El TC rati­fi­ca defi­ni­ti­va­ment el ter­cer regi­dor de la CUP a Giro­na – Lli​ber​tat​.cat

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol ha noti­fi­cat avui que no admet a trà­mit el recurs d’ERC a Giro­na i con­fir­ma defi­ni­ti­va­ment que la CUP man­tin­drà el ter­cer regi­dor a l’A­jun­ta­ment de Giro­na, que serà Car­les Bona­ven­tu­ra, mem­bre de Reagrupament.

El regi­dor i por­ta­veu de la CUP a Giro­na, Jor­di Nava­rro, ha cele­brat que final­ment aquest con­flic­te «s’ha­gi aca­bat», i per sise­na vega­da una ins­tàn­cia judi­cial hagi donat la raó a la seva formació.
Nava­rro ha lamen­tat un cop més la parà­li­si que ha pro­vo­cat aquest pro­cés, i ha cele­brat que final­ment l’A­jum­ta­ment de Giro­na i el grup muni­ci­pal de la CUP puguin come­nçar demà mateix a tre­ba­llar, sen­se més entrebancs.

Final­ment, la CUP ha reafir­mat el seu com­pro­mís de repre­sen­tar els votants i les pro­pos­tes d’a­que­lles for­ma­cions inde­pen­den­tis­tes, eco­lo­gis­tes i d’es­que­rres que no han pogut obte­nir repre­sen­ta­ció a l’A­jun­ta­ment de Girona. 

ERC va recó­rrer al TC des­prés que una reso­lu­ció del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya (TSJC) lad eixés fora del con­sis­to­ri. ERC al·legava que s’ha­via fet mala­ment el recomp­te de vots en blanc i dema­na­va que es dones­sin per bones dues pape­re­tes. Una de les pape­re­tes que la Jun­ta Elec­to­ral anul·lava duia una imat­ge del fun­da­dor de l’O­pus Dei Escri­và de Balaguer. 

Final­ment doncs, ERC ha bai­xat de qua­tre regi­dors a cap, i Blan­ca Pal­ma­da no tin­drà buta­ca a l’Ajuntament.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.