Kukutza: denok ames­tu dugun proiek­tua Erre­kal­den, Bil­bon, Eus­kal Herrian! – Mikel Etxaburu

Kukutza ere­mu askea da, aha­le­gin izu­ga­rri bezain ede­rrak bul­tza­tu­ta egia bihur­tu den amet­sa. Nork dio uto­piak ez dire­la betetzen? Nork esan leza­ke ametsak lo gau­de­ne­ra­ko dire­la soi­lik? Kukutzan egon den inork ez, behin­tzat. Ilu­sio eta lan eder horren par­te gara. Par­te gara ametsak dire­la­ko gure ipar; aska­ta­su­naz hitz egin baino nahia­go dugu­la­ko aske izan, eta batez ere, prest gau­de­la­ko amets egi­ten jarraitzeko.

Agin­duak ema­te­ra ohi­tu­ta dau­de­nek, ordea, bes­te amets batzuk dituz­te buruan. Haiek eza­rri­ta­ko joko araue­ta­rik kan­po ez dute nahi bizitza­rik; nork bere bizitza­ren lema har­tu eta bes­te asko­re­kin bate­ra egi­tas­mo komu­nak sor­tu eta bul­tzatzea arris­kutsue­gia da ezer alda­tu nahi ez due­na­ren­tzat. Bai­na Kukutza ere­mu librea da, eta bote­re­gu­ne kla­si­koen agin­du ilu­nei muzin egin­da, era­ba­kitze­ko esku­bi­dea bere azken mutu­rre­ra era­ma­ten da ber­tan. Auzo, hiri eta herri berri bate­ra­ko oina­rriz­ko prin­tzi­pioe­tan era­gin eta era­ba­kitze­ko esku­bi­dea­ren gai­ne­tik era­ba­kitze­ko gai­ta­su­na prak­ti­kan jar­tzea du hel­bu­ru, bes­teak bes­te. Izan ere, nahiz eta batzuek orain­dik kon­tu­ra­tu ez, denok gara Kukutza.

Kukutza proiek­tu beza­la, Bil­bo­ko belau­nal­di oso baten eta Erre­kal­de­ko auzo­ki­deen kon­pro­mi­so­tik abia­tu zen. 90eko hamar­ka­dan, Bil­bon, oku­pa­zioa­ren alde­ko ola­tuak bere lekua egin zuen eta Erre­kal­dez gain Bil­bo­ko bes­te auzo batzuk ere zipriz­tin­du zituen ola­tu horrek. Sor­men lan­te­gi auto­ges­tio­na­tuak erai­ki ziren auzo asko­tan. Horiek guz­tiak tama­lez egun Kukutzak bizi duen ata­ka­tik iga­ro dira, eta gehie­nak itxi dituz­te: Txa­let de Hie­dra Ira­lan, Ola­bea­ga­ko gaz­tetxea, Sor­gintxu­lo, due­la hila­be­te pare bat Ira­la­ko Gaz­te Loka­la eta abar luze bat itxi dute. Bes­te batzuek borro­ka­ren inda­rraz zutik dirau­te: Deus­tu­ko gaz­te loka­la, Zaz­pi Katu gaz­tetxea, Zorrotza­ko Gaz­tetxea, eta San­tutxu­ko LaKo­mi, Bil­bo Zaha­rrean Sagu­zahar gaz­tetxea, eta Otxar­koa­ga­ko gaz­te loka­la. Bai­na denek Uda­la­ren poli­ti­ka txi­kitzai­le eta ezko­rra sufritzen dute.

Egia da Erre­kal­de auzo bizia izan dela beti, bere auzo­ki­deen alde­ko lanean, egi­tas­mo berritzai­le eta par­te har­tzai­leak sus­ta­tu dituz­te ber­tan bizi direnek.

Kukutza des­obe­dien­tzia egi­tas­moa izan da bere has­ta­pe­ne­tik, auzo­ko hain­bat koka­le­ku­tan, bai­na beti ere exis­titzen ziren espa­zio bizi­ga­beei, kolo­rea, ilu­sioa, eki­men berriak, kudea­ke­ta par­te har­tzai­lea, egi­tas­mo auto­ges­tio­na­tuak eta abar luze bat eskainiz.

Kukutzak gaz­teek eta ez hain gaz­teek proiek­tu auto­ges­tio­na­tuak aurre­ra ate­ratze­ko duten gai­ta­su­na eta inda­rra era­kus­ten du. Bote­re­gu­neek, ordea, gaz­tetxeen eta espa­zio auto­ges­tio­na­tuen aur­ka­ko des­pres­ti­gio saia­ke­ra eten­ga­beak sus­ta­tu izan dituz­te. Horren aurrean, Bil­bo­ko gaz­te­riak, gaz­te­ria anto­la­tuak, gaz­te mugi­men­du­ko espre­sio anitzek, herri mugi­men­du­ko era­gi­leok, Kukutza geu­re egin dugu. Geu­re egin dugu ez soi­lik Bil­bon dau­den gabe­ziei eran­tzu­ten dien espa­zio edo leku bat dela­ko, bai­zik eta proiek­tu horre­ta­tik ber­ta­tik pasa­tu garen mila­ka lagu­nek Kukutza geu­re egin dugu­la­ko, erai­kin horre­tan gora eta behe­ra gogotsu eta etxean beza­la ibil­tzeaz gain, proiek­tu horrek duen xar­ma barru­raino sar­tu zai­gu­la­ko. Denok nahi­ko genu­ke Kukutza bat gure auzoan, gure herrian… nork ez ditu ametsak maite?

Kukutza harre­ma­nak erai­kitze­ko espa­zioa da. Harre­ma­nak Erre­kal­de­ko auzo­ki­deen eta ber­tan lanean dihar­du­te­nen artean, ber­tan bizi dire­nen eta ber­tan proiek­tuak sor­tu dituz­te­nen artean, Bil­bo­ko gaz­te belau­nal­dien eta herri mugi­men­du­ko espre­sio ezber­di­nen artean, Eus­kal Herri­ko gaz­tetxeen zein ber­ta­tik pasa diren eta egun espetxee­tan pre­so dituz­ten gaz­te kon­pro­me­ti­tu asko­ren artean… Kukutza harre­ma­nak erai­kitze­ko espa­zioa da, harre­man sen­do­ak, kon­pro­mi­so eta elkar­ta­su­na­ren bidez lotu­ta­ko harre­man zin­tzo eta eman­ko­rrak erai­kitze­ko leku bizia.

Kukutza ez da ikutzen! Uda­lak ez du uki­tu behar, ezin du uki­tu, erai­ki­na botatze­ko alter­na­ti­ba bat aur­kez­te­ko ez bada; bote­re­gu­ne finan­tza­rioe­tan era­ba­kiak har­tzen dituz­te­nek ezin dute uki­tu espa­zio hori bere horre­tan man­ten­tze­ko ez bada; ins­ti­tu­zioek ezin dute uki­tu bere izae­ra auto­ges­tio­na­tu, publi­ko eta par­te har­tzai­lea ber­matze­ko ez bada… bes­te guz­tiok Kukutza uki­tu, bizi, das­ta­tu, entzun eta sen­titzen jarrai­tu nahi dugu!

Horre­la, idaz­ki hau sinatzen dugu­nok, dato­rren zapa­tuan Bil­bon egin­go den mani­fes­tal­di inter­na­zio­na­lean par­te har­tze­ra deitzen dugu. Kukutza­ren alde­ko lanean eten­ga­be aritze­ko deial­dia egi­ten dugu. Gure herrie­tan eta auzoe­tan ehun­ka Kukutza sor­tze­ra deitzen dugu. Herri aske batean per­tso­na askeak iza­te­ko alda­rria egi­ten dugu. 16an Kukutza Gaz­tetxea­ren kon­tra­ko erais­te agin­dua gel­dia­raz­tea eska­tu­ko dugu Bil­bo­ko mani­fes­tal­dian. Jarrai­tu deza­la ametsak !.

.* Mikel Etxa­bu­ru, Joa­na Reguei­ro Biz­kai­ko ezker aber­tza­le­ko kideak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *