4 urte Eva Forest gabe, gure­kin zau­de Eva- Askapena

4 urte Eva Forest gabe, gure­kin zau­de Eva

eva forestEva Forest orain 4 urte joan zitzai­gun lur hone­ta­tik, bere oroitza­pe­nak bizitzen gai­tu ordea. Eva eta Alfon­so Eus­kal Herria­ren oho­rez­ko lagu­nak dira, eta oro har mun­du­ko herrien lagu­nak dira, bes­te­la­ko mun­du baten alde borro­katzen diren herrien lagu­nak bereziki.

Eva inter­na­zio­na­lis­moa­ren ezin­bes­te­ko erre­fe­ren­tzia da. Inpe­ria­lis­moak era­gin­da­ko erre­pre­sioa, geno­zi­dioa, tor­tu­ra, etab. iker­tu eta salatzeaz bate­ra erre­pre­sa­lia­tua babes­tu eta bere samur­ta­sun guz­tia eskain­tzen zion nes­ka aparta.

Lerro haue­ta­tik gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu bere lana eza­gutze­ra, bar­ne­ratze­ra eta prak­ti­kan jar­tze­ra; hemen ira­do­ki­zun batzuk, bai­na one­na zeuek kux­ku­xeatzea da:

Iraq: algu­nas refle­xio­nes sobre la resistencia

Con­tra las tram­pas de la memoria

Eus­kal Herria en el fon­do social euro­peo. Flo­ren­cia, 8.11.2002

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *