Camps a la ban­que­ta dels acu­sats pels trat­ges i es dema­na la seva dimis­sió – Lli​ber​tat​.cat

Cap a les 19:30h s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció davant del palau de la Geme­ra­li­tat per dema­nar la seva dimis­sió. Per la seva ban­da, Canal 9 només dedi­ca un minut al cas Gür­tel i en cap moment no esmen­ta que Camps ha estat imputat.

Aquest mig­dia, el magis­trat ins­truc­tor José Flors ha dic­tat una sen­tèn­cia en el qual es deci­dix l’o­ber­tu­ra de judi­ci oral a Camps i als altres tres impu­tats en la cau­sa: l’ex­se­cre­ta­ri gene­ral del PP i dipu­tat, Ricar­do Cos­ta; l’ex­vi­ce­pre­si­dent del Con­sell, Víc­tor Cam­pos; i l’ex­cap de gabi­net de la Con­se­lle­ria de Turis­me i actual res­pon­sa­ble de Pro­to­col de la Dipu­tació de Valèn­cia, Rafael Betoret.

Diver­sos col·lectius, només conèi­xer la deci­sió del jut­ge Flors sobre el cas que impli­ca el pre­si­dent Camps, han deci­dit pro­mo­ure una con­cen­tra­ció per a hui a les 19.30 hores, per tal de cana­litzar l’o­po­si­ció ciu­ta­da­na a la corrup­ció i dema­nar la dimis­sió del cap del Con­sell, Fran­cis­co Camps.

La con­cen­tra­ció ha estat con­vo­ca­da mit­ja­nçant les xar­xes socials i mar­ca la plaça de Mani­ses, com a lloc de tro­ba­da, davant de la seu del Palau de la Generalitat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *