Erre­pre­sioa izan­go dute azter­gai Ezke­rral­de­ko Gaz­te Inde­pen­den­tis­ten jar­du­nal­die­tan- Herrikolore

gazte jardunaldiak

Dato­rren larun­ba­tean, api­ri­lak 4, Gaz­te Jar­du­nal­di Anti­erre­pre­si­boak ospa­tu­ko dira Ezkerrral­de­ko Gaz­te Inde­pen­den­tis­tek anto­la­tu­ta. Azken urteo­tan erre­pre­sioak gogor kol­pa­tu du eus­kal gaz­te­ria, eta hor­tan ere Ezke­rral­dea ez da sal­bues­pe­na izan. Segi gaz­te anto­la­kun­dea­ren aur­ka­ko sare­ka­de­tan Ses­tao eta Por­tu­ga­le­te­ko lau gaz­te atxi­lo­tuak eta tor­tu­ra­tuak izan dira; aspal­di­ko kale borro­ka ekin­tzak lepo­ra­tu­ta San­tur­tzi eta Bara­kal­do­ko bes­te bi gaz­te espetxe­ra­tuak izan dira; eta Bara­kal­do­ko bes­te lau gaz­te gar­tze­la­ra bida­li­ko dituen epaia­ren zain dau­de. Gai­ne­ra gogo­ra­tu beha­rra dago, due­la gutxi egoe­ra laz­ga­rri hau salatze­ko Gaz­te Inde­pen­den­tis­tek Ballon­tin egin­da­ko eki­me­na­ren ondo­rioz 10 gaz­te epai­tuak izan dire­la eta 5000 €ko isu­na eza­rri die­la epai­leak. Egoe­ra larri honen gai­ne­ko haus­nar­ke­ta bul­tza­tu asmoz jar­du­nal­dia anto­la­tu dituz­te Mama­ri­gan, egun osoan zehar.

Jar­du­nal­diak Gaz­te Anto­la­kun­dea­ren his­to­ria­ren bir­pa­sa burutzen hasi­ko dituz­te Ezke­rral­de­ko gaz­teak, gaur egun arte erre­pre­sioak izan duen bila­kae­ra eta ere­du ezber­di­nak azter­tzen ahaz­tu barik. Bes­teak bes­te inko­mu­ni­ka­zioa, tor­tu­ra eta euro­agin­duaen ingu­ruan ere hitz egin­go eta «Gaz­te 1+EZ» dina­mi­ka aur­kez­tu ere. Eguer­dian Mama­ri­gan ber­tan baz­kal­tze­rik egon­go da, 5 euro­ren tru­ke. Arratsal­dean ordea, berri­ro hel­du­ko die­te jar­du­nal­diei, herrie­ki­ko Elkar­ta­su­na lan­duz. Mau­lets (Pai­sos Cata­lans) eta Regüel­ta (Can­ta­bria) gaz­te anto­la­kun­deen par­te-har­tzea izan­go dute horre­ta­ra­ko. Jar­du­nal­diak buka­tu­ta­koan Kale­ji­ra egin­go da Mama­ri­ga­ko kalee­tan zehar eta Fron­to­ian egin­go den eki­tal­dia­re­kin eman­go zaie amaie­ra gaz­te jardunaldiei.

jardunaldiak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *