La Audien­cia de Biz­kaia orde­na inves­ti­gar los tra­ba­jos del TAV en Iurreta

AHT Gel­di­tu! de Duran­gal­dea y los veci­nos de los barrios de San Andrés y Oroz­ke­ta de Iurre­ta infor­ma­ron la sema­ma pasa­da de que la Audien­cia de Biz­kaia ve indi­cios de deli­to y orde­na al Juz­ga­do de Duran­go que inves­ti­gue la denun­cia inter­pues­ta por éstos. Los afec­ta­dos esti­man que ADIF y las empre­sas con­tra­ta­das para la cons­truc­ción del TAV pudie­ron incu­rrir en un deli­to eco­ló­gi­co en el ver­te­de­ro de Oroz­ke­ta, don­de se han depo­si­ta­do miles de tone­la­das de tie­rras sin tener en cuen­ta que pue­den arras­trar meta­les pesa­dos y con­ta­mi­nar los acuíferos.

La Audien­cia de Biz­kaia atien­de así el recur­so de ape­la­ción pre­sen­ta­do por un gru­po de veci­nos con­tra el auto que archi­vó una que­re­lla ante­rior. Con ante­rio­ri­dad el Juz­ga­do de Ins­truc­ción núme­ro 3 de Duran­go había orde­na­do el archi­vo de la cau­sa, lo que lle­vó a los veci­nos a pre­sen­tar esta ini­cia­ti­va en la Audien­cia, que otor­ga cre­di­bi­li­dad a su denuncia.

argazkia1

En una com­pa­re­cen­cia, los veci­nos denun­cia­ron los gra­ves per­jui­cios que vie­nen sufrien­do en los barrios de San Andrés y Oroz­ke­ta, que afec­tan a su cali­dad de vida, tra­ba­jo y salud, así como al entorno natu­ral. Como res­pon­sa­bles seña­la­ron a ADIF pero tam­bién al Eje­cu­ti­vo de Lakua y al Ayun­ta­mien­to de Iurre­ta que no se impli­ca en defen­der­les y mira para otro lado.

Pre­ci­sa­men­te a los res­pon­sa­bles muni­ci­pa­les les deman­da­ron que se impli­quen con los afec­ta­dos en la denun­cia en los tri­bu­na­les y a Medio Ambien­te de Lakua que, al menos, haga res­pe­tar las leyes. Ade­más, lla­ma­ron a la ciu­da­da­nía a que se movi­li­ce ante los daños eco­ló­gi­cos y eco­nó­mi­cos que trae­rá apa­re­ja­dos el TAV.

Des­de AHT Gel­di­tu! de Duran­gal­dea lla­ma­ron a par­ti­ci­par en una mar­cha mon­ta­ñe­ra que par­ti­rá el sába­do 4 de junio de Elo­rrio y en la mani­fes­ta­ción nacio­nal con­vo­ca­da para el 11 de junio, a las 18.00, en Arrasate.

eus­ke­raz

2010eko maiatzean Oroz­ke­ta­ko zen­bait auzo­ki­de, ingu­ruan ger­tatzen ari zen sarras­kia iku­si­rik AHTa­ren obren aur­ka Duran­go­ko epai­te­gie­tan sala­ke­taargazkia1jarri zuten. Kasu zehatz hone­tan, AHTa­ren obrak ingu­ru­me­na­ren aur­ka­ko deli­tu jakin bat egin zute­la sala­tu zuten: zabor­te­gi zahar bate­ko kutsa­tu­ta­ko lurrak mugi­tu zituz­ten, Etxa­ran erre­ka zeha­ro kutsa­tuz, eta inon­go legez­ko pro­ze­du­ra­rik jarrai­tu gabe. Are gehia­go, Eus­ko Jaur­la­ritzak 2009ko uztai­lean iada obra gel­di­tu zuen, segur­ta­sun neu­rriak har­tu ez izanagatik.

Bai­na sarri ger­ta­tu ohi den beza­la, batez ere, AHTa beza­la­ko makroaz­pie­gi­tu­ren obje­tan, admi­nis­tra­zioak bere lana egin ez due­nez lege- haus­te nabar­me­nak ger­ta­tu dira; eta larria­goa dena, admi­nis­tra­zioak lege-haus­teak ger­ta­tu ondo­ren ere, ez due­nez esku har­tu auzo­ki­deak izan dira epai­te­gie­ta­ra jo dutenak.

Auzo­ki­de hauek, Elkar­la­na­ren lagun­tza­re­kin epai­te­gie­ta­ra jo zuten babes bila, bai­na Duran­go­ko Ins­truz­kioz­ko 3. Epai­te­giak kerei­la bereha­la artxi­ba­tu zuen, inon­go arra­zoi gabe, eta datu oke­rrak aipa­tuz, auzo­ki­deak obra erral­doi honen aurrean babes­ga­be utziz. Hala ere, beti ger­tatzen ez bada ere, Bil­bo­ko Entzu­te­gi Pro­bin­tzia­lak arra­zoia eman die, deli­tu zan­tzuak dau­de­la esa­nez, eta kasua azter­tu behar dela era­ba­kiz. Bai­na ez hori baka­rrik, AHTa beza­la­ko azpie­gi­tu­ra bate­taz hitze­gi­ten due­la kon­tuan iza­nik, ondo­ren­goa ere aipa­ga­rria dela iru­ditzen zaigu:

“De la docu­men­ta­ción pre­sen­ta­da por los denun­cian­tes no se des­pren­de de mane­ra ine­quí­vo­ca, como dice el auto ape­la­do, que la acti­vi­dad de la empre­sa denun­cia­da se encuen­tra den­tro de la lega­li­dad. Ade­más hay que recor­dar que el hecho de que exis­ta una auto­ri­za­ción admi­nis­tra­ti­va para actuar o eje­cu­tar una serie de obras no supo­ne que no se pue­da delin­quir. Se pue­de per­fec­ta­men­te come­ter el deli­to aun­que exis­tan auto­ri­za­cio­nes administrativas.”

Hau da, bai­men admi­nis­tra­ti­boak ondo egon arren, posi­ble da deli­tua egi­tea. Hori da, AHTa­re­kin ger­tatzen dena.

Bai­na guz­ti hone­ta­tik larrie­na zera iru­ditzen zai­gu: obrak ez dau­de­la gel­di, posi­ble dela deli­tua egin iza­na, edo­ta orain­dik deli­tua egi­ten jarraitzea eta AHTa­ren obrak martxan dau­de­la, ez dituz­te­la gel­di­tu. Nork dau­ka horren ardura?

Ez da Oroz­ke­ta­koa, eskual­dean aur­kitzen dugun AHTa­ren proiek­tua­ren ingu­ru­ko legez kan­po­ko kasu baka­rra. Bes­te auzi larri bat, Aba­di­ño-Atxon­do-Elo­rrio tar­tean aur­kitzen dugu, non proiek­tua legeak ezar­tzen duen ere­mu­tik kan­po erai­kitzea nahi duten, eta horre­ta­ra­ko herri­ta­rrei eta uda­lei ADIF eta Gober­nu­ko Ordez­ka­ritzak txan­tai­la egi­ten dien.

Lege-haus­te hauek ez dira berriak, orain dela pare bat urte Iurre­ta­ko Maria Gore­ti esko­la­ko ins­ta­la­kun­tze­tan eza­rri zituen bule­goak ADIF era­kun­deak inon­go bai­me­nik gabe; eta zen­bait sala­ke­ta publi­ko­ren ondo­ren, ber­tan behe­ra utzi zituz­ten. Orain EITB­ko egoitza zaha­rrean dau­de. Bai­men guz­tiak al dituz­te oraingoan?

Elkar­la­nak behin eta berri­ro alda­rri­ka­tu due­nez, AHTa bera da deli­tu eko­lo­gi­ko bat. Inon­dik inora jus­ti­fi­ka ezin dai­te­keen deli­tu bat da AHTa. Bai­na orain, obrak hasi dire­nean, argi dau­ka­gu­na zera da: AHTa erai­kitzea ez dela deli­tu bat baka­rra, egu­ne­ro mila­ka lege-haus­te burutzen ari direla.

Guz­ti honen aurrean auke­ra baka­rra gel­ditzen zai­gu herri­ta­rroi: AHT gel­ditze­ko lanean jarraitzea. Oroz­ke­ta­ko herri­ta­rrak adi­bi­de ezin hobea dira lan hone­tan, Uda­lak eta Eus­ko Jaur­la­ritzak egin ez dute­na beraiek egin dute: deli­tua epai­te­gie­tan salatu.

Zen­tzu hone­tan ere, admi­nis­tra­zioei, bere­zi­ki aste bi barru era­tu­ko diren Uda­lei gure ingu­ru­me­na eta gure intere­sak defen­datze­ko eskae­ra lutzatzen die­gu; beraien ardu­rak har­tze­ko eskatzen die­gu: zehaz­ki Iurre­ta­ko Uda­la­ri, Oroz­ke­tan ger­tatzen dena argi­tu eta epai­te­gie­tan aurkeztea.

Gai­non­tze­ko herri­ta­rroi ere gon­bi­da­pen bera egi­ten dizue­gu: bakoitzak bere ere­muan AHTa bul­tzatzen duen ere­du sozioe­ko­no­mi­koa­ren aur­ka lanean jarraitzea, eta aurrean dituen injus­ti­ziak salatzea (Maña­ri­ko harro­biak, erre­pi­de azpie­gi­tu­rak, Gue­ñes-Itxa­so goi ten­tsio­ko linea, Otxan­dio­ko Eolikoak,…).

Azke­nik, herri­ta­rrei, Uda­lei, tal­de sozial eta eko­lo­gi­koei, deia luzatzen die­gu “Tene­mos argu­men­tos para parar un tren. AHT Gel­ditze­ra goaz!” lema­pean Ekai­na­ren 4an Elo­rrion egin­go den men­di martxan par­te har­tze­ko, eta Ekai­na­ren 11an arratsal­de­ko 6retan Arra­sa­ten egin­go den mani­fes­ta­zio nazio­na­lean par­te hartzeko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *