La CUP redueix a una quar­ta part els sous dels seus alcal­des – Lli​ber​tat​.cat

La CUP ha anun­ciat aques­ta set­ma­na que els qua­tre alcal­des de la for­ma­ció (de Navàs, Vila­da­mat, Cel­rà i Arenys de Munt) s’han abai­xat subs­tan­cial­ment els sous que per­ce­ben per acom­plir les seves obli­ga­cions muni­ci­pals. Aques­tes rebai­xes s’a­pli­quen tant als caps del con­sis­to­ri com a la res­ta de regidors.

«No som aquí per viu­re de la polí­ti­ca, sinó per dur a ter­me un pro­gra­ma de trans­for­ma­ció polí­ti­ca; i per això no neces­si­tem que els nos­tres càrrecs elec­tes per­ce­bin les quan­ti­tats escan­da­lo­ses que els mem­bres de tots els par­tits ‑sen­se excep­ció – havien ingres­sat fins avui», ha expli­cat Marc Sallas, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP. «Pen­sem que els regi­dors poden ser retri­buïts, però sem­pre d’a­cord amb els sous i els con­ve­nis de la majo­ria dels i les tre­ba­lla­do­res d’a­quest país», ha afe­git Sallas.

El cas de Vila­da­mat, a l’Alt Empor­dà i on la CUP hi gover­na amb majo­ria abso­lu­ta, és il·lustratiu. Si fins el 22 de maig l’an­tic alcal­de cobra­va un sou ínte­gre per dedi­ca­ció exclu­si­va, ara els qua­tre regi­dors de l’e­quip de govern (incloent-hi l’al­cal­des­sa, la Ire­ne Palol) pas­sa­ran a rebre 160 € men­suals. Per la seva ban­da, Josep Manel Xime­nis diri­gi­rà l’A­jun­ta­ment d’A­renys de Munt, al Mares­me. En les seves fun­cions d’al­cal­de, Xime­nis per­ce­brà 1.200 € men­suals, és a dir, un 75% menys del sou de l’an­tic cap del con­sis­to­ri. Jau­me Casals, el nou alcal­de de Navàs (Bages) cobra­rà un 51% menys que el seu pre­de­ces­sor en el càrrec.
Pro­fes­sor de secun­dà­ria, Casals ha dema­nat una exce­dèn­cia per dedi­car-se a l’al­cal­dia, tas­ca per la qual per­ce­brà 1.760 €. Cel­rà, al Giro­nès, com­ple­ta la nòmi­na de loca­li­tats gover­na­des per la CUP. El seu nou alcal­de, Dani Cor­ne­llà, ingres­sa­rà un 17,50% menys, men­tre que la resta
de regi­dors de l’e­quip de govern veuen reduït un 10% el seu sou.
 

Amb aques­tes mesu­res, la CUP espe­ra que «la clas­se polí­ti­ca pren­gui bona nota; que comen­cin a satis­fer-se algu­nes de les peti­cions ciu­ta­da­nes en rela­ció als sous dels polí­tics». Les qua­tre assem­bles locals de la CUP que diri­gi­ran els governs muni­ci­pals, a més, han pro­mès aus­te­ri­tat en l’ús de la tele­fo­nia i de les die­tes i han garan­tit que cap càrrec elec­te rebrà retri­bu­cions adi­cio­nals d’al­tres ins­ti­tu­cions, com ara dels con­sells comar­cals. Una pràc­ti­ca ‑aques­ta darre­ra- que la CUP denun­cia com un «fet habi­tual en els par­tits polí­tics convencionals».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *