Pre­soen esku­bi­deak alda­rri­ka­tu dituz­te Doni­ba­ne Garazin

Mila lagun ingu­ru bil­du dira gaur arratsal­dean Doni­ba­ne Gara­zin, eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deak alda­rri­katze­ko egin den mani­fes­ta­zioan. Esta­tuek «sal­bues­pen neu­rriak» ber­tan behe­ra utz ditza­ten pre­sio egi­te­ko deia egin dute.

21/​05/​2011 18:06:00

AzkenEzkga.jpg
Pre­soen argaz­kiak zihoa­zen mani­fes­ta­zioa­ren buruan. (Gaiz­ka IROZ)

DONIBANE GARAZI-. «Dagoz­kien esku­bi­deen jabe, eus­kal pre­soak Eus­kal Herri­ra» lelo­pean egin dute mani­fes­ta­zioa gaur arratsal­dean Doni­ba­ne Gara­zin. Martxa­ren buruan eus­kal pre­soen 150 argaz­ki ingu­ru zihoa­zen, seni­de eta lagu­nen eskutan.

Herri­ko kaleak zehar­ka­tu ondo­ren, amaie­ra­ko eki­tal­dian Etxe­ra­te­ko bi kidek eta Aska­ta­su­na­ko ordez­ka­ri batek har­tu dute hitza. Horren aurre­tik, ordea, aurres­kua dan­tza­tu dute pre­soen argaz­kien aurrean.

Etxe­ra­te­ko kideek pre­soek eta ihes­la­riek bizi duten egoe­ra gogo­ra­tu dute. Espetxean hogei urte­tik gora dara­matza­te­nen ize­nak aipa­tu dituz­te eta ber­ta­ra­tu­ta­koek txa­loe­kin eran­tzun die­te. Esta­tu fran­tses nahiz espai­no­lean seni­de pre­soak dituz­ten Ipar Eus­kal Herri­ko 27 fami­lien ize­nak esan dituz­te­nean ere txa­lo zapa­rra­da jaso dute.

Aska­ta­su­ne­ko ordez­ka­riak mobi­li­za­zioa­ren beha­rra nabar­men­du du, Gober­nu fran­tses eta espai­no­la­ri sal­bues­pen neu­rriak ber­tan behe­ra utz ditza­ten pre­sio egiteko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *