Valo­ra­ció de les elec­cions del 22 de maig als Paï­sos Cata­lans – Endavant

En pri­mer lloc, ens feli­ci­tem pels resul­tats obtin­guts per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar. Pas­sar de 20 regi­dors a 101 supo­sa una nova fita his­tò­ri­ca per l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, que no s’en­tén d’al­tra mane­ra que no siga grà­cies al tre­ball realitzat als nos­tres muni­ci­pis. Un tre­ball de base, intens, honest i cohe­rent, al ser­vei de les clas­ses popu­lars i dels movi­ments socials, i cen­trat en apro­fun­dir el tre­ball dut a ter­me per l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta en dife­rents àmbits, con­cre­tant les rei­vin­di­ca­cions de sem­pre en pro­gra­mes popu­lars en l’e­la­bo­ra­ció dels quals hi ha par­ti­ci­pat mol­ta gent.

Aquest tre­ball i els corres­po­nents resul­tats, són con­se­qüèn­cia, tam­bé, de l’es­tra­tè­gia de cen­trar el tre­ball en l’àm­bit muni­ci­pa­lis­ta i anar cons­truint el pro­jec­te des de la base, fugint dels models de par­tits polí­tics tra­di­cio­nals. Cal seguir amb aques­ta línia per tal de fer créi­xer el pro­jec­te sòli­da­ment, amb debats ben arre­lats i duts a ter­me sen­se pre­ci­pi­ta­cions, pre­nent deci­sions de for­ma res­pon­sa­ble i tenint en comp­te la situa­ció al con­junt del país i la neces­si­tat de cons­truir un movi­ment d’alliberament nacio­nal, social i per­so­nal fort i unit. El fra­càs a l’hora d’arrelar pro­jec­tes al terri­to­ri per part d’altres que han mirat de cons­truir par­tits a par­tir d’una estra­tè­gia cons­truï­da sobre l’activitat par­la­men­tà­ria i als mit­jans de comu­ni­ca­ció es con­tra­po­sa a l’èxit de l’estratègia de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta de cons­truir un pro­jec­te arre­lat al terri­to­ri i a les llui­tes populars.

 Pel que fa la situa­ció ins­ti­tu­cio­nal gene­ral sor­gi­da d’a­quests pro­ces­sos elec­to­rals, el dal­ta­baix gene­ra­litzat del PSOE i les seues sucur­sals, té com a con­se­qüèn­cia prin­ci­pal la pèr­dua de govern a les Illes, i el total enfon­sa­ment a les Corts Valen­cia­nes. A les Illes, el PP ha arra­sat, aguan­tant només l’en­ves­ti­da el PSM, i refo­rçant-se alter­na­ti­ves muni­ci­pals inter­es­sants com Bloc per Fela­nitx i Alter­na­ti­va per Polle­nça. Al País Valen­cià, el PSPV-PSOE paga espe­cial­ment l’ab­sèn­cia d’o­po­si­ció al PP, que veu con­so­li­da­da la seua majo­ria abso­lu­ta gene­ra­litza­da al País Valen­cià, tot i la pèr­dua de vots. Per la seua ban­da, crei­xen Com­pro­mís (i els seus com­po­nents) i EU.

Així doncs, i més enllà de l’abstenció endè­mi­ca, s’ob­ser­va un aug­ment del suport a opcions alter­na­ti­ves a les impe­rants, incloent el per­sis­tent aug­ment del vot en blanc i del vot nul, ten­dèn­cia que cal cana­litzar cap al pro­jec­te de la uni­tat popu­lar. Si no ho fem nosal­tres, serà l’ex­tre­ma dre­ta qui se n’aprofiti, tal i com ja està fent la PxC al Prin­ci­pat. Cal que l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta inten­si­fi­quem el tre­ball que fa temps que estem fent en dife­rents àmbits per tal d’o­fe­rir en els pobles i comar­ques d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans, alter­na­ti­ves polí­ti­ques d’u­ni­tat popu­lar en defen­sa dels nos­tres drets socials i nacio­nals. De la matei­xa mane­ra cal esten­dre la CUP terri­to­rial­ment allà on enca­ra no hi té pre­sèn­cia. L’e­xis­tèn­cia de Can­di­da­tu­res d’U­ni­tat Popu­lar amb arre­la­ment, que es puguen unir a les ja exis­tents, és un rep­te que des d’En­da­vant, com a orga­nitza­ció polí­ti­ca, assu­mim ple­na­ment i tre­ba­lla­rem per acon­se­guir. Som cons­cients de la nos­tra res­pon­sa­bi­li­tat, i fem una cri­da per dur a ter­me aquest tre­ball, per­què la con­so­li­da­ció del pro­jec­te d’u­ni­tat popu­lar és cosa de tots i totes.

Des de pobles, viles i ciu­tats, cons­truïm la Uni­tat Popular!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.