Els indig­nats de Bar­ce­lo­na inclouen final­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció a les deman­des de mínims – Lli​ber​tat​.cat

El docu­ment de deman­des de mínims de l’as­sem­blea de l’acam­pa­da de Bar­ce­lo­na inclou­rà final­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció del poble cata­là. Aquest diu­men­ge al ves­pre l’as­sem­blea ha apro­vat, per 395 vots a favor i 270 en con­tra, incor­po­rar aques­ta deman­da al docu­ment, que tot i ser el de Bar­ce­lo­na mol­tes assem­blees d’in­dig­nats del país fan ser­vir de model.

Aques­ta vota­ció arri­ba des­prés que l’as­sem­blea dels indig­nats de la plaça de Cata­lun­ya de dis­sab­te a la nit apro­vés per majo­ria abso­lu­ta ‑el 90%- la inclu­sió del dret a deci­dir, però la deci­sió final es va haver d’a­jor­nar fins aquest diu­men­ge des­prés que 40 per­so­nes dema­nes­sin deba­tre un altre cop la pro­pos­ta en la comis­sió per a l’autodeterminació.

acampadabcn2En aquest sen­tit, diu­men­ge s’ha tor­nat a deba­tre la pro­pos­ta durant apro­xi­ma­da­ment una hora i final­ment s’ha deci­dit incor­po­rar la deman­da de «reco­nèi­xer el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de tots els pobles del món tal com recull la Car­ta de les Nacions Uni­des, i per tant, del poble cata­là», tal com diu el text que es va apro­var de for­ma majo­ri­tà­ria dissabte.

Els mem­bres de l’as­sem­blea d” »indig­nats» han apro­vat tam­bé dei­xar de dor­mir a la plaça de Cata­lun­ya [pro­pos­ta de con­ti­nuï­tat], tot i que enca­ra s’ha de deci­dir el dia exac­te en què es pro­dui­rà el des­allot­ja­ment volun­ta­ri, cosa que es farà al llarg d’a­ques­ta pro­pe­ra set­ma­na. Així, s’ha optat per­què l’a­cam­pa­da rei­vin­di­ca­ti­va sigui exclu­si­va­ment diür­na. Paral·lelament, les 400 per­so­nes assis­tents a l’as­sem­blea tam­bé han acor­dat dema­nar un nou espai públic a la ciu­tat per com­ple­men­tar les accions de la plaça de Catalunya.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *