Mul­ten dos mili­tants inde­pen­den­tis­tes per haver par­ti­ci­pat a un acte de suport a Bil­du- LLi​ber​tat​.Cat

censura__La Dele­ga­ció del govern valen­cià ha denun­ciat els mili­tants de la COS Anto­ni Infan­te ‑tam­bé mili­tant de l’MDT- i San­tia­go Gas­só ‑tam­bé d’Enda­vant OSAN- i els impo­sa mul­tes que poden arri­bar als 12.000 euros. Els fets van tenir lloc dies abans de les elec­cions del 22 de maig quan a diver­ses ciu­tats del País Valen­cià es van realitzar con­cen­tra­cions de suport al procés democràtic d’Eus­kal Herria i per exi­gir que la coa­li­ció Bil­du pogués pre­sen­tar-se a les elec­cions municipals. 

En aquest sen­tit, un grup de per­so­nes va orga­nitzar un acte de suport a la loca­li­tat de Bur­jas­sot, a l’Hor­ta Nord, el 5 de maig, i havent-ho comu­ni­cat a l’ajuntament.

Segons es des­prèn del mani­fest que s’ha difós sobre el cas, els mani­fes­tants es van topar amb un des­me­su­rat apa­rell poli­cial que, amb tàctiques mili­tars d’o­cu­pa­ció de l’es­pai, es va dedi­car imme­dia­ta­ment a iden­ti­fi­car totes les per­so­nes que es tro­ba­ven a la pro­tes­ta, fins i tot gent que pas­se­ja­va per la plaça de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot, i tam­bé un menor de 16 anys.

La poli­cia espan­yo­la va ame­naçar lla­vors amb denun­ciar els res­pon­sa­bles de la pro­tes­ta, una denún­cia que ha arri­bat als mili­tants inde­pen­den­tis­tes Anto­ni Infan­te i San­tia­go Gas­só acu­sats de no haver dema­nat comu­ni­cat a l’au­to­ri­tat gover­na­ti­va. Per aquest fet inco­rren en una infrac­ció greu que pot ser san­cio­na­da amb una mul­ta que pot anar des dels 300,51 euros fins als 6.010,12. A més, l’a­vís de la denúncia es va pro­duir abans de come­nçar la con­cen­tra­ció, de mane­ra que enca­ra no s’ha­via des­ple­gat cap pan­car­ta ni es podia saber qui par­ti­ci­pa­va en la concentració.

Pre­sèn­cia poli­cial per dissuadir

policia_anticatalanaSegons remar­ca el mani­fest divul­gat per l’MDT, «el que en un pri­mer moment pensàvem podia ser un inci­dent aïllat, a l’a­na­litzar-lo amb cer­ta pers­pec­ti­va, creiem que s’in­se­reix en un procés de dete­rio­ra­ment democràtic que cal denun­ciar i rever­tir». En aquest sen­tit, denun­cia que d’un temps ençà a València si vols par­ti­ci­par de qual­se­vol acte democràtic has d’a­nar «amb el car­net en la boca per­què sabem que la poli­cia va a iden­ti­fi­car-nos a la majo­ria dels pre­sents». D’a­ques­ta mane­ra, con­si­de­ra que «l’e­xa­ge­ra­da presència poli­cial prèvia a les con­cen­tra­cions té com a pri­mer objec­tiu dis­sua­dir la gent que acu­deix d’in­cor­po­rar-se a elles».

Es trac­ta, per tant, segons apun­ta el mani­fest, «d’in­ti­mi­dar, cri­mi­na­litzar i mino­ritzar» els con­vo­cants de pro­tes­tes davant la ciu­ta­da­nia i els mit­jans de comu­ni­ca­ció, en alguns casos, remar­ca, per­me­ten «comen­ta­ris i acti­tuds, per part dels mem­bres dels cos­sos poli­cials, com si fórem delin­qüents o estiguérem estig­ma­titzats per defen­sar posi­cions que podran ser políticament correc­tes o no, podran ser com­par­ti­des o no, però tenim tot el dret a mani­fes­tar-les, tot i que siguen contràries a les posi­cions del gran par­tit bifront que ens governa».

Cap inter­ven­ció poli­cial con­tra els bancs

«Hem supor­tat les càrregues poli­cials el dia de la vaga gene­ral con­tra la cri­si, però no hem vist cap inter­ven­ció poli­cial con­tra els res­pon­sa­bles dels bancs, cai­xes o empre­ses que l’han gene­ra­da», denun­cia, i afe­geix «hem supor­tat la iden­ti­fi­ca­ció contínua per l’as­pec­te o el con­tin­gut de la convocatòria (anti­fei­xis­ta, defen­sa del dret dels pobles, con­tra les gue­rres impe­ria­lis­tes, etc.), però hem de supor­tar uni­for­mes i acti­tuds cada vega­da mes a prop del fei­xis­me mili­tant». Així, con­clou «hi ha qui se li ompli la boca amb els drets i la democràcia, però aquests drets són cada vega­da més reduïts i esquifits».

D’al­tra ban­da, cons­ta­ta com l’intent de boi­cot del lli­bre de Vicent Flor a Valèn­cia «la poli­cia va tar­dar més de mit­ja hora en fer acte de pre­sen­cia i els fei­xis­tes pogue­ren anar-se’n sen­se ser ni tant sols iden­ti­fi­cats». En aquest sen­tit, fan una cri­da «a rever­tir el procés, ja que la poli­cia res­pon a cri­te­ris d’ac­tua­ció política» i exi­gei­xen a la Dele­ga­ció del Govern «que dei­xe de per­se­guir les per­so­nes i orga­nitza­cions democràtiques i paci­fi­ques i per con­tra atu­re qual­se­vol mena d’a­tac feixista».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.