Els indig­nats de Bar­ce­lo­na inclouen final­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció a les deman­des de mínims – Lli​ber​tat​.cat

El docu­ment de deman­des de mínims de l’as­sem­blea de l’acam­pa­da de Bar­ce­lo­na inclou­rà final­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció del poble cata­là. Aquest diu­men­ge al ves­pre l’as­sem­blea ha apro­vat, per 395 vots a favor i 270 en con­tra, incor­po­rar aques­ta deman­da al docu­ment, que tot i ser el de Bar­ce­lo­na mol­tes assem­blees d’in­dig­nats del país fan ser­vir de model.

Aques­ta vota­ció arri­ba des­prés que l’as­sem­blea dels indig­nats de la plaça de Cata­lun­ya de dis­sab­te a la nit apro­vés per majo­ria abso­lu­ta ‑el 90%- la inclu­sió del dret a deci­dir, però la deci­sió final es va haver d’a­jor­nar fins aquest diu­men­ge des­prés que 40 per­so­nes dema­nes­sin deba­tre un altre cop la pro­pos­ta en la comis­sió per a l’autodeterminació.

acampadabcn2En aquest sen­tit, diu­men­ge s’ha tor­nat a deba­tre la pro­pos­ta durant apro­xi­ma­da­ment una hora i final­ment s’ha deci­dit incor­po­rar la deman­da de «reco­nèi­xer el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de tots els pobles del món tal com recull la Car­ta de les Nacions Uni­des, i per tant, del poble cata­là», tal com diu el text que es va apro­var de for­ma majo­ri­tà­ria dissabte.

Els mem­bres de l’as­sem­blea d” »indig­nats» han apro­vat tam­bé dei­xar de dor­mir a la plaça de Cata­lun­ya [pro­pos­ta de con­ti­nuï­tat], tot i que enca­ra s’ha de deci­dir el dia exac­te en què es pro­dui­rà el des­allot­ja­ment volun­ta­ri, cosa que es farà al llarg d’a­ques­ta pro­pe­ra set­ma­na. Així, s’ha optat per­què l’a­cam­pa­da rei­vin­di­ca­ti­va sigui exclu­si­va­ment diür­na. Paral·lelament, les 400 per­so­nes assis­tents a l’as­sem­blea tam­bé han acor­dat dema­nar un nou espai públic a la ciu­tat per com­ple­men­tar les accions de la plaça de Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.