La CUP irromp al Barò­me­tre d’O­pi­nió per la seva accep­ta­ció popular

La darre­ra ona­da del Barò­me­tre del Cen­tre d’Es­tu­dis d’O­pi­nió (CEO) posa de mani­fest el crei­xe­ment expe­ri­men­tat per la CUP, que apa­reix per pri­me­ra vega­da al son­deig i el seu nivell d’ac­cep­ta­ció entre la pobla­ció cata­la­na s’e­qui­pa­ra ja al de par­tits que tenen repre­sen­ta­ció al Parlament. 

Les pas­sa­des elec­cions muni­ci­pals van demos­trar que el segui­ment popu­lar de la CUP ha anat expe­ri­ment un crei­xe­ment sos­tin­gut al llarg dels últims anys. Aquest fet li va per­me­tre mul­ti­pli­car per cinc el nom­bre de regi­dors res­pec­te el 2007 i obte­nir-ne un cen­te­nar el pas­sat 11‑M. Ara, fruit d’a­quests nivells de suport popu­lar, la CUP ha acon­se­guit tenir pre­sèn­cia al darrer barò­me­tre del CEO.

En aquest sen­tit, el res­sò de la CUP entre els enques­tats situa la for­ma­ció apro­xi­ma­da­ment als matei­xos nivells que alguns par­tits que dis­po­sen de pla­ta­for­mes medià­ti­ques molt més àmplies pel fet de tenir repre­sen­ta­ció a la cam­bra catalana.

Tal com ja van posar de mani­fest els resul­tats de les pas­sa­des elec­cions muni­ci­pals, la CUP ha acon­se­guit arre­lar en molts muni­ci­pis mal­grat la invi­si­bi­litza­ció que patia. En aquest sen­tit, es dóna la cir­cums­tàn­cia que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (PxC) adqui­ria molt més res­sò als mit­jans pels seus pos­tu­lats xenò­fobs que la CUP que dis­po­sa d’un major arre­la­ment popular.

Suport popu­lar fruit de la fei­na feta

A la pre­gun­ta de «Per quin par­tit sent mes sim­pa­tia?», un 1,4% dels cata­lans res­pon que la CUP, un per­cen­tat­ge supe­rior als dos altres grups mino­ri­ta­ris de la cam­bra. Així, un 1% ha optat per SI i un 0,9% per C’s.

D’al­tra ban­da, tam­bé es des­prèn que l’1,2% dels ciu­ta­dans enques­tats vota­rien la CUP. Per demar­ca­cions, a Bar­ce­lo­na un 1,3% de votants opta­ria per la CUP, a Giro­na el 2,5%, a Llei­da l’1,9% i a Tarra­go­na l’1,1. Per sexes, l’1,9% dels homes vota­ria la CUP enfront el 0,9% de les dones.

D’al­tra ban­da, la sego­na ona­da del Barò­me­tre d’O­pi­nió Polí­ti­ca del 2011 tam­bé fa esti­ma­cions de vot per fran­ges d’e­dat. Així, del grup de ciu­ta­dans de 18 a 34 anys un 2,1% es decan­ta­ria per la CUP en unes elec­cions al Par­la­ment. D’al­tra ban­da, el 2% dels votants d’en­tre 35 i 49 anys con­fia­ria en la CUP, així com el 0,9% dels de la fran­ja d’e­dat com­pre­sa d’en­tre 50 i 64 anys i el 0,4% dels ciu­ta­dans majors de 65 anys.

Nous votants i elec­tors d’ERC i ICV

L’en­ques­ta reve­la que la majo­ria de pos­si­bles elec­tors de la CUP en unes elec­cions auto­nò­mi­ques serien per­so­nes que voten per pri­me­ra vega­da, així com d’ERC i del vot en blanc. El Barò­me­tre reve­la que tam­bé vota­rien la CUP alguns elec­tors d’ICV-EUiA i de SI.

D’al­tra ban­da, els elec­tors d’ERC són els que sen­ten més sim­pa­tia per la CUP, seguit nova­ment dels votants d’al­tres for­ma­cions extra­par­la­men­tà­ries i vot nul, així com de vot en blanc, ICV-EUiA, i final­ment de PSC i CiU, seguit dels de SI.

Votants dels 35 als 49 anys, els més favo­ra­bles a la CUP 

Els votants que tenen entre 35 i 49 anys són els que sen­ten més sim­pa­tia per la CUP. Els seguei­xen de molt a prop els més joves, de 18 a 34 anys. Per sexes, són els homes els qui tenen més ben valo­ra­da la can­di­da­tu­ra, així com els ciu­ta­dans de les demar­ca­cions de Bar­ce­lo­na i Girona.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *