Exce­len­tes resul­ta­dos para el inde­pen­den­tis­mo en Els Paï­sos Cata­lans y por la auto­ges­tión y el comu­nis­mo en Marinaleda

La res­sa­ca elec­to­ral és agra­da­ble per a la CUP, la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, que hi ha obtin­gut uns grans resul­tats: ha pas­sat de 18.000 a 62.000 vots a Cata­lun­ya; ha quin­tu­pli­cat el nom­bre de regi­dors, de 20 a 101, de mane­ra que s’ha con­ver­tit en la sise­na força muni­ci­pal a Cata­lun­ya. Per Jor­di Nava­rro, cap de llis­ta de la CUP de Giro­na, «s’han des­bor­dat les pre­vi­sions més opti­mis­tes». Per això, segons ha afir­mat als micrò­fons de Cata­lun­ya Ràdio, a Giro­na ara enca­ren la legis­la­tu­ra «amb mol­ta il·lusió, però tam­bé amb molt i molt de res­pec­te, per­què serà fei­na nos­tra millo­rar les coses»

La CUP ha obtin­gut 3 regi­dors en ajun­ta­ments on ERC ha que­dat fora, els de Giro­na, Vila­no­va i la Gel­trú i Ber­ga, i 2 a Sant Cugat i Sant Celo­ni. Han estat la força més vota­da a Arenys de Munt, el bres­sol de les con­sul­tes inde­pen­den­tis­tes, on han pas­sat d’1 a 4 regi­dors, i han sumat vots en muni­ci­pis com Molins de Rei, on pas­sen d’1 a 4 regi­dors, o Valls, d’1 a 3.

Resul­ta­dos en Marinaleda

Resul­ta­dos en Galiza

Tra­duc­ción al cas­te­llano del tex­to en catalán

Tam­bé cal des­ta­car que la CUP, amb 101 regi­dors, ha tret més regi­dors que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (67), i tot i que a la ciu­tat de Bar­ce­lo­na s’ha que­dat amb un 2% dels vots, cosa que no els per­met entrar al con­sis­to­ri, ha doblat els resul­tats obtin­guts per Soli­da­ri­tat Catalana.

Jor­di Nava­rro, por­ta­veu de la for­ma­ció a Giro­na, ha des­ta­cat que els resul­tats superen totes les pre­vi­sions i arri­ben des­prés d’ha­ver fet una «fei­na de for­mi­gue­ta». En aquest sen­tit, ha indi­cat que el resul­tat de la CUP era «una recom­pen­sa» a l’es­fo­rç realitzat en el dia a dia, donant suport a ini­cia­ti­ves i idees locals con­cre­tes. «Hi ha mol­ta gent a Cata­lun­ya que està indig­na­da, can­sa­da de les for­mes de fer de la polí­ti­ca, i pen­so que per això les mane­res de la CUP han agra­dat», ha conclòs.

Res­pec­te a la dava­lla­da d’ERC, Nava­rro no ha vol­gut entrar a valo­rar si s’ha­via pro­duït una acció de vasos comu­ni­cants. «Hi hau­rà temps per ana­litzar-ho amb cal­ma», s’ha limi­tat a dir. I des­prés d’es­col­tar les decla­ra­cions de Josep Angla­da (PxC) a Cata­lun­ya Ràdio, afir­mant que «a Cata­lun­ya no hi cabem tots i no es poden empa­dro­nar els immi­grants irre­gu­lars», Nava­rro ha afir­mat que es trac­ta «d’un dis­curs into­le­ra­ble, d’i­dees fei­xis­tes», i s’ha refer­mat a assen­ya­lar que a la CUP «tin­drem mol­ta feina».

Tra­duc­ción al castellano

La resa­ca elec­to­ral es agra­da­ble para la CUP, la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar, que ha obte­ni­do unos gran­des resul­ta­dos: ha pasa­do de 18.000 a 62.000 votos en Cata­lu­ña; ha quin­tu­pli­ca­do el núme­ro de con­ce­ja­les, de 20 a 101, de mane­ra que se ha con­ver­ti­do en la sex­ta fuer­za muni­ci­pal en Cata­lu­ña. Para Jor­di Nava­rro, cabe­za de lis­ta de la CUP de Giro­na, «se han des­bor­da­do las pre­vi­sio­nes más opti­mis­tas». Por ello, según afir­mó a los micró­fo­nos de Cata­lun­ya Ràdio, en Giro­na aho­ra enca­ran la legis­la­tu­ra «con mucha ilu­sión, pero tam­bién con mucho, mucho res­pe­to, por­que será nues­tro tra­ba­jo mejo­rar las cosas».

La CUP ha obte­ni­do 3 con­ce­ja­les en ayun­ta­mien­tos don­de ERC ha que­da­do fue­ra, los de Giro­na, Vila­no­va i la Gel­trú y Ber­ga, y 2 en Sant Cugat y Sant Celo­ni. Han sido la fuer­za más vota­da en Arenys de Munt, la cuna de las con­sul­tas inde­pen­den­tis­tas, don­de han pasa­do de 1 a 4 con­ce­ja­les, y han suma­do votos en muni­ci­pios como Molins de Rei, don­de pasan de 1 a 4 con­ce­ja­les, o Valls , de 1 a 3.

Tam­bién cabe des­ta­car que la CUP, con 101 con­ce­ja­les, ha saca­do más con­ce­ja­les que Pla­ta­for­ma per Cata­lun­ya (67), y aun­que en la ciu­dad de Bar­ce­lo­na se ha que­da­do con un 2% de los votos, lo que no les per­mi­te entrar en el con­sis­to­rio, ha dobla­do los resul­ta­dos obte­ni­dos por Soli­da­ri­dad Catalana.

Jor­di Nava­rro, por­ta­voz de la for­ma­ción en Giro­na, ha des­ta­ca­do que los resul­ta­dos supe­ran todas las pre­vi­sio­nes y lle­gan des­pués de haber hecho un «tra­ba­jo de hor­mi­gui­ta». En este sen­ti­do, indi­có que el resul­ta­do de la CUP era «una recom­pen­sa» al esfuer­zo rea­li­za­do en el día a día, dan­do apo­yo a ini­cia­ti­vas e ideas loca­les con­cre­tas. «Hay mucha gen­te en Cata­lun­ya que está indig­na­da, can­sa­da de las for­mas de hacer de la polí­ti­ca, y pien­so que por eso los modos de la CUP han gus­ta­do», concluyó.

Res­pec­to a la baja­da de ERC, Nava­rro no qui­so entrar a valo­rar si se había pro­du­ci­do una acción de vasos comunicantes.«Habrá tiem­po para ana­li­zar­lo con cal­ma», se limi­tó a decir. Y des­pués de escu­char las decla­ra­cio­nes de Josep Angla­da (PxC) en Cata­lun­ya Ràdio, afir­man­do que «en Cata­lu­ña no cabe­mos todos y no se pue­den empa­dro­nar a los inmi­gran­tes irre­gu­la­res «, Nava­rro ha afir­ma­do que se tra­ta» de un dis­cur­so into­le­ra­ble, de ideas fas­cis­tas «, y se ha afian­za­do en seña­lar que en la CUP» ten­dre­mos mucho trabajo».

Por su par­te en Mari­na­le­da (Anda­lu­cia), se pro­du­jo una nue­va vic­to­ria arro­lla­do­ra del actual alcal­de Juan Manuel San­chez Gor­di­llo en la que des­ta­ca­ron la baja abs­ten­ción regis­tra­da, lle­gan­do a regis­trar­se un 88,3% de par­ti­ci­pa­ción elec­to­ral y una más amplia mayo­ría con­se­gui­da por el diri­gen­te del Colec­ti­vo de Uni­dad de los Tra­ba­ja­do­res-Blo­que Anda­luz de Izquier­das.

Estos son los núme­ros que deja­ron las elec­cio­nes en Marinaleda:

Mari­na­le­da

Resul­ta­dos totales

Par­ti­do Con­ce­ja­les▼ Votos2011 % Con­ce­ja­les Votos2007 % Con­ce­ja­les Votos2003 %
IULV CA 9 1.387 71,31% 7 1.092 60,03% 9 1.271 69,87%
P.S.O.E. de Andalucía 2 406 20,87% 4 620 34,08% 2 400 21,99%
P.P. 0 77 3,96% 0 22 1,21% 0 84 4,62%
Cen­so Escru­ta­do Par­ti­ci­pa­ción Abs­ten­cio­nes Votos en blanco Votos nulos
2.202 100 % 1.945 257 28 47
88,33 % 11,67 % 1,44 % 2,42 %

Gali­za

Antes de entrar­mos numha valo­ri­zaçom mais esmiuça­da, em geral o resul­ta­do das muni­ci­pais para o inde­pen­den­tis­mo fôrom bons, soman­do as onze can­di­da­tu­ras um total de 5.169 votos, superan­do a soma dos votos do inde­pen­den­tis­mo nas últi­mas eleiçons auto­nó­mi­cas ‑soma da FPG (2.745 e 0,17%) e de NÓS-UP (1.474 e 0.09%), 4.219 votos-.

Espe­ra­mos ache­gar as valo­ri­zaçons das pró­prias can­di­da­tu­ras, mas pode­mos ava­nçar que em geral som boas, e pri­ma o desejo de con­ti­nuar a tra­balhar nos vin­dou­ros qua­tro anos.

Resul­ta­dos com­ple­tos do inde­pen­den­tis­mo nes­tas eleiçons municipais:

AMES

PP.……5.943.…11 vereadoras/​es
PSOE…3.698.…..6 vereadoras/​es
BNG.…2.148.…..4 vereadoras/​es
Ames na Esquer­da, 467 (3,54%)
EU.….….423

CANGAS

PP.….6.095…10 vereadoras/​es
BNG…2.532…4 vereadoras/​es
PSOE..2.064…3 vereadoras/​es
ACE.…1.744…3 vereadoras/​es (12,77%)
UPAC.…737.…1

MINHO
PP.….…1.624…7 vereadoras/​es
PSOE.…1.366…6 vereadoras/​es
Alter­na­ti­va de Esquer­das de Minho, 158 (4,62%)
BNG.….…150

MUGARDOS

BNG.….914…4 vereadoras/​es
PP.….…827…4 vereadoras/​es
EU.….…712…3 vereadoras/​es
PSOE.…544…2 vereadoras/​es
Mugar­dos na Esquer­da 128 (3,98%)

NIGRÁM

PP.….…..4.116…9 vereadoras/​es

PSOE.…2.939…6 vereadoras/​es

BNG.….…639.…1 vereador/​a

UCNigrán-CDL..576…1 vereador/​a

UpyD, 371

AEN, 334 (3,5%)

REDONDELA
PP.….…6.635…10 vereadoras/​es
PSOE.…4.962.…8 vereadoras/​es
BNG.….1.642.…2 vereadores
A.E. REDONDELA…832…1 vereador/​a
PDG.…..631
FPG.……613 (3,87%)
EU.….….263

SALVATERRA DE MINHO

PP.……3.205.…8 vereadoras/​es
BNG.…1.365.…3 vereadoras/​es
PSOE.….873.….2 vereadoras/​es
Sal­va­te­rra de Esquer­das 98 (1,75%)

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PP.…..20.787…13 vereadoras/​es
PSOE..14.876.…9 vereadoras/​es
BNG.….6.389.…3 vereadoras/​es
EU.……1.906
UPyD.….968
Can­di­da­tu­ra do Povo, 598 (1,24%)

PONTE AREIAS
PP.……4.844…9 vereadoras/​es
BNG.…2.664…5 vereadoras/​es
ACIP.…2.046…4 vereadoras/​es
PSOE…1.811…3 vereadoras/​es
EU.….…..387
Pon­te Areias de Esquer­da, 158 (1,30%)

PORRINHO
PP.……6.051…10 vereadoras/​es
BNG.…2.787.…5 vereadoras/​es
PSOE…1.156.…2 vereadoras/​es
EU.….…..211

Porrinho de Esquer­das, 175 (1,65%)

VIGO

PP.……61.616…13 vereadoras/​es

PSOE…50.045…11 vereadoras/​es

BNG.…16.374…3 vereadoras/​es

EU.….…6.588

OV-GV.2.441

UPyD…1.746

PUM+J.…805
FPG.….…567 (0,39%)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.