La CUP irromp al Barò­me­tre d’O­pi­nió per la seva accep­ta­ció popular

La darre­ra ona­da del Barò­me­tre del Cen­tre d’Es­tu­dis d’O­pi­nió (CEO) posa de mani­fest el crei­xe­ment expe­ri­men­tat per la CUP, que apa­reix per pri­me­ra vega­da al son­deig i el seu nivell d’ac­cep­ta­ció entre la pobla­ció cata­la­na s’e­qui­pa­ra ja al de par­tits que tenen repre­sen­ta­ció al Parlament. 

Les pas­sa­des elec­cions muni­ci­pals van demos­trar que el segui­ment popu­lar de la CUP ha anat expe­ri­ment un crei­xe­ment sos­tin­gut al llarg dels últims anys. Aquest fet li va per­me­tre mul­ti­pli­car per cinc el nom­bre de regi­dors res­pec­te el 2007 i obte­nir-ne un cen­te­nar el pas­sat 11‑M. Ara, fruit d’a­quests nivells de suport popu­lar, la CUP ha acon­se­guit tenir pre­sèn­cia al darrer barò­me­tre del CEO.

En aquest sen­tit, el res­sò de la CUP entre els enques­tats situa la for­ma­ció apro­xi­ma­da­ment als matei­xos nivells que alguns par­tits que dis­po­sen de pla­ta­for­mes medià­ti­ques molt més àmplies pel fet de tenir repre­sen­ta­ció a la cam­bra catalana.

Tal com ja van posar de mani­fest els resul­tats de les pas­sa­des elec­cions muni­ci­pals, la CUP ha acon­se­guit arre­lar en molts muni­ci­pis mal­grat la invi­si­bi­litza­ció que patia. En aquest sen­tit, es dóna la cir­cums­tàn­cia que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (PxC) adqui­ria molt més res­sò als mit­jans pels seus pos­tu­lats xenò­fobs que la CUP que dis­po­sa d’un major arre­la­ment popular.

Suport popu­lar fruit de la fei­na feta

A la pre­gun­ta de «Per quin par­tit sent mes sim­pa­tia?», un 1,4% dels cata­lans res­pon que la CUP, un per­cen­tat­ge supe­rior als dos altres grups mino­ri­ta­ris de la cam­bra. Així, un 1% ha optat per SI i un 0,9% per C’s.

D’al­tra ban­da, tam­bé es des­prèn que l’1,2% dels ciu­ta­dans enques­tats vota­rien la CUP. Per demar­ca­cions, a Bar­ce­lo­na un 1,3% de votants opta­ria per la CUP, a Giro­na el 2,5%, a Llei­da l’1,9% i a Tarra­go­na l’1,1. Per sexes, l’1,9% dels homes vota­ria la CUP enfront el 0,9% de les dones.

D’al­tra ban­da, la sego­na ona­da del Barò­me­tre d’O­pi­nió Polí­ti­ca del 2011 tam­bé fa esti­ma­cions de vot per fran­ges d’e­dat. Així, del grup de ciu­ta­dans de 18 a 34 anys un 2,1% es decan­ta­ria per la CUP en unes elec­cions al Par­la­ment. D’al­tra ban­da, el 2% dels votants d’en­tre 35 i 49 anys con­fia­ria en la CUP, així com el 0,9% dels de la fran­ja d’e­dat com­pre­sa d’en­tre 50 i 64 anys i el 0,4% dels ciu­ta­dans majors de 65 anys.

Nous votants i elec­tors d’ERC i ICV

L’en­ques­ta reve­la que la majo­ria de pos­si­bles elec­tors de la CUP en unes elec­cions auto­nò­mi­ques serien per­so­nes que voten per pri­me­ra vega­da, així com d’ERC i del vot en blanc. El Barò­me­tre reve­la que tam­bé vota­rien la CUP alguns elec­tors d’ICV-EUiA i de SI.

D’al­tra ban­da, els elec­tors d’ERC són els que sen­ten més sim­pa­tia per la CUP, seguit nova­ment dels votants d’al­tres for­ma­cions extra­par­la­men­tà­ries i vot nul, així com de vot en blanc, ICV-EUiA, i final­ment de PSC i CiU, seguit dels de SI.

Votants dels 35 als 49 anys, els més favo­ra­bles a la CUP 

Els votants que tenen entre 35 i 49 anys són els que sen­ten més sim­pa­tia per la CUP. Els seguei­xen de molt a prop els més joves, de 18 a 34 anys. Per sexes, són els homes els qui tenen més ben valo­ra­da la can­di­da­tu­ra, així com els ciu­ta­dans de les demar­ca­cions de Bar­ce­lo­na i Girona.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.