Pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde mobi­li­za­zioak buru­tu­ko dira osti­ra­lean Eus­kal Herri osoan

Hila­be­te azken osti­ra­la iza­nik mobi­li­za­zioak izan­go dira. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei egin du beraue­tan par­te harteko. 

Osti­ra­lean buru­tu­ko diren elka­rre­ta­ratzee­tan par­te har­tze­ko deia:

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei egin nahi du osti­ral hone­tan Eus­kal Herri osoan zehar buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko.

Aro poli­ti­ko berria oina­rri sen­doen gai­nean egon­kor­tzen ari da, Eus­kal Herrian bizi dugun gataz­ka poli­ti­koa­ren kon­pon­bi­dean urrats garran­tzitsuak ema­ten ari garelarik.

Bide horre­tan beha­rrez­koa izan­go da eus­kal pre­so eta ihes­la­riak esku­bi­de guz­tien jabe libre iza­tea. Lor­pen hau Eus­kal Herrian egi­ten dugun lana­ren ondo­rioa da. Gober­nuek dituz­te espetxee­ta­ko gil­tzak, bai­na espetxee­ta­ko ateak ire­kitze­ko adi­na indar badu eus­kal gizarteak. 

Mobi­li­za­zioa eta ere­mu guz­tien inpli­ka­zioa beha­rrez­koa izan­go aurre­ra begi­ra ere. Zen­tzu hone­tan dei egin nahi dugu dato­rren osti­ra­lean, azken osti­ra­la iza­ki, Eus­kal Herri osoan buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.