Camps estu­dia pagar una mul­ta de més de 40.000 euros quan decla­ra tenir un patri­mo­ni de 13.500 – Lli​ber​tat​.cat

L’a­cu­sa­ció par­ti­cu­lar del PSPV-PSOE recla­ma 46.000 euros de mul­ta a Camps i la Fis­ca­lia Anti­co­rrup­ció en dema­na 41.250. Camps esta­ria estu­diant pagar aques­ta mul­ta quan va decla­rar que té un patri­mo­ni de 13.551 euros, segons cons­ta al Butlle­tí Ofi­cial de les Corts.

Camps s’es­ta­ria plan­te­jant assu­mir una mul­ta de fins a 46.000 euros per evi­tar una mala imat­ge del pre­si­dent, segons asse­gu­ra aquest dimarts el dia­ri Levan­te. Una mul­ta que el dei­xa­ria en núme­ros ver­mells si el patri­mo­ni que va decla­rar és verí­dic. Segons el Butlle­tí Ofi­cial de les Corts, Camps té un cotxe del 1995 valo­rat en 1.300 euros, 2.796,47 euros al comp­te corrent, 1.215,5 euros a un comp­te corrent com­par­tit i un pla de pen­sions de 8.239,11 euros. En total, el seu patri­mo­ni és de 13.551,08 euros.

No cobra de cap dels 22 càrrecs que acumula

A més, segons el docu­ment només cobra­ria d’un dels 23 càrrecs que acu­mu­la, que és el de pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Valenciana.

Així, no obtin­dria cap euro de: pre­si­dent del Comi­tè d’Ho­nor del Bicen­te­na­ri de la Cons­ti­tu­ció Espan­yo­la del 1812, mem­bre del Comi­tè de les Regions, vocal del Con­sell Rec­tor del Con­sor­ci Casa del Medi­te­rra­ni, pre­si­dent de la Fun­da­ció per l’Es­tu­di de la Vio­lèn­cia Cen­tre Rei­na Sofia, pre­si­dent del Con­sell de Coope­ra­ció de la Gene­ra­li­tat amb la Creu Roja, vocal del Con­sell Reial Patro­nat sobre la Dis­ca­pa­ci­tat, pre­si­dent del Con­sell de Cen­tres Valen­cians a l’Ex­te­rior i pre­si­dent del Comi­tè Estra­tè­gic de Polí­ti­ca Terri­to­rial, pre­si­dent del Patro­nat Comu­ni­tat Valen­cia­na-Regió Euro­pea, pre­si­dent del Con­sor­ci Hos­pi­ta­la­ri Pro­vin­cial de Cas­te­lló, pre­si­dent de la Comis­sió Inter­de­par­ta­men­tal Dro­go­de­pen­dèn­cies, vocal de la Fun­da­ció Valèn­cia Esce­na Ober­ta, vice­pre­si­dent de la Fun­da­ció per la Res­tau­ra­ció de la Basí­li­ca de la Mare de Déu dels Des­em­pa­rats, pre­si­dent de la Fun­da­ciío Ento­mo­lò­gi­ca Torre Sala, pre­si­dent de la Fun­da­ció Cul­tu­ral Miguel Her­nán­dez, vocal de la Fun­da­ció Bil­bio­te­ca Vir­tual Miguel de Cer­van­tes, pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció Palau de les Arts Rei­na Sofia, pre­si­dent de la Fun­da­ció Llum de les Imat­ges, pre­si­dent de l’Alt Con­sell Con­sul­tiu, pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció d’Es­tu­dis Bor­sa­ris i Finan­cers, pre­si­dent de la Fun­da­ció Ciu­tat de les Arts i les Cièn­cies i pre­si­dent del Patro­nat de la Fun­da­ció Pre­mis Rei Jau­me I. Només cons­ta que cobra com a pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na des del 26 de juny del 2007.

Tots aquests càrrecs cons­ten com a no remu­ne­rats al docu­ment, mal­grat ser la màxi­ma auto­ri­tat en molts casos.

Cas dels vestits

El PP inten­ta con­vèn­cer Camps que accep­ti l’a­no­me­na­da «sen­tèn­cia de con­for­mi­tat», és a dir pagar la mul­ta i evi­tar així el judi­ci. Les pres­sions de diri­gents popu­lars però, hau­rien topat amb la nega­ti­va d’un Camps que segueix dis­po­sat a llui­tar fins al final per demos­trar la seva innocència.

El jut­ge va obrir la cau­sa en sos­te­nir que hi ha indi­cis per con­si­de­rar que la tra­ma Gür­tel hau­ria pagat peces de ves­tir i altres regals a Camps i altres exdi­ri­gents del PP i del govern valen­cià. Així, el jut­ge acu­sa de suborn a Camps i altres exalts càrrecs del govern valen­cià per haver rebut, pre­sum­pta­ment, regals en el marc de la tra­ma Gür­tel. La res­ta d’impu­tats són l’ex­vi­ce­pre­si­dent del govern valen­cià, Vic­tor Cam­pos; l’ex­se­cre­ta­ri gene­ral del PP i actual dipu­tat popu­lar a les Corts Valen­cia­nes, Ricar­do Cos­ta i l’ex­cap de gabi­net de la con­se­lle­ria de Turis­me, Rafeal Betoret.

Sas­tre de Camps: «No es va pagar cap vestit»

El sas­tre de les boti­gues Fore­ver Young i Milano, José Tomás, va decla­rar al Palau de la Jus­tí­cia el pas­sat 12 de juliol que «nin­gú no té cap dub­te» que Camps no va pagar els ves­tits, «ni tan sols el jut­ge». «A aques­tes alça­des no se com pre­gun­ten qui va pagar els ves­tits. No hi ha cap dub­te que ell no els va pagar, ni tan sols el jut­ge té dub­tes», va asse­gu­rar José Tomás. El jut­ge ins­truc­tor, José Flors, va fer una ron­da per escol­tar perits, tes­ti­mo­nis, els infor­mes de l’a­cu­sa­ció i la defen­sa així com algu­nes gra­va­cions per deci­dir si obrir judi­ci oral o arxi­var el pro­cés que inves­ti­ga si Camps i altres impu­tats són res­pon­sa­bles d’un delic­te de suborn pas­siu impro­pi en haver accep­tat regals per part de mem­bres de la tra­ma Gür­tel. Va deci­dir obrir judici.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *