han­diak ditu bisi­tak egi­te­ko, ila­ra luzeak sar­tzen dira eta den­bo­ra asko behar bai­ta bisi­ta egin ahal izateko.

Zie­ga­ri dago­kio­nez, Luis Migue­lek zie­ga­gai­tik ordain­du egin behar du.

Bisi­ta­ra doa­zen per­tso­nek ere hain­bat neu­rri bete behar iza­ten dituz­te, ezin dute hain­bat kolo­re­ta­ko erro­pa­rik era­man eta sar­tze­ra­koan, ara­zo gabe sar­tzea nahi badu­te, ordain­du egin behar iza­ten dute.

Bes­tal­de, dome­kan pre­soa bisi­ta­tu nahi due­nak ordain­du behar du. Bisi­tak pasi­lo luze batean egi­ten dira, bata bes­tea­ren gai­nean, guz­tiz pila­tu­ta. Nor­bai­tek eser­tzea nahi badu, kubo bat har deza­ke, buel­ta eman eta ber­tan eser­tze­ko. Hauen­gai­tik ere ordain­du behar da.

Komu­ni­ka­zioei dago­kie­nez debe­ka­tua du gutu­nak jaso edo idaz­tea. Tele­fono deiei dago­kie­nez badu tele­fo­noz deitzea, bai­na horren­bes­te jen­de ego­ten da zain tele­fo­noz deitze­ko, ia ezi­nez­koa bai­ta tele­fono librea har­tzea, ordu kon­kre­tu batzu­tan soi­lik dei­tu bai­tai­te­ke. Hori dela eta, tele­fo­noz dei­tu nahi badu, aldez aurre­tik tele­fono bat erre­ser­ba­tu deza­ke eta horre­gai­tik ere ordain­du behar iza­ten du.

Ezin du ika­si, ez dago libu­ru­te­gi­rik, ezta tai­le­rrik ere.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *