Espetxee­ta­ko ger­tae­rak – AAM

Ando­ni Zen­go­ti­ta­ben­goak gose gre­ba­ri ekin dio gaur:

Ando­ni Zen­go­ti­ta­ben­goa eus­kal pre­so poli­ti­koa Por­tu­ga­le­ko Mon­san­to espetxean aur­kitzen da 2010ean Por­tu­ga­len atxi­lo­tua izan zene­tik. Ordu­tik bizi­bal­din­tza oso latzak pai­ra­tu behar ditu. Bera da ber­tan dagoen eus­kal pre­so poli­ti­ko baka­rra, eta honez gain baka­rrik zie­gan ordu asko eman behar iza­ten ditu. Bisi­te­kin ara­zo han­diak ditu. Bere lagu­nek ez dute auke­ra­rik bera bisi­tatze­ko, eta bere bi ala­ba txi­kie­kin urtean bi aldiz baka­rrik egon dai­te­ke. Egun guz­tia espetxe­ko buzoa jan­tzi­ta iga­ro behar du, eta irte­ten den bakoitzean goi­tik behe­ra miatzen dute espetxezainek.

Egoe­ra honen aurrean gose gre­ba­ri ekin dio Ando­ni Zen­go­ti­ta­ben­goak gaur ber­tan. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na era­kutsi nahi dio Ando­ni­ri eta bere seni­deei eta dei egin nahi Elo­rrio dato­zen egu­no­tan buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzera.

Saioa San­chez eus­kal pre­so poli­ti­koa era­so­tua lekual­datze batean:

Ekai­na­ren 25ean Poi­tier­se­ko espetxe­tik epai­te­gi­ra era­man behar zuten bere aur­ka­ko estra­di­zio eske­ra baten hari­ra dili­gen­tzie­tan par­te har­tze­ra. Espetxe­ra kaputxa­dun poli­ziak joan ziren bere bila eta esku­bur­di­na atzean jarri ziz­kio­ten. Berak aurrean jar­tze­ko eska­tu arren hauek orain­dik eta gehia­go estu­tu ziz­kio­ten esku­bur­di­nak atzean. Berriz pro­tes­ta egin zue­nean poli­ziek besoak for­tza­tu, lurre­ra bota eta arras­ta­ka era­man zuten fur­go­ne­ta­ra, kol­peak eman ziz­kio­te­la­rik. Fur­go­ne­tan etzan­da era­man zuten epaitegiraino.

Epai­te­gian zela poli­zia bati bere iden­ti­fi­ka­zio zen­ba­kia eska­tu zion bai­na honek ez zion eman nahi izan. Espetxe­ra buel­tan zela ber­ta­ko medi­kuak erre­ko­no­zi­men­dua egin zion, bai­ta argaz­kiak ate­ra ere. Saioak sala­ke­ta jarri du ger­ta­tu­ri­koa­ren harira.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *