Mul­ten dos mili­tants inde­pen­den­tis­tes per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du- LLi​ber​tat​.Cat

censura__La Dele­ga­ció del govern valen­cià ha denun­ciat els mili­tants de la COS Anto­ni Infan­te ‑tam­bé mili­tant de l’MDT- i San­tia­go Gas­só ‑tam­bé d’Enda­vant OSAN- i els impo­sa mul­tes que poden arri­bar als 12.000 euros. Els fets van tenir lloc dies abans de les elec­cions del 22 de maig quan a diver­ses ciu­tats del País Valen­cià es van realitzar con­cen­tra­cions de suport al procés democràtic d’Eus­kal Herria i per exi­gir que la coa­li­ció Bil­du pogués pre­sen­tar-se a les elec­cions municipals. 

En aquest sen­tit, un grup de per­so­nes va orga­nitzar un acte de suport a la loca­li­tat de Bur­jas­sot, a l’Hor­ta Nord, el 5 de maig, i havent-ho comu­ni­cat a l’ajuntament.

Segons es des­prèn del mani­fest que s’ha difós sobre el cas, els mani­fes­tants es van topar amb un des­me­su­rat apa­rell poli­cial que, amb tàctiques mili­tars d’o­cu­pa­ció de l’es­pai, es va dedi­car imme­dia­ta­ment a iden­ti­fi­car totes les per­so­nes que es tro­ba­ven a la pro­tes­ta, fins i tot gent que pas­se­ja­va per la plaça de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot, i tam­bé un menor de 16 anys.

La poli­cia espan­yo­la va ame­naçar lla­vors amb denun­ciar els res­pon­sa­bles de la pro­tes­ta, una denún­cia que ha arri­bat als mili­tants inde­pen­den­tis­tes Anto­ni Infan­te i San­tia­go Gas­só acu­sats de no haver dema­nat comu­ni­cat a l’au­to­ri­tat gover­na­ti­va. Per aquest fet inco­rren en una infrac­ció greu que pot ser san­cio­na­da amb una mul­ta que pot anar des dels 300,51 euros fins als 6.010,12. A més, l’a­vís de la denúncia es va pro­duir abans de come­nçar la con­cen­tra­ció, de mane­ra que enca­ra no s’ha­via des­ple­gat cap pan­car­ta ni es podia saber qui par­ti­ci­pa­va en la concentració.

Pre­sèn­cia poli­cial per dissuadir

policia_anticatalanaSegons remar­ca el mani­fest divul­gat per l’MDT, «el que en un pri­mer moment pensàvem podia ser un inci­dent aïllat, a l’a­na­litzar-lo amb cer­ta pers­pec­ti­va, creiem que s’in­se­reix en un procés de dete­rio­ra­ment democràtic que cal denun­ciar i rever­tir». En aquest sen­tit, denun­cia que d’un temps ençà a València si vols par­ti­ci­par de qual­se­vol acte democràtic has d’a­nar «amb el car­net en la boca per­què sabem que la poli­cia va a iden­ti­fi­car-nos a la majo­ria dels pre­sents». D’a­ques­ta mane­ra, con­si­de­ra que «l’e­xa­ge­ra­da presència poli­cial prèvia a les con­cen­tra­cions té com a pri­mer objec­tiu dis­sua­dir la gent que acu­deix d’in­cor­po­rar-se a elles».

Es trac­ta, per tant, segons apun­ta el mani­fest, «d’in­ti­mi­dar, cri­mi­na­litzar i mino­ritzar» els con­vo­cants de pro­tes­tes davant la ciu­ta­da­nia i els mit­jans de comu­ni­ca­ció, en alguns casos, remar­ca, per­me­ten «comen­ta­ris i acti­tuds, per part dels mem­bres dels cos­sos poli­cials, com si fórem delin­qüents o estiguérem estig­ma­titzats per defen­sar posi­cions que podran ser políticament correc­tes o no, podran ser com­par­ti­des o no, però tenim tot el dret a mani­fes­tar-les, tot i que siguen contràries a les posi­cions del gran par­tit bifront que ens governa».

Cap inter­ven­ció poli­cial con­tra els bancs

«Hem supor­tat les càrregues poli­cials el dia de la vaga gene­ral con­tra la cri­si, però no hem vist cap inter­ven­ció poli­cial con­tra els res­pon­sa­bles dels bancs, cai­xes o empre­ses que l’han gene­ra­da», denun­cia, i afe­geix «hem supor­tat la iden­ti­fi­ca­ció contínua per l’as­pec­te o el con­tin­gut de la convocatòria (anti­fei­xis­ta, defen­sa del dret dels pobles, con­tra les gue­rres impe­ria­lis­tes, etc.), però hem de supor­tar uni­for­mes i acti­tuds cada vega­da mes a prop del fei­xis­me mili­tant». Així, con­clou «hi ha qui se li ompli la boca amb els drets i la democràcia, però aquests drets són cada vega­da més reduïts i esquifits».

D’al­tra ban­da, cons­ta­ta com l’intent de boi­cot del lli­bre de Vicent Flor a Valèn­cia «la poli­cia va tar­dar més de mit­ja hora en fer acte de pre­sen­cia i els fei­xis­tes pogue­ren anar-se’n sen­se ser ni tant sols iden­ti­fi­cats». En aquest sen­tit, fan una cri­da «a rever­tir el procés, ja que la poli­cia res­pon a cri­te­ris d’ac­tua­ció política» i exi­gei­xen a la Dele­ga­ció del Govern «que dei­xe de per­se­guir les per­so­nes i orga­nitza­cions democràtiques i paci­fi­ques i per con­tra atu­re qual­se­vol mena d’a­tac feixista».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *