Exce­len­tes resul­ta­dos para el inde­pen­den­tis­mo en Els Paï­sos Cata­lans y por la auto­ges­tión y el comu­nis­mo en Marinaleda

La res­sa­ca elec­to­ral és agra­da­ble per a la CUP, la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, que hi ha obtin­gut uns grans resul­tats: ha pas­sat de 18.000 a 62.000 vots a Cata­lun­ya; ha quin­tu­pli­cat el nom­bre de regi­dors, de 20 a 101, de mane­ra que s’ha con­ver­tit en la sise­na força muni­ci­pal a Cata­lun­ya. Per Jor­di Nava­rro, cap de llis­ta de la CUP de Giro­na, «s’han des­bor­dat les pre­vi­sions més opti­mis­tes». Per això, segons ha afir­mat als micrò­fons de Cata­lun­ya Ràdio, a Giro­na ara enca­ren la legis­la­tu­ra «amb mol­ta il·lusió, però tam­bé amb molt i molt de res­pec­te, per­què serà fei­na nos­tra millo­rar les coses»

La CUP ha obtin­gut 3 regi­dors en ajun­ta­ments on ERC ha que­dat fora, els de Giro­na, Vila­no­va i la Gel­trú i Ber­ga, i 2 a Sant Cugat i Sant Celo­ni. Han estat la força més vota­da a Arenys de Munt, el bres­sol de les con­sul­tes inde­pen­den­tis­tes, on han pas­sat d’1 a 4 regi­dors, i han sumat vots en muni­ci­pis com Molins de Rei, on pas­sen d’1 a 4 regi­dors, o Valls, d’1 a 3.

Resul­ta­dos en Marinaleda

Resul­ta­dos en Galiza

Tra­duc­ción al cas­te­llano del tex­to en catalán

Tam­bé cal des­ta­car que la CUP, amb 101 regi­dors, ha tret més regi­dors que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (67), i tot i que a la ciu­tat de Bar­ce­lo­na s’ha que­dat amb un 2% dels vots, cosa que no els per­met entrar al con­sis­to­ri, ha doblat els resul­tats obtin­guts per Soli­da­ri­tat Catalana.

Jor­di Nava­rro, por­ta­veu de la for­ma­ció a Giro­na, ha des­ta­cat que els resul­tats superen totes les pre­vi­sions i arri­ben des­prés d’ha­ver fet una «fei­na de for­mi­gue­ta». En aquest sen­tit, ha indi­cat que el resul­tat de la CUP era «una recom­pen­sa» a l’es­fo­rç realitzat en el dia a dia, donant suport a ini­cia­ti­ves i idees locals con­cre­tes. «Hi ha mol­ta gent a Cata­lun­ya que està indig­na­da, can­sa­da de les for­mes de fer de la polí­ti­ca, i pen­so que per això les mane­res de la CUP han agra­dat», ha conclòs.

Res­pec­te a la dava­lla­da d’ERC, Nava­rro no ha vol­gut entrar a valo­rar si s’ha­via pro­duït una acció de vasos comu­ni­cants. «Hi hau­rà temps per ana­litzar-ho amb cal­ma», s’ha limi­tat a dir. I des­prés d’es­col­tar les decla­ra­cions de Josep Angla­da (PxC) a Cata­lun­ya Ràdio, afir­mant que «a Cata­lun­ya no hi cabem tots i no es poden empa­dro­nar els immi­grants irre­gu­lars», Nava­rro ha afir­mat que es trac­ta «d’un dis­curs into­le­ra­ble, d’i­dees fei­xis­tes», i s’ha refer­mat a assen­ya­lar que a la CUP «tin­drem mol­ta feina».

Tra­duc­ción al castellano

La resa­ca elec­to­ral es agra­da­ble para la CUP, la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar, que ha obte­ni­do unos gran­des resul­ta­dos: ha pasa­do de 18.000 a 62.000 votos en Cata­lu­ña; ha quin­tu­pli­ca­do el núme­ro de con­ce­ja­les, de 20 a 101, de mane­ra que se ha con­ver­ti­do en la sex­ta fuer­za muni­ci­pal en Cata­lu­ña. Para Jor­di Nava­rro, cabe­za de lis­ta de la CUP de Giro­na, «se han des­bor­da­do las pre­vi­sio­nes más opti­mis­tas». Por ello, según afir­mó a los micró­fo­nos de Cata­lun­ya Ràdio, en Giro­na aho­ra enca­ran la legis­la­tu­ra «con mucha ilu­sión, pero tam­bién con mucho, mucho res­pe­to, por­que será nues­tro tra­ba­jo mejo­rar las cosas».

La CUP ha obte­ni­do 3 con­ce­ja­les en ayun­ta­mien­tos don­de ERC ha que­da­do fue­ra, los de Giro­na, Vila­no­va i la Gel­trú y Ber­ga, y 2 en Sant Cugat y Sant Celo­ni. Han sido la fuer­za más vota­da en Arenys de Munt, la cuna de las con­sul­tas inde­pen­den­tis­tas, don­de han pasa­do de 1 a 4 con­ce­ja­les, y han suma­do votos en muni­ci­pios como Molins de Rei, don­de pasan de 1 a 4 con­ce­ja­les, o Valls , de 1 a 3.

Tam­bién cabe des­ta­car que la CUP, con 101 con­ce­ja­les, ha saca­do más con­ce­ja­les que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (67), y aun­que en la ciu­dad de Bar­ce­lo­na se ha que­da­do con un 2% de los votos, lo que no les per­mi­te entrar en el con­sis­to­rio, ha dobla­do los resul­ta­dos obte­ni­dos por Soli­da­ri­dad Catalana.

Jor­di Nava­rro, por­ta­voz de la for­ma­ción en Giro­na, ha des­ta­ca­do que los resul­ta­dos supe­ran todas las pre­vi­sio­nes y lle­gan des­pués de haber hecho un «tra­ba­jo de hor­mi­gui­ta». En este sen­ti­do, indi­có que el resul­ta­do de la CUP era «una recom­pen­sa» al esfuer­zo rea­li­za­do en el día a día, dan­do apo­yo a ini­cia­ti­vas e ideas loca­les con­cre­tas. «Hay mucha gen­te en Cata­lun­ya que está indig­na­da, can­sa­da de las for­mas de hacer de la polí­ti­ca, y pien­so que por eso los modos de la CUP han gus­ta­do», concluyó.

Res­pec­to a la baja­da de ERC, Nava­rro no qui­so entrar a valo­rar si se había pro­du­ci­do una acción de vasos comunicantes.«Habrá tiem­po para ana­li­zar­lo con cal­ma», se limi­tó a decir. Y des­pués de escu­char las decla­ra­cio­nes de Josep Angla­da (PxC) en Cata­lun­ya Ràdio, afir­man­do que «en Cata­lu­ña no cabe­mos todos y no se pue­den empa­dro­nar a los inmi­gran­tes irre­gu­la­res «, Nava­rro ha afir­ma­do que se tra­ta» de un dis­cur­so into­le­ra­ble, de ideas fas­cis­tas «, y se ha afian­za­do en seña­lar que en la CUP» ten­dre­mos mucho trabajo».

Por su par­te en Mari­na­le­da (Anda­lu­cia), se pro­du­jo una nue­va vic­to­ria arro­lla­do­ra del actual alcal­de Juan Manuel San­chez Gor­di­llo en la que des­ta­ca­ron la baja abs­ten­ción regis­tra­da, lle­gan­do a regis­trar­se un 88,3% de par­ti­ci­pa­ción elec­to­ral y una más amplia mayo­ría con­se­gui­da por el diri­gen­te del Colec­ti­vo de Uni­dad de los Tra­ba­ja­do­res-Blo­que Anda­luz de Izquier­das.

Estos son los núme­ros que deja­ron las elec­cio­nes en Marinaleda:

Mari­na­le­da

Resul­ta­dos totales

Par­ti­do Con­ce­ja­les▼ Votos2011 % Con­ce­ja­les Votos2007 % Con­ce­ja­les Votos2003 %
IULV CA 9 1.387 71,31% 7 1.092 60,03% 9 1.271 69,87%
P.S.O.E. de Andalucía 2 406 20,87% 4 620 34,08% 2 400 21,99%
P.P. 0 77 3,96% 0 22 1,21% 0 84 4,62%
Cen­so Escru­ta­do Par­ti­ci­pa­ción Abs­ten­cio­nes Votos en blanco Votos nulos
2.202 100 % 1.945 257 28 47
88,33 % 11,67 % 1,44 % 2,42 %

Gali­za

Antes de entrar­mos numha valo­ri­zaçom mais esmiuça­da, em geral o resul­ta­do das muni­ci­pais para o inde­pen­den­tis­mo fôrom bons, soman­do as onze can­di­da­tu­ras um total de 5.169 votos, superan­do a soma dos votos do inde­pen­den­tis­mo nas últi­mas eleiçons auto­nó­mi­cas ‑soma da FPG (2.745 e 0,17%) e de NÓS-UP (1.474 e 0.09%), 4.219 votos-.

Espe­ra­mos ache­gar as valo­ri­zaçons das pró­prias can­di­da­tu­ras, mas pode­mos ava­nçar que em geral som boas, e pri­ma o desejo de con­ti­nuar a tra­balhar nos vin­dou­ros qua­tro anos.

Resul­ta­dos com­ple­tos do inde­pen­den­tis­mo nes­tas eleiçons municipais:

AMES

PP.……5.943.…11 vereadoras/​es
PSOE…3.698.…..6 vereadoras/​es
BNG.…2.148.…..4 vereadoras/​es
Ames na Esquer­da, 467 (3,54%)
EU.….….423

CANGAS

PP.….6.095…10 vereadoras/​es
BNG…2.532…4 vereadoras/​es
PSOE..2.064…3 vereadoras/​es
ACE.…1.744…3 vereadoras/​es (12,77%)
UPAC.…737.…1

MINHO
PP.….…1.624…7 vereadoras/​es
PSOE.…1.366…6 vereadoras/​es
Alter­na­ti­va de Esquer­das de Minho, 158 (4,62%)
BNG.….…150

MUGARDOS

BNG.….914…4 vereadoras/​es
PP.….…827…4 vereadoras/​es
EU.….…712…3 vereadoras/​es
PSOE.…544…2 vereadoras/​es
Mugar­dos na Esquer­da 128 (3,98%)

NIGRÁM

PP.….…..4.116…9 vereadoras/​es

PSOE.…2.939…6 vereadoras/​es

BNG.….…639.…1 vereador/​a

UCNigrán-CDL..576…1 vereador/​a

UpyD, 371

AEN, 334 (3,5%)

REDONDELA
PP.….…6.635…10 vereadoras/​es
PSOE.…4.962.…8 vereadoras/​es
BNG.….1.642.…2 vereadores
A.E. REDONDELA…832…1 vereador/​a
PDG.…..631
FPG.……613 (3,87%)
EU.….….263

SALVATERRA DE MINHO

PP.……3.205.…8 vereadoras/​es
BNG.…1.365.…3 vereadoras/​es
PSOE.….873.….2 vereadoras/​es
Sal­va­te­rra de Esquer­das 98 (1,75%)

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PP.…..20.787…13 vereadoras/​es
PSOE..14.876.…9 vereadoras/​es
BNG.….6.389.…3 vereadoras/​es
EU.……1.906
UPyD.….968
Can­di­da­tu­ra do Povo, 598 (1,24%)

PONTE AREIAS
PP.……4.844…9 vereadoras/​es
BNG.…2.664…5 vereadoras/​es
ACIP.…2.046…4 vereadoras/​es
PSOE…1.811…3 vereadoras/​es
EU.….…..387
Pon­te Areias de Esquer­da, 158 (1,30%)

PORRINHO
PP.……6.051…10 vereadoras/​es
BNG.…2.787.…5 vereadoras/​es
PSOE…1.156.…2 vereadoras/​es
EU.….…..211

Porrinho de Esquer­das, 175 (1,65%)

VIGO

PP.……61.616…13 vereadoras/​es

PSOE…50.045…11 vereadoras/​es

BNG.…16.374…3 vereadoras/​es

EU.….…6.588

OV-GV.2.441

UPyD…1.746

PUM+J.…805
FPG.….…567 (0,39%)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *