Camps a la ban­que­ta dels acu­sats pels trat­ges i es dema­na la seva dimis­sió – Lli​ber​tat​.cat

Cap a les 19:30h s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció davant del palau de la Geme­ra­li­tat per dema­nar la seva dimis­sió. Per la seva ban­da, Canal 9 només dedi­ca un minut al cas Gür­tel i en cap moment no esmen­ta que Camps ha estat imputat.

Aquest mig­dia, el magis­trat ins­truc­tor José Flors ha dic­tat una sen­tèn­cia en el qual es deci­dix l’o­ber­tu­ra de judi­ci oral a Camps i als altres tres impu­tats en la cau­sa: l’ex­se­cre­ta­ri gene­ral del PP i dipu­tat, Ricar­do Cos­ta; l’ex­vi­ce­pre­si­dent del Con­sell, Víc­tor Cam­pos; i l’ex­cap de gabi­net de la Con­se­lle­ria de Turis­me i actual res­pon­sa­ble de Pro­to­col de la Dipu­tació de Valèn­cia, Rafael Betoret.

Diver­sos col·lectius, només conèi­xer la deci­sió del jut­ge Flors sobre el cas que impli­ca el pre­si­dent Camps, han deci­dit pro­mo­ure una con­cen­tra­ció per a hui a les 19.30 hores, per tal de cana­litzar l’o­po­si­ció ciu­ta­da­na a la corrup­ció i dema­nar la dimis­sió del cap del Con­sell, Fran­cis­co Camps.

La con­cen­tra­ció ha estat con­vo­ca­da mit­ja­nçant les xar­xes socials i mar­ca la plaça de Mani­ses, com a lloc de tro­ba­da, davant de la seu del Palau de la Generalitat.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *