L’MDT ana­litza el resul­tats del 22‑M i es rati­fi­ca en pre­pa­rar-se per a la rup­tu­ra inde­pen­den­tis­ta – MDT

El Movi­ment de Defen­sa de la Terra (MDT) feli­ci­ta la mili­tàn­cia de la CUP pels «bons» resul­tats elec­to­rals i l’ins­ta a ela­bo­rar «un dis­curs adreçat al con­junt de les clas­ses popu­lars» per tal que «les pro­pos­tes de la Uni­tat Popu­lar apor­tin les seves refle­xions i crí­ti­ques als sec­tors des­con­tents amb l’ac­tual situa­ció nacio­nal i socioeconòmica».

D’al­tra ban­da, l’or­ga­nitza­ció es rati­fi­ca en la neces­si­tat de crear estruc­tu­res uni­tà­ries de tot l’independentisme, arti­cu­la­des a par­tir d’assemblees terri­to­rials, amb l’objectiu de pre­pa­rar les con­di­cions polí­ti­ques per a la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca de la Independència.

L’MDT ha fet públi­ques dues reso­lu­cions en què ana­litza els resul­tats de les elec­cions muni­ci­pals del 22‑M i es posi­cio­na res­pec­te el pro­cés de pre­pa­ra­ció de la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca per la Independència.

Reso­lu­ció sobre les elec­cions del pas­sat 22 de maig i la CUP

Un cop cele­bra­des les elec­cions muni­ci­pals de maig de 2011, el Comi­tè Nacio­nal de l’MDT vol fer les con­si­de­ra­cions públi­ques següents:

1. Els bons resul­tats de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP) són el reflex de molts anys de fei­na de la mili­tàn­cia, de la impli­ca­ció d’aquesta mili­tàn­cia en dife­rents movi­ments popu­lars i d’un esfo­rç molt gran en aquests darrers mesos. Feli­ci­tem tota la mili­tàn­cia de la CUP pels resul­tats i, sobre­tot, per les pers­pec­ti­ves que s’obren en aques­ta nova etapa.

2. Ara més que mai que­da clar que el nos­tre poble, a tra­vés de les elec­cions muni­ci­pals i d’altres mobi­litza­cions (com les con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia, i dins un altre camp i amb un altre abast, a tra­vés de les acam­pa­des crí­ti­ques amb dife­rents aspec­tes socials i polí­tics), recla­ma una veu crí­ti­ca i for­ta en con­tra del sis­te­ma de domi­na­ció esta­blert. Recla­ma glo­bal­ment un refe­rent níti­da­ment inde­pen­den­tis­ta, arre­lat a les llui­tes popu­lars i anticapitalista.

3. Lamen­ta­ble­ment, lle­vat d’al­gu­nes excep­cions, la CUP s’ha des­ple­gat només al Prin­ci­pat, cosa que no li res­ta en cap cas legi­ti­mi­tat per a ela­bo­rar i des­ple­gar un pro­gra­ma nacio­nal-popu­lar per al con­junt dels Paï­sos Cata­lans. Des de l’MDT creiem que s’ha de fer un clar esfo­rç per des­ple­gar la Uni­tat Popu­lar a la res­ta del terrto­ri nacional.

4. D’altra ban­da, aques­tes elec­cions han mos­trat tam­bé el vot de càs­tig que s’ha come­nçat a mani­fes­tar con­tra dife­rents opcions que, auto­ano­me­nant-se d’esquerra, han traït els inter­es­sos popu­lars a cau­sa de les polí­ti­ques libe­rals i pro­ca­pi­ta­lis­tes impul­sa­des per les seves direccions.

5. La situa­ció al País Valen­cià i a les Illes repro­dueix l’esquema colo­nial cone­gut que acor­da una força impor­tant al par­tit pro­ca­pi­ta­lis­ta i espan­yo­lis­ta (PP) que ges­tio­na els pac­tes clien­te­lars sobre la base de l’especulació immo­bi­lià­ria. Tan­ma­teix, la cri­si eco­nò­mi­ca i l’ensulsiada del PSOE regio­nal dei­xa ober­ta l’oportunitat per a l’emergència d’una pràc­ti­ca polí­ti­ca d’Unitat Popu­lar com a ele­ment que pot fer sotra­gue­jar les hege­mo­nies vigents, tal com s’ha come­nçat a mani­fes­tar per l’augment sen­si­ble del vot nacio­nal i d’esquerra.

6. En con­clu­sió, els més de 62.000 vots obtin­guts i el cen­te­nar de regi­dors fan més neces­sa­ri que mai que la CUP deba­ti i ela­bo­ri, un dis­curs adreçat al con­junt de les clas­ses popu­lars i que inter­vin­gui en els debats públics avui oberts arreu del país. Cal que les pro­pos­tes de la Uni­tat Popu­lar siguin pre­sents i apor­tin les seves refle­xions i crí­ti­ques als sec­tors des­con­tents amb l’actual situa­ció nacio­nal i socioeconòmica.

7. La situa­ció crea­da des­prés d’aquestes elec­cions posa sobre la tau­la la neces­si­tat de com­ba­tre amb força tant la polí­ti­ca con­ser­va­do­ra i favo­ra­ble al capi­ta­lis­me finan­cer dels dife­rents governs auto­nò­mics com l’espanyolisme i el racis­me que ame­na­cen la cohe­sió social i les lli­ber­tats indi­vi­duals i col·lectives de les clas­ses popu­lars catalanes.

Reso­lu­ció sobre el pro­cés de pre­pa­ra­ció de la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca per la Independència

1. El Comi­tè Nacio­nal de l’MDT es rati­fi­ca en la neces­si­tat de crear estruc­tu­res uni­tà­ries de tot l’independentisme, arti­cu­la­des a par­tir d’assemblees terri­to­rials, amb l’objectiu de pre­pa­rar les con­di­cions polí­ti­ques per a la Rup­tu­ra Demo­crà­ti­ca de la Inde­pen­dèn­cia. En aquest sen­tit dóna suport al pro­cés de cons­truc­ció de l’Assemblea Nacio­nal Cata­la­na (ANC) que s’ha de fun­dar la tar­dor vinent.

2. L’MDT cons­ta­ta que en aquest pro­cés ha exis­tit una situa­ció con­flic­ti­va amb sec­tors con­ser­va­dors de l’independentisme que inten­ten buro­cra­titzar i dre­ta­nitzar el pro­cés, tot difi­cul­tant la par­ti­ci­pa­ció i el debat demo­crà­tics, amb la inten­ció d’evitar que l’ANC es con­ver­tei­xi en l’instrument d’organització popu­lar que neces­si­ten les clas­ses popu­lars catalanes.

3. L’MDT vetlla­rà per­què les estruc­tu­res uni­tà­ries de l’independentisme orien­tin les seves for­mes orga­nitza­ti­ves i la seva pràc­ti­ca en el sen­tit de la demo­crà­cia polí­ti­ca i social que neces­si­ten les clas­ses popu­lars cata­la­nes, tot com­ba­tent les posi­cions neo­li­be­rals i pro­ca­pi­ta­lis­tes, i les pràc­ti­ques poc demo­crà­ti­ques i poc par­ti­ci­pa­ti­ves del sobi­ra­nis­me con­ser­va­dor. En aquest sen­tit fem una cri­da a tota la mili­tàn­cia de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta i de l’àmbit de la Uni­tat Popu­lar per­què es com­pro­me­ti i s’organitzi en aquest objectiu.

4. L’MDT pro­mo­urà, dins aquest marc gene­ral d’acció, la crea­ció d’estructures de rup­tu­ra ins­ti­tu­cio­nal, com l’Assemblea de Repre­sen­tants Elec­tes Inde­pen­den­tis­tes dels Paï­sos Cata­lans, amb l’objectiu de pro­mo­ure accions i pre­ses de posi­ció que accen­tuïn la con­flic­ti­vi­tat polí­ti­ca amb les estruc­tu­res polí­ti­ques dels Estats que a nivell esta­tal i auto­nò­mic con­tri­buei­xen a man­te­nir la dominació.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *