El TC rati­fi­ca defi­ni­ti­va­ment el ter­cer regi­dor de la CUP a Giro­na – Lli​ber​tat​.cat

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol ha noti­fi­cat avui que no admet a trà­mit el recurs d’ERC a Giro­na i con­fir­ma defi­ni­ti­va­ment que la CUP man­tin­drà el ter­cer regi­dor a l’A­jun­ta­ment de Giro­na, que serà Car­les Bona­ven­tu­ra, mem­bre de Reagrupament.

El regi­dor i por­ta­veu de la CUP a Giro­na, Jor­di Nava­rro, ha cele­brat que final­ment aquest con­flic­te «s’ha­gi aca­bat», i per sise­na vega­da una ins­tàn­cia judi­cial hagi donat la raó a la seva formació.
Nava­rro ha lamen­tat un cop més la parà­li­si que ha pro­vo­cat aquest pro­cés, i ha cele­brat que final­ment l’A­jum­ta­ment de Giro­na i el grup muni­ci­pal de la CUP puguin come­nçar demà mateix a tre­ba­llar, sen­se més entrebancs.

Final­ment, la CUP ha reafir­mat el seu com­pro­mís de repre­sen­tar els votants i les pro­pos­tes d’a­que­lles for­ma­cions inde­pen­den­tis­tes, eco­lo­gis­tes i d’es­que­rres que no han pogut obte­nir repre­sen­ta­ció a l’A­jun­ta­ment de Girona. 

ERC va recó­rrer al TC des­prés que una reso­lu­ció del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya (TSJC) lad eixés fora del con­sis­to­ri. ERC al·legava que s’ha­via fet mala­ment el recomp­te de vots en blanc i dema­na­va que es dones­sin per bones dues pape­re­tes. Una de les pape­re­tes que la Jun­ta Elec­to­ral anul·lava duia una imat­ge del fun­da­dor de l’O­pus Dei Escri­và de Balaguer. 

Final­ment doncs, ERC ha bai­xat de qua­tre regi­dors a cap, i Blan­ca Pal­ma­da no tin­drà buta­ca a l’Ajuntament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *