L’MDT ana­litza el resul­tats del 22‑M i es rati­fi­ca en pre­pa­rar-se per a la rup­tu­ra inde­pen­den­tis­ta – MDT

El Movi­ment de Defen­sa de la Terra (MDT) feli­ci­ta la mili­tàn­cia de la CUP pels «bons» resul­tats elec­to­rals i l’ins­ta a ela­bo­rar «un dis­curs adreçat al con­junt de les clas­ses popu­lars» per tal que «les pro­pos­tes de la Uni­tat Popu­lar apor­tin les seves refle­xions i crí­ti­ques als sec­tors des­con­tents amb l’ac­tual situa­ció nacio­nal i socioeconòmica».

D’al­tra ban­da, l’or­ga­nitza­ció es rati­fi­ca en la neces­si­tat de crear estruc­tu­res uni­tà­ries de tot l’independentisme, arti­cu­la­des a par­tir d’assemblees terri­to­rials, amb l’objectiu de pre­pa­rar les con­di­cions polí­ti­ques per a la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca de la Independència.

L’MDT ha fet públi­ques dues reso­lu­cions en què ana­litza els resul­tats de les elec­cions muni­ci­pals del 22‑M i es posi­cio­na res­pec­te el pro­cés de pre­pa­ra­ció de la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca per la Independència.

Reso­lu­ció sobre les elec­cions del pas­sat 22 de maig i la CUP

Un cop cele­bra­des les elec­cions muni­ci­pals de maig de 2011, el Comi­tè Nacio­nal de l’MDT vol fer les con­si­de­ra­cions públi­ques següents:

1. Els bons resul­tats de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP) són el reflex de molts anys de fei­na de la mili­tàn­cia, de la impli­ca­ció d’aquesta mili­tàn­cia en dife­rents movi­ments popu­lars i d’un esfo­rç molt gran en aquests darrers mesos. Feli­ci­tem tota la mili­tàn­cia de la CUP pels resul­tats i, sobre­tot, per les pers­pec­ti­ves que s’obren en aques­ta nova etapa.

2. Ara més que mai que­da clar que el nos­tre poble, a tra­vés de les elec­cions muni­ci­pals i d’altres mobi­litza­cions (com les con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia, i dins un altre camp i amb un altre abast, a tra­vés de les acam­pa­des crí­ti­ques amb dife­rents aspec­tes socials i polí­tics), recla­ma una veu crí­ti­ca i for­ta en con­tra del sis­te­ma de domi­na­ció esta­blert. Recla­ma glo­bal­ment un refe­rent níti­da­ment inde­pen­den­tis­ta, arre­lat a les llui­tes popu­lars i anticapitalista.

3. Lamen­ta­ble­ment, lle­vat d’al­gu­nes excep­cions, la CUP s’ha des­ple­gat només al Prin­ci­pat, cosa que no li res­ta en cap cas legi­ti­mi­tat per a ela­bo­rar i des­ple­gar un pro­gra­ma nacio­nal-popu­lar per al con­junt dels Paï­sos Cata­lans. Des de l’MDT creiem que s’ha de fer un clar esfo­rç per des­ple­gar la Uni­tat Popu­lar a la res­ta del terrto­ri nacional.

4. D’altra ban­da, aques­tes elec­cions han mos­trat tam­bé el vot de càs­tig que s’ha come­nçat a mani­fes­tar con­tra dife­rents opcions que, auto­ano­me­nant-se d’esquerra, han traït els inter­es­sos popu­lars a cau­sa de les polí­ti­ques libe­rals i pro­ca­pi­ta­lis­tes impul­sa­des per les seves direccions.

5. La situa­ció al País Valen­cià i a les Illes repro­dueix l’esquema colo­nial cone­gut que acor­da una força impor­tant al par­tit pro­ca­pi­ta­lis­ta i espan­yo­lis­ta (PP) que ges­tio­na els pac­tes clien­te­lars sobre la base de l’especulació immo­bi­lià­ria. Tan­ma­teix, la cri­si eco­nò­mi­ca i l’ensulsiada del PSOE regio­nal dei­xa ober­ta l’oportunitat per a l’emergència d’una pràc­ti­ca polí­ti­ca d’Unitat Popu­lar com a ele­ment que pot fer sotra­gue­jar les hege­mo­nies vigents, tal com s’ha come­nçat a mani­fes­tar per l’augment sen­si­ble del vot nacio­nal i d’esquerra.

6. En con­clu­sió, els més de 62.000 vots obtin­guts i el cen­te­nar de regi­dors fan més neces­sa­ri que mai que la CUP deba­ti i ela­bo­ri, un dis­curs adreçat al con­junt de les clas­ses popu­lars i que inter­vin­gui en els debats públics avui oberts arreu del país. Cal que les pro­pos­tes de la Uni­tat Popu­lar siguin pre­sents i apor­tin les seves refle­xions i crí­ti­ques als sec­tors des­con­tents amb l’actual situa­ció nacio­nal i socioeconòmica.

7. La situa­ció crea­da des­prés d’aquestes elec­cions posa sobre la tau­la la neces­si­tat de com­ba­tre amb força tant la polí­ti­ca con­ser­va­do­ra i favo­ra­ble al capi­ta­lis­me finan­cer dels dife­rents governs auto­nò­mics com l’espanyolisme i el racis­me que ame­na­cen la cohe­sió social i les lli­ber­tats indi­vi­duals i col·lectives de les clas­ses popu­lars catalanes.

Reso­lu­ció sobre el pro­cés de pre­pa­ra­ció de la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca per la Independència

1. El Comi­tè Nacio­nal de l’MDT es rati­fi­ca en la neces­si­tat de crear estruc­tu­res uni­tà­ries de tot l’independentisme, arti­cu­la­des a par­tir d’assemblees terri­to­rials, amb l’objectiu de pre­pa­rar les con­di­cions polí­ti­ques per a la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca de la Inde­pen­dèn­cia. En aquest sen­tit dóna suport al pro­cés de cons­truc­ció de l’Assemblea Nacio­nal Cata­la­na (ANC) que s’ha de fun­dar la tar­dor vinent.

2. L’MDT cons­ta­ta que en aquest pro­cés ha exis­tit una situa­ció con­flic­ti­va amb sec­tors con­ser­va­dors de l’independentisme que inten­ten buro­cra­titzar i dre­ta­nitzar el pro­cés, tot difi­cul­tant la par­ti­ci­pa­ció i el debat demo­crà­tics, amb la inten­ció d’evitar que l’ANC es con­ver­tei­xi en l’instrument d’organització popu­lar que neces­si­ten les clas­ses popu­lars catalanes.

3. L’MDT vetlla­rà per­què les estruc­tu­res uni­tà­ries de l’independentisme orien­tin les seves for­mes orga­nitza­ti­ves i la seva pràc­ti­ca en el sen­tit de la demo­crà­cia polí­ti­ca i social que neces­si­ten les clas­ses popu­lars cata­la­nes, tot com­ba­tent les posi­cions neo­li­be­rals i pro­ca­pi­ta­lis­tes, i les pràc­ti­ques poc demo­crà­ti­ques i poc par­ti­ci­pa­ti­ves del sobi­ra­nis­me con­ser­va­dor. En aquest sen­tit fem una cri­da a tota la mili­tàn­cia de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta i de l’àmbit de la Uni­tat Popu­lar per­què es com­pro­me­ti i s’organitzi en aquest objectiu.

4. L’MDT pro­mo­urà, dins aquest marc gene­ral d’acció, la crea­ció d’estructures de rup­tu­ra ins­ti­tu­cio­nal, com l’Assemblea de Repre­sen­tants Elec­tes Inde­pen­den­tis­tes dels Paï­sos Cata­lans, amb l’objectiu de pro­mo­ure accions i pre­ses de posi­ció que accen­tuïn la con­flic­ti­vi­tat polí­ti­ca amb les estruc­tu­res polí­ti­ques dels Estats que a nivell esta­tal i auto­nò­mic con­tri­buei­xen a man­te­nir la dominació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.