Camps estu­dia pagar una mul­ta de més de 40.000 euros quan decla­ra tenir un patri­mo­ni de 13.500 – Lli​ber​tat​.cat

L’a­cu­sa­ció par­ti­cu­lar del PSPV-PSOE recla­ma 46.000 euros de mul­ta a Camps i la Fis­ca­lia Anti­co­rrup­ció en dema­na 41.250. Camps esta­ria estu­diant pagar aques­ta mul­ta quan va decla­rar que té un patri­mo­ni de 13.551 euros, segons cons­ta al Butlle­tí Ofi­cial de les Corts.

Camps s’es­ta­ria plan­te­jant assu­mir una mul­ta de fins a 46.000 euros per evi­tar una mala imat­ge del pre­si­dent, segons asse­gu­ra aquest dimarts el dia­ri Levan­te. Una mul­ta que el dei­xa­ria en núme­ros ver­mells si el patri­mo­ni que va decla­rar és verí­dic. Segons el Butlle­tí Ofi­cial de les Corts, Camps té un cotxe del 1995 valo­rat en 1.300 euros, 2.796,47 euros al comp­te corrent, 1.215,5 euros a un comp­te corrent com­par­tit i un pla de pen­sions de 8.239,11 euros. En total, el seu patri­mo­ni és de 13.551,08 euros.

No cobra de cap dels 22 càrrecs que acumula

A més, segons el docu­ment només cobra­ria d’un dels 23 càrrecs que acu­mu­la, que és el de pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Valenciana.

Així, no obtin­dria cap euro de: pre­si­dent del Comi­tè d’Ho­nor del Bicen­te­na­ri de la Cons­ti­tu­ció Espan­yo­la del 1812, mem­bre del Comi­tè de les Regions, vocal del Con­sell Rec­tor del Con­sor­ci Casa del Medi­te­rra­ni, pre­si­dent de la Fun­da­ció per l’Es­tu­di de la Vio­lèn­cia Cen­tre Rei­na Sofia, pre­si­dent del Con­sell de Coope­ra­ció de la Gene­ra­li­tat amb la Creu Roja, vocal del Con­sell Reial Patro­nat sobre la Dis­ca­pa­ci­tat, pre­si­dent del Con­sell de Cen­tres Valen­cians a l’Ex­te­rior i pre­si­dent del Comi­tè Estra­tè­gic de Polí­ti­ca Terri­to­rial, pre­si­dent del Patro­nat Comu­ni­tat Valen­cia­na-Regió Euro­pea, pre­si­dent del Con­sor­ci Hos­pi­ta­la­ri Pro­vin­cial de Cas­te­lló, pre­si­dent de la Comis­sió Inter­de­par­ta­men­tal Dro­go­de­pen­dèn­cies, vocal de la Fun­da­ció Valèn­cia Esce­na Ober­ta, vice­pre­si­dent de la Fun­da­ció per la Res­tau­ra­ció de la Basí­li­ca de la Mare de Déu dels Des­em­pa­rats, pre­si­dent de la Fun­da­ciío Ento­mo­lò­gi­ca Torre Sala, pre­si­dent de la Fun­da­ció Cul­tu­ral Miguel Her­nán­dez, vocal de la Fun­da­ció Bil­bio­te­ca Vir­tual Miguel de Cer­van­tes, pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció Palau de les Arts Rei­na Sofia, pre­si­dent de la Fun­da­ció Llum de les Imat­ges, pre­si­dent de l’Alt Con­sell Con­sul­tiu, pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció d’Es­tu­dis Bor­sa­ris i Finan­cers, pre­si­dent de la Fun­da­ció Ciu­tat de les Arts i les Cièn­cies i pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció Pre­mis Rei Jau­me I. Només cons­ta que cobra com a pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na des del 26 de juny del 2007.

Tots aquests càrrecs cons­ten com a no remu­ne­rats al docu­ment, mal­grat ser la màxi­ma auto­ri­tat en molts casos.

Cas dels vestits

El PP inten­ta con­vèn­cer Camps que accep­ti l’a­no­me­na­da «sen­tèn­cia de con­for­mi­tat», és a dir pagar la mul­ta i evi­tar així el judi­ci. Les pres­sions de diri­gents popu­lars però, hau­rien topat amb la nega­ti­va d’un Camps que segueix dis­po­sat a llui­tar fins al final per demos­trar la seva innocència.

El jut­ge va obrir la cau­sa en sos­te­nir que hi ha indi­cis per con­si­de­rar que la tra­ma Gür­tel hau­ria pagat peces de ves­tir i altres regals a Camps i altres exdi­ri­gents del PP i del govern valen­cià. Així, el jut­ge acu­sa de suborn a Camps i altres exalts càrrecs del govern valen­cià per haver rebut, pre­sum­pta­ment, regals en el marc de la tra­ma Gür­tel. La res­ta d’impu­tats són l’ex­vi­ce­pre­si­dent del govern valen­cià, Vic­tor Cam­pos; l’ex­se­cre­ta­ri gene­ral del PP i actual dipu­tat popu­lar a les Corts Valen­cia­nes, Ricar­do Cos­ta i l’ex­cap de gabi­net de la con­se­lle­ria de Turis­me, Rafeal Betoret.

Sas­tre de Camps: «No es va pagar cap vestit»

El sas­tre de les boti­gues Fore­ver Young i Milano, José Tomás, va decla­rar al Palau de la Jus­tí­cia el pas­sat 12 de juliol que «nin­gú no té cap dub­te» que Camps no va pagar els ves­tits, «ni tan sols el jut­ge». «A aques­tes alça­des no se com pre­gun­ten qui va pagar els ves­tits. No hi ha cap dub­te que ell no els va pagar, ni tan sols el jut­ge té dub­tes», va asse­gu­rar José Tomás. El jut­ge ins­truc­tor, José Flors, va fer una ron­da per escol­tar perits, tes­ti­mo­nis, els infor­mes de l’a­cu­sa­ció i la defen­sa així com algu­nes gra­va­cions per deci­dir si obrir judi­ci oral o arxi­var el pro­cés que inves­ti­ga si Camps i altres impu­tats són res­pon­sa­bles d’un delic­te de suborn pas­siu impro­pi en haver accep­tat regals per part de mem­bres de la tra­ma Gür­tel. Va deci­dir obrir judici.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.