Valo­ra­ció de les elec­cions del 22 de maig als Paï­sos Cata­lans – Endavant

En pri­mer lloc, ens feli­ci­tem pels resul­tats obtin­guts per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar. Pas­sar de 20 regi­dors a 101 supo­sa una nova fita his­tò­ri­ca per l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, que no s’en­tén d’al­tra mane­ra que no siga grà­cies al tre­ball realitzat als nos­tres muni­ci­pis. Un tre­ball de base, intens, honest i cohe­rent, al ser­vei de les clas­ses popu­lars i dels movi­ments socials, i cen­trat en apro­fun­dir el tre­ball dut a ter­me per l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta en dife­rents àmbits, con­cre­tant les rei­vin­di­ca­cions de sem­pre en pro­gra­mes popu­lars en l’e­la­bo­ra­ció dels quals hi ha par­ti­ci­pat mol­ta gent.

Aquest tre­ball i els corres­po­nents resul­tats, són con­se­qüèn­cia, tam­bé, de l’es­tra­tè­gia de cen­trar el tre­ball en l’àm­bit muni­ci­pa­lis­ta i anar cons­truint el pro­jec­te des de la base, fugint dels models de par­tits polí­tics tra­di­cio­nals. Cal seguir amb aques­ta línia per tal de fer créi­xer el pro­jec­te sòli­da­ment, amb debats ben arre­lats i duts a ter­me sen­se pre­ci­pi­ta­cions, pre­nent deci­sions de for­ma res­pon­sa­ble i tenint en comp­te la situa­ció al con­junt del país i la neces­si­tat de cons­truir un movi­ment d’alliberament nacio­nal, social i per­so­nal fort i unit. El fra­càs a l’hora d’arrelar pro­jec­tes al terri­to­ri per part d’altres que han mirat de cons­truir par­tits a par­tir d’una estra­tè­gia cons­truï­da sobre l’activitat par­la­men­tà­ria i als mit­jans de comu­ni­ca­ció es con­tra­po­sa a l’èxit de l’estratègia de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta de cons­truir un pro­jec­te arre­lat al terri­to­ri i a les llui­tes populars.

 Pel que fa la situa­ció ins­ti­tu­cio­nal gene­ral sor­gi­da d’a­quests pro­ces­sos elec­to­rals, el dal­ta­baix gene­ra­litzat del PSOE i les seues sucur­sals, té com a con­se­qüèn­cia prin­ci­pal la pèr­dua de govern a les Illes, i el total enfon­sa­ment a les Corts Valen­cia­nes. A les Illes, el PP ha arra­sat, aguan­tant només l’en­ves­ti­da el PSM, i refo­rçant-se alter­na­ti­ves muni­ci­pals inter­es­sants com Bloc per Fela­nitx i Alter­na­ti­va per Polle­nça. Al País Valen­cià, el PSPV-PSOE paga espe­cial­ment l’ab­sèn­cia d’o­po­si­ció al PP, que veu con­so­li­da­da la seua majo­ria abso­lu­ta gene­ra­litza­da al País Valen­cià, tot i la pèr­dua de vots. Per la seua ban­da, crei­xen Com­pro­mís (i els seus com­po­nents) i EU.

Així doncs, i més enllà de l’abstenció endè­mi­ca, s’ob­ser­va un aug­ment del suport a opcions alter­na­ti­ves a les impe­rants, incloent el per­sis­tent aug­ment del vot en blanc i del vot nul, ten­dèn­cia que cal cana­litzar cap al pro­jec­te de la uni­tat popu­lar. Si no ho fem nosal­tres, serà l’ex­tre­ma dre­ta qui se n’aprofiti, tal i com ja està fent la PxC al Prin­ci­pat. Cal que l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta inten­si­fi­quem el tre­ball que fa temps que estem fent en dife­rents àmbits per tal d’o­fe­rir en els pobles i comar­ques d’a­rreu dels Paï­sos Cata­lans, alter­na­ti­ves polí­ti­ques d’u­ni­tat popu­lar en defen­sa dels nos­tres drets socials i nacio­nals. De la matei­xa mane­ra cal esten­dre la CUP terri­to­rial­ment allà on enca­ra no hi té pre­sèn­cia. L’e­xis­tèn­cia de Can­di­da­tu­res d’U­ni­tat Popu­lar amb arre­la­ment, que es puguen unir a les ja exis­tents, és un rep­te que des d’En­da­vant, com a orga­nitza­ció polí­ti­ca, assu­mim ple­na­ment i tre­ba­lla­rem per acon­se­guir. Som cons­cients de la nos­tra res­pon­sa­bi­li­tat, i fem una cri­da per dur a ter­me aquest tre­ball, per­què la con­so­li­da­ció del pro­jec­te d’u­ni­tat popu­lar és cosa de tots i totes.

Des de pobles, viles i ciu­tats, cons­truïm la Uni­tat Popular!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *