Cinc fenò­mens sig­ni­fi­ca­tius – El Davantal

Les elec­cions muni­ci­pals del 22 de maig, més enllà de les dades numè­ri­ques mos­tren cinc fenò­mens sig­ni­fi­ca­tius que con­vin­dria remar­car i ana­litzar. Les dues qües­tions que comen­ta­rem en pri­mer lloc con­cer­nei­xen la CUP i hau­rien de ser ben sos­pe­sa­des i ana­litza­des: En pri­mer lloc cal remar­car la implan­ta­ció terri­to­rial de l’independentisme d’esquerra. El pri­mer aspec­te a remar­car és la […]