Milers de mani­fes­tants tor­nen a dema­nar la inde­pen­dèn­cia a Bar­ce­lo­na – Lli​ber​tat​.cat

Una mani­fes­ta­ció dema­nant la inde­pen­dèn­cia i recor­dant la mul­ti­tu­di­nà­ria mani­fes­ta­ció del 10‑J d’a­ra fa un any han reco­rre­gut el cen­tre de Bar­ce­lo­na, des de la plaça Urqui­nao­na al pas­seig de Lluís Com­panys. La con­vo­ca­tò­ria havia estat realitza­da per unes 150 enti­tats sota el lema «Pel nos­tre futur: inde­pen­dèn­cia!». La mar­xa ha estat segui­da per unes 30.000 per­so­nes segons l’organització.

La mani­fes­ta­ció comp­ta­va amb el suport de par­tits com ERC, Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia, la CUP, Reagru­pa­ment i Demo­crà­cia Cata­la­na i ha tin­gut un to rei­vin­di­ca­tiu. Ha fina­litzat amb els par­la­ments. Uns par­la­ments de per­so­na­li­tats comHe­ri­bert Barre­ra, el doc­tor Moi­sès Brog­gi i el doc­tor Oriol Domènec.

La volun­tat dels orga­nitza­dors era no com­pe­tir amb la mobi­litza­ció d’a­ra fa un any, cons­cients que no s’a­con­se­gui­rien reu­nir tan­ta gent. Per altra ban­da, Òmnium Cul­tu­ral, que va orga­nitzar aque­lla mani­fes­ta­ció, ha deci­dit no par­ti­ci­par en aques­ta convocatòria.Tampoc els­par­tits PSC i CiU han donat suport a la mar­xa, a dife­rèn­cia de la mani­fes­ta­ció de fa un any con­tra la reso­lu­ció del Cons­ti­tu­cio­nal, que comp­ta­va amb aquests par­tits i entitats. 

Cal recor­dar tam­bé que els orga­nitza­dors d’a­ques­ta mani­fes­ta­ció van haver de sus­pen­dre el con­cert de Brams per­què l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na no havia auto­ritzat la instal·lació de l’es­ce­na­ri on s’ha­vien de realitzar els parlaments.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *