Milers de mani­fes­tants tor­nen a dema­nar la inde­pen­dèn­cia a Bar­ce­lo­na – Lli​ber​tat​.cat

Una mani­fes­ta­ció dema­nant la inde­pen­dèn­cia i recor­dant la mul­ti­tu­di­nà­ria mani­fes­ta­ció del 10‑J d’a­ra fa un any han reco­rre­gut el cen­tre de Bar­ce­lo­na, des de la plaça Urqui­nao­na al pas­seig de Lluís Com­panys. La con­vo­ca­tò­ria havia estat realitza­da per unes 150 enti­tats sota el lema «Pel nos­tre futur: inde­pen­dèn­cia!». La mar­xa ha estat segui­da per unes 30.000 per­so­nes segons l’organització.

La mani­fes­ta­ció comp­ta­va amb el suport de par­tits com ERC, Soli­da­ri­tat Cata­la­na per la Inde­pen­dèn­cia, la CUP, Reagru­pa­ment i Demo­crà­cia Cata­la­na i ha tin­gut un to rei­vin­di­ca­tiu. Ha fina­litzat amb els par­la­ments. Uns par­la­ments de per­so­na­li­tats comHe­ri­bert Barre­ra, el doc­tor Moi­sès Brog­gi i el doc­tor Oriol Domènec.

La volun­tat dels orga­nitza­dors era no com­pe­tir amb la mobi­litza­ció d’a­ra fa un any, cons­cients que no s’a­con­se­gui­rien reu­nir tan­ta gent. Per altra ban­da, Òmnium Cul­tu­ral, que va orga­nitzar aque­lla mani­fes­ta­ció, ha deci­dit no par­ti­ci­par en aques­ta convocatòria.Tampoc els­par­tits PSC i CiU han donat suport a la mar­xa, a dife­rèn­cia de la mani­fes­ta­ció de fa un any con­tra la reso­lu­ció del Cons­ti­tu­cio­nal, que comp­ta­va amb aquests par­tits i entitats. 

Cal recor­dar tam­bé que els orga­nitza­dors d’a­ques­ta mani­fes­ta­ció van haver de sus­pen­dre el con­cert de Brams per­què l’A­jun­ta­ment de Bar­ce­lo­na no havia auto­ritzat la instal·lació de l’es­ce­na­ri on s’ha­vien de realitzar els parlaments.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.