La CUP redueix a una quar­ta part els sous dels seus alcal­des – Lli​ber​tat​.cat

La CUP ha anun­ciat aques­ta set­ma­na que els qua­tre alcal­des de la for­ma­ció (de Navàs, Vila­da­mat, Cel­rà i Arenys de Munt) s’han abai­xat subs­tan­cial­ment els sous que per­ce­ben per acom­plir les seves obli­ga­cions muni­ci­pals. Aques­tes rebai­xes s’a­pli­quen tant als caps del con­sis­to­ri com a la res­ta de regidors.

«No som aquí per viu­re de la polí­ti­ca, sinó per dur a ter­me un pro­gra­ma de trans­for­ma­ció polí­ti­ca; i per això no neces­si­tem que els nos­tres càrrecs elec­tes per­ce­bin les quan­ti­tats escan­da­lo­ses que els mem­bres de tots els par­tits ‑sen­se excep­ció – havien ingres­sat fins avui», ha expli­cat Marc Sallas, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP. «Pen­sem que els regi­dors poden ser retri­buïts, però sem­pre d’a­cord amb els sous i els con­ve­nis de la majo­ria dels i les tre­ba­lla­do­res d’a­quest país», ha afe­git Sallas.

El cas de Vila­da­mat, a l’Alt Empor­dà i on la CUP hi gover­na amb majo­ria abso­lu­ta, és il·lustratiu. Si fins el 22 de maig l’an­tic alcal­de cobra­va un sou ínte­gre per dedi­ca­ció exclu­si­va, ara els qua­tre regi­dors de l’e­quip de govern (incloent-hi l’al­cal­des­sa, la Ire­ne Palol) pas­sa­ran a rebre 160 € men­suals. Per la seva ban­da, Josep Manel Xime­nis diri­gi­rà l’A­jun­ta­ment d’A­renys de Munt, al Mares­me. En les seves fun­cions d’al­cal­de, Xime­nis per­ce­brà 1.200 € men­suals, és a dir, un 75% menys del sou de l’an­tic cap del con­sis­to­ri. Jau­me Casals, el nou alcal­de de Navàs (Bages) cobra­rà un 51% menys que el seu pre­de­ces­sor en el càrrec.
Pro­fes­sor de secun­dà­ria, Casals ha dema­nat una exce­dèn­cia per dedi­car-se a l’al­cal­dia, tas­ca per la qual per­ce­brà 1.760 €. Cel­rà, al Giro­nès, com­ple­ta la nòmi­na de loca­li­tats gover­na­des per la CUP. El seu nou alcal­de, Dani Cor­ne­llà, ingres­sa­rà un 17,50% menys, men­tre que la resta
de regi­dors de l’e­quip de govern veuen reduït un 10% el seu sou.
 

Amb aques­tes mesu­res, la CUP espe­ra que «la clas­se polí­ti­ca pren­gui bona nota; que comen­cin a satis­fer-se algu­nes de les peti­cions ciu­ta­da­nes en rela­ció als sous dels polí­tics». Les qua­tre assem­bles locals de la CUP que diri­gi­ran els governs muni­ci­pals, a més, han pro­mès aus­te­ri­tat en l’ús de la tele­fo­nia i de les die­tes i han garan­tit que cap càrrec elec­te rebrà retri­bu­cions adi­cio­nals d’al­tres ins­ti­tu­cions, com ara dels con­sells comar­cals. Una pràc­ti­ca ‑aques­ta darre­ra- que la CUP denun­cia com un «fet habi­tual en els par­tits polí­tics convencionals».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *