Pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde mobi­li­za­zioak buru­tu­ko dira osti­ra­lean Eus­kal Herri osoan

Hila­be­te azken osti­ra­la iza­nik mobi­li­za­zioak izan­go dira. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei egin du beraue­tan par­te harteko. 

Osti­ra­lean buru­tu­ko diren elka­rre­ta­ratzee­tan par­te har­tze­ko deia:

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei egin nahi du osti­ral hone­tan Eus­kal Herri osoan zehar buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko.

Aro poli­ti­ko berria oina­rri sen­doen gai­nean egon­kor­tzen ari da, Eus­kal Herrian bizi dugun gataz­ka poli­ti­koa­ren kon­pon­bi­dean urrats garran­tzitsuak ema­ten ari garelarik.

Bide horre­tan beha­rrez­koa izan­go da eus­kal pre­so eta ihes­la­riak esku­bi­de guz­tien jabe libre iza­tea. Lor­pen hau Eus­kal Herrian egi­ten dugun lana­ren ondo­rioa da. Gober­nuek dituz­te espetxee­ta­ko gil­tzak, bai­na espetxee­ta­ko ateak ire­kitze­ko adi­na indar badu eus­kal gizarteak. 

Mobi­li­za­zioa eta ere­mu guz­tien inpli­ka­zioa beha­rrez­koa izan­go aurre­ra begi­ra ere. Zen­tzu hone­tan dei egin nahi dugu dato­rren osti­ra­lean, azken osti­ra­la iza­ki, Eus­kal Herri osoan buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *