La Audien­cia de Biz­kaia orde­na inves­ti­gar los tra­ba­jos del TAV en Iurreta

AHT Gel­di­tu! de Duran­gal­dea y los veci­nos de los barrios de San Andrés y Oroz­ke­ta de Iurre­ta infor­ma­ron la sema­ma pasa­da de que la Audien­cia de Biz­kaia ve indi­cios de deli­to y orde­na al Juz­ga­do de Duran­go que inves­ti­gue la denun­cia inter­pues­ta por éstos. Los afec­ta­dos esti­man que ADIF y las empre­sas con­tra­ta­das para la cons­truc­ción del TAV pudie­ron incu­rrir en un deli­to eco­ló­gi­co en el ver­te­de­ro de Oroz­ke­ta, don­de se han depo­si­ta­do miles de tone­la­das de tie­rras sin tener en cuen­ta que pue­den arras­trar meta­les pesa­dos y con­ta­mi­nar los acuíferos.

La Audien­cia de Biz­kaia atien­de así el recur­so de ape­la­ción pre­sen­ta­do por un gru­po de veci­nos con­tra el auto que archi­vó una que­re­lla ante­rior. Con ante­rio­ri­dad el Juz­ga­do de Ins­truc­ción núme­ro 3 de Duran­go había orde­na­do el archi­vo de la cau­sa, lo que lle­vó a los veci­nos a pre­sen­tar esta ini­cia­ti­va en la Audien­cia, que otor­ga cre­di­bi­li­dad a su denuncia.

argazkia1

En una com­pa­re­cen­cia, los veci­nos denun­cia­ron los gra­ves per­jui­cios que vie­nen sufrien­do en los barrios de San Andrés y Oroz­ke­ta, que afec­tan a su cali­dad de vida, tra­ba­jo y salud, así como al entorno natu­ral. Como res­pon­sa­bles seña­la­ron a ADIF pero tam­bién al Eje­cu­ti­vo de Lakua y al Ayun­ta­mien­to de Iurre­ta que no se impli­ca en defen­der­les y mira para otro lado.

Pre­ci­sa­men­te a los res­pon­sa­bles muni­ci­pa­les les deman­da­ron que se impli­quen con los afec­ta­dos en la denun­cia en los tri­bu­na­les y a Medio Ambien­te de Lakua que, al menos, haga res­pe­tar las leyes. Ade­más, lla­ma­ron a la ciu­da­da­nía a que se movi­li­ce ante los daños eco­ló­gi­cos y eco­nó­mi­cos que trae­rá apa­re­ja­dos el TAV.

Des­de AHT Gel­di­tu! de Duran­gal­dea lla­ma­ron a par­ti­ci­par en una mar­cha mon­ta­ñe­ra que par­ti­rá el sába­do 4 de junio de Elo­rrio y en la mani­fes­ta­ción nacio­nal con­vo­ca­da para el 11 de junio, a las 18.00, en Arrasate.

eus­ke­raz

2010eko maiatzean Oroz­ke­ta­ko zen­bait auzo­ki­de, ingu­ruan ger­tatzen ari zen sarras­kia iku­si­rik AHTa­ren obren aur­ka Duran­go­ko epai­te­gie­tan sala­ke­taargazkia1jarri zuten. Kasu zehatz hone­tan, AHTa­ren obrak ingu­ru­me­na­ren aur­ka­ko deli­tu jakin bat egin zute­la sala­tu zuten: zabor­te­gi zahar bate­ko kutsa­tu­ta­ko lurrak mugi­tu zituz­ten, Etxa­ran erre­ka zeha­ro kutsa­tuz, eta inon­go legez­ko pro­ze­du­ra­rik jarrai­tu gabe. Are gehia­go, Eus­ko Jaur­la­ritzak 2009ko uztai­lean iada obra gel­di­tu zuen, segur­ta­sun neu­rriak har­tu ez izanagatik.

Bai­na sarri ger­ta­tu ohi den beza­la, batez ere, AHTa beza­la­ko makroaz­pie­gi­tu­ren obje­tan, admi­nis­tra­zioak bere lana egin ez due­nez lege- haus­te nabar­me­nak ger­ta­tu dira; eta larria­goa dena, admi­nis­tra­zioak lege-haus­teak ger­ta­tu ondo­ren ere, ez due­nez esku har­tu auzo­ki­deak izan dira epai­te­gie­ta­ra jo dutenak.

Auzo­ki­de hauek, Elkar­la­na­ren lagun­tza­re­kin epai­te­gie­ta­ra jo zuten babes bila, bai­na Duran­go­ko Ins­truz­kioz­ko 3. Epai­te­giak kerei­la bereha­la artxi­ba­tu zuen, inon­go arra­zoi gabe, eta datu oke­rrak aipa­tuz, auzo­ki­deak obra erral­doi honen aurrean babes­ga­be utziz. Hala ere, beti ger­tatzen ez bada ere, Bil­bo­ko Entzu­te­gi Pro­bin­tzia­lak arra­zoia eman die, deli­tu zan­tzuak dau­de­la esa­nez, eta kasua azter­tu behar dela era­ba­kiz. Bai­na ez hori baka­rrik, AHTa beza­la­ko azpie­gi­tu­ra bate­taz hitze­gi­ten due­la kon­tuan iza­nik, ondo­ren­goa ere aipa­ga­rria dela iru­ditzen zaigu:

“De la docu­men­ta­ción pre­sen­ta­da por los denun­cian­tes no se des­pren­de de mane­ra ine­quí­vo­ca, como dice el auto ape­la­do, que la acti­vi­dad de la empre­sa denun­cia­da se encuen­tra den­tro de la lega­li­dad. Ade­más hay que recor­dar que el hecho de que exis­ta una auto­ri­za­ción admi­nis­tra­ti­va para actuar o eje­cu­tar una serie de obras no supo­ne que no se pue­da delin­quir. Se pue­de per­fec­ta­men­te come­ter el deli­to aun­que exis­tan auto­ri­za­cio­nes administrativas.”

Hau da, bai­men admi­nis­tra­ti­boak ondo egon arren, posi­ble da deli­tua egi­tea. Hori da, AHTa­re­kin ger­tatzen dena.

Bai­na guz­ti hone­ta­tik larrie­na zera iru­ditzen zai­gu: obrak ez dau­de­la gel­di, posi­ble dela deli­tua egin iza­na, edo­ta orain­dik deli­tua egi­ten jarraitzea eta AHTa­ren obrak martxan dau­de­la, ez dituz­te­la gel­di­tu. Nork dau­ka horren ardura?

Ez da Oroz­ke­ta­koa, eskual­dean aur­kitzen dugun AHTa­ren proiek­tua­ren ingu­ru­ko legez kan­po­ko kasu baka­rra. Bes­te auzi larri bat, Aba­di­ño-Atxon­do-Elo­rrio tar­tean aur­kitzen dugu, non proiek­tua legeak ezar­tzen duen ere­mu­tik kan­po erai­kitzea nahi duten, eta horre­ta­ra­ko herri­ta­rrei eta uda­lei ADIF eta Gober­nu­ko Ordez­ka­ritzak txan­tai­la egi­ten dien.

Lege-haus­te hauek ez dira berriak, orain dela pare bat urte Iurre­ta­ko Maria Gore­ti esko­la­ko ins­ta­la­kun­tze­tan eza­rri zituen bule­goak ADIF era­kun­deak inon­go bai­me­nik gabe; eta zen­bait sala­ke­ta publi­ko­ren ondo­ren, ber­tan behe­ra utzi zituz­ten. Orain EITB­ko egoitza zaha­rrean dau­de. Bai­men guz­tiak al dituz­te oraingoan?

Elkar­la­nak behin eta berri­ro alda­rri­ka­tu due­nez, AHTa bera da deli­tu eko­lo­gi­ko bat. Inon­dik inora jus­ti­fi­ka ezin dai­te­keen deli­tu bat da AHTa. Bai­na orain, obrak hasi dire­nean, argi dau­ka­gu­na zera da: AHTa erai­kitzea ez dela deli­tu bat baka­rra, egu­ne­ro mila­ka lege-haus­te burutzen ari direla.

Guz­ti honen aurrean auke­ra baka­rra gel­ditzen zai­gu herri­ta­rroi: AHT gel­ditze­ko lanean jarraitzea. Oroz­ke­ta­ko herri­ta­rrak adi­bi­de ezin hobea dira lan hone­tan, Uda­lak eta Eus­ko Jaur­la­ritzak egin ez dute­na beraiek egin dute: deli­tua epai­te­gie­tan salatu.

Zen­tzu hone­tan ere, admi­nis­tra­zioei, bere­zi­ki aste bi barru era­tu­ko diren Uda­lei gure ingu­ru­me­na eta gure intere­sak defen­datze­ko eskae­ra lutzatzen die­gu; beraien ardu­rak har­tze­ko eskatzen die­gu: zehaz­ki Iurre­ta­ko Uda­la­ri, Oroz­ke­tan ger­tatzen dena argi­tu eta epai­te­gie­tan aurkeztea.

Gai­non­tze­ko herri­ta­rroi ere gon­bi­da­pen bera egi­ten dizue­gu: bakoitzak bere ere­muan AHTa bul­tzatzen duen ere­du sozioe­ko­no­mi­koa­ren aur­ka lanean jarraitzea, eta aurrean dituen injus­ti­ziak salatzea (Maña­ri­ko harro­biak, erre­pi­de azpie­gi­tu­rak, Gue­ñes-Itxa­so goi ten­tsio­ko linea, Otxan­dio­ko Eolikoak,…).

Azke­nik, herri­ta­rrei, Uda­lei, tal­de sozial eta eko­lo­gi­koei, deia luzatzen die­gu “Tene­mos argu­men­tos para parar un tren. AHT Gel­ditze­ra goaz!” lema­pean Ekai­na­ren 4an Elo­rrion egin­go den men­di martxan par­te har­tze­ko, eta Ekai­na­ren 11an arratsal­de­ko 6retan Arra­sa­ten egin­go den mani­fes­ta­zio nazio­na­lean par­te hartzeko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *