Òmnium pro­po­sa inde­pen­dèn­cia fis­cal en 4 anys i objec­ció fis­cal si l’Es­tat s’hi opo­sa – Lli​ber​tat​.cat

Asso­lir la inde­pen­dèn­cia cul­tu­ral, asso­lir la inde­pen­dèn­cia fis­cal i impul­sar radi­cal­ment el dret a deci­dir el nos­tre pro­pi futur. Aquests són els tres eixos bàsics que han de guiar el país en els pro­pers anys, segons va mani­fes­tar dilluns la pre­si­den­ta d’Òmnium Cul­tu­ral, Muriel Casals, en l’acte de cele­bra­ció del 50è ani­ver­sa­ri de l’entitat. 

«Sobre la tau­la tenim pro­pos­tes de con­cert eco­nò­mic, de pac­te fis­cal… no volem entrar en aques­ta dis­cus­sió, sim­ple­ment apos­tem per asso­lir la nos­tra inde­pen­dèn­cia fis­cal en els pro­pers 4 anys», va pro­cla­mar Casals. I si l’Es­tat s’hi opo­sa Òmnium Cul­tu­ral «ha pres la deci­sió d’es­tu­diar des d’a­vui accions cohe­rents i via­bles per a dur a ter­me accions d’ob­jec­ció fiscal».

Tan­cat el cicle de les con­sul­tes, havent demos­trat que el gruix de la gent vol deci­dir el pro­pi futur, havent pro­vat la mili­tàn­cia demo­crà­ti­ca dels ciu­ta­dans, la pre­gun­ta que més escol­tem és “I ara, què?”, va dir Casals, per pro­cla­mar: «Òmnium Cul­tu­ral vol plan­te­jar la seva res­pos­ta a aques­ta pre­gun­ta», ja que la mani­fes­ta­ció del 10‑J va mar­car el camí.

En aquest sen­tit, segons Casals, la res­pos­ta a la pre­gun­ta s’ha de con­cre­tar en tres eixos: Asso­lir la inde­pen­dèn­cia cul­tu­ral, asso­lir la inde­pen­dèn­cia fis­cal i impul­sar radi­cal­ment el dret a deci­dir el nos­tre pro­pi futur. En aquest sen­tit, va fer refe­rèn­cia als atacs con­tra «àmbits que sem­bla­ven into­ca­bles», com la immer­sió lin­güís­ti­ca -«la nos­tra llen­gua ha de ser vehi­cu­lar a l’es­co­la i a tots els espais socials»- i va anun­ciar que des d’Òm­nium s’im­pul­sa­rà un pac­te nacio­nal pel foment de l’ús social del cata­là. D’a­ques­ta mane­ra, va afir­mar que «ens cal una estra­tè­gia con­jun­ta, que unei­xi esfo­rços i de llarg ter­mi­ni per­què la nos­tra llen­gua sigui la llen­gua comu­na de tots els ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes. Un ele­ment de cohe­sió social i nacional».

Pel que fa la inde­pen­dèn­cia fis­cal, Casals va res­sen­yar que en els pro­pers qua­tre anys Cata­lun­ya ha de poder fer un pas enda­vant i ha de recap­tar i admi­nis­trar els seus impos­tos i ha d’e­xer­cir el poder que li corres­pon com a poble a l’ho­ra de deter­mi­nar la seva polí­ti­ca eco­nò­mi­ca, és a dir «ser eco­nò­mi­ca­ment res­pon­sa­bles i de ges­tio­nar els recur­sos fent-ne un bon ús al ser­vei de la ciu­ta­da­nia». Casals va denun­ciar «la rela­ció eco­nò­mi­ca amb Espan­ya ens esgo­ta» i va xifrar en 3.000 euros per per­so­na i any el dèfi­cit fis­cal, fet que va que sigui «impos­si­ble ava­nçar eco­nò­mi­ca i socialment».

Inde­pen­dèn­cia fis­cal en 4 anys i objec­ció fis­cal si l’Es­tat s’hi oposa

Casals no va voler entrar en dis­cus­sions d’es­tra­tè­gia polí­ti­ca, com ara la pro­pos­ta de pac­te fis­cal del Govern, i va dir que «sim­ple­ment apos­tem per asso­lir la nos­tra inde­pen­dèn­cia fis­cal en els pro­pers 4 anys» ja que «l’ú­ni­ca mane­ra de supe­rar les lamen­ta­cions, la pro­tes­ta crò­ni­ca i la impo­tèn­cia és assu­mir els deu­res i els drets que es deri­ven de la nos­tra exis­tèn­cia com a poble». En aquest sen­tit, va avi­sar que «no podem seguir sent espo­li­ats. Volem ges­tio­nar els nos­tres recur­sos. Amb la lli­ber­tat que això supo­sa, i amb l’al­tís­si­ma res­pon­sa­bi­li­tat que això comporta».

Casals va anun­ciar que Òmnium tre­ba­lla­rà per fer créi­xer «la majo­ria social neces­sà­ria per tal de cons­truir un futur nacio­nal eman­ci­pat, i al mateix temps res­ta­rem abso­lu­ta­ment ama­tents a qual­se­vol fla­que­sa que mos­trin els nos­tres repre­sen­tants polí­tics que impe­dei­xi asso­lir aquest objec­tiu». D’al­tra ban­da, si l’es­tat espan­yol rebut­ja un ava­nça­ment en aquest línia, Òmnium Cul­tu­ral «ha pres la deci­sió d’es­tu­diar des d’a­vui accions cohe­rents i via­bles per a dur a ter­me accions d’ob­jec­ció fis­cal». En aques­ta línia, va pre­ci­sar que està estu­diant accions com con­sig­nar les quan­ties ges­tio­na­des, els impos­tos, a un comp­te públic obert amb aquest pro­pò­sit. Un comp­te que no es liqui­da­ria fins que no es solu­cio­nés el greu­ge fis­cal que pateix Catalunya.

Refe­rèn­dum d’in­de­pen­dèn­cia ofi­cial i vinculant

Final­ment, Casals va apos­tar per «impul­sar radi­cal­ment el dret a deci­dir el nos­tre pro­pi futur». Casals va fer refe­rèn­cies a les con­sul­tes popu­lars ‑amb les quals Òmnium «ha col·laborat de mane­ra deci­di­da» i va asse­gu­rar que aquest pro­cés «només pot aca­bar quan un refe­rèn­dum sigui con­vo­cat de mane­ra ofi­cial i vin­cu­lant a tot el país». Així, va afir­mar que aques­ta és la doble inten­ció d’Òm­ni­num: enfor­tir nacio­nal­ment la socie­tat per­què quan arri­bi aquest moment el sí sigui majo­ri­ta­ri i deci­dit i impul­sar els repre­sen­tants demo­crà­tics per­què es com­pro­me­tin, dins un ter­mi­ni de temps rao­na­ble, en l’e­xer­ci­ci irre­nun­cia­ble i efec­tiu del dret a l’autodeterminació.

De Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga a Maó

Mal­grat cen­trar-se en el Prin­ci­pat durant el dis­curs dedi­cat als eixos de la inde­pen­dèn­cia, Casals no va obviar el marc nacio­nal com­plet, i va recal­car que el com­pro­mís d’Òm­nium és tre­ba­llar per «una llen­gua viva, incloent, útil, ofi­cial i irre­nun­cia­ble­ment vehi­cu­lar en tots els àmbits, de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga a Maó». «No accep­tem cap intent, per molt ins­ti­tu­cio­nal que sigui, de rebai­xar els nivells que hem acon­se­guit ni de reduir-la al fol­klo­re. Ni cap seces­sio­nis­me suï­ci­da», va dir, i va afe­gir que «els governs dels Paï­sos Cata­lans han de tenir en aquest àmbit ple­na sobi­ra­nia i l’han d’e­xer­cir amb deci­sió». En aquest sen­tit, es va com­pro­me­tre a tre­ba­llar «cada dia per un país més cohe­sio­nat, més cul­te, més pròs­per i més lliure».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *