Al-Nak­ba egu­na, maiatza­ren 15ean, Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko deialdia

63 urte bete­ko dira dato­rren igan­dean maiatza­ren 15ean Israel­go esta­tua sor­tu zene­tik, pales­ti­na­rrek “Hon­da­men­dia” izen­da­tu zuten egu­na. Urte­ro beza­la Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na lan­tzen dugun era­gi­leok mobi­li­za­zio eta eki­me­nak anto­la­tu ditu­gu Eus­kal Herri osoan zehar. Beraz ekin elkar­ta­su­na­ri eta par­te hartu!

Sala­ke­ta eki­men ezber­di­nak sio­nis­moa babes­ten dute­nen aur­ka. Adi mobi­li­za­zioei!

Bil­bo: maiatza­ren 14ean larun­ba­ta­re­kin 12:00etan, kon­zen­tra­zioa Indautxu­ko Ima­gi­na­rium jos­tai­lu den­dea­ren aurrean «Ez jolas­tu Pales­ti­na­rren zapal­kun­tza­re­kin» kan­pai­na­ren barruan.Iganderako Bil­bo­ko Arria­gan pan­kar­ta han­di bat eske­gi­ko dugu.

Deial­dia eus­ke­raz y en cas­te­llano

Gas­teiz: Maiatza­ren 14ean, larun­ba­ta 12:30tan, «Ima­gi­na­rium» den­da­ren aurrean (Dato kalea 34) Gas­teiz­ko deial­dia eta argaz­kia

Bermeo: maiatza­ren 15ean igan­dea­re­kin, 12:00etatik aurre­ra Lame­ran, Arrain Azo­kan Aska­pe­na­ko jai­ma­ren ondoan, te pales­ti­na­rra, fala­fel eta humus das­tatze­ko aukera

Iza­rra: maitza­ren 14ean Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­sun eguna

Nak­ba oroitze­ko soi­nu deia entzun eta deskargatu

Bai­ta Hala Bedi irra­ti­ko «A desalam­brar» irra­ti saioan bi pales­ti­nar erre­fu­xia­tuei egi­ni­ko elka­rriz­ke­ta entzun­gai ere:

2005eko uztai­lean pales­ti­nar gizar­te­ko 200 elkar­te baino gehia­gok nazioar­tea­ri deial­dia egin zio­ten. Deial­di hark, pales­ti­nar herria­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­tea eta Israe­le­ko esta­tua­ri boi­ko­ta, desin­ber­tsioak eta zigo­rrak bul­tzatzea zuen xede. Mun­du zaba­le­ko era­kun­de eta elkar­te askok deial­di horren leku­koa har­tu eta elkar­ta­sun deial­di horri eran­tzu­te­ko kon­pro­mi­soa har­tu dugu.

PACBI doku­men­tua Israel­go esta­tua­ri boi­ko­ta, desin­ber­tsioak eta zigo­rrak ezar­tzean datza, hurren­go hau ger­tatzen den bitartean:

-Pales­ti­nar erre­fu­xia­tuen itzu­le­ra esku­bi­dea erres­pe­tatzen ez den bitartean.
‑Pales­ti­nar herria­ren esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak uka­tuak dau­den bitar­tean, israe­len bizi diren pales­ti­na­rrei apartheid arauak ezar­tzen zaien bitartean.
‑Zis­jor­da­nia eta Gaza­ren oku­pa­zio mili­ta­rra eta kolo­ni­za­zioak dirauen bitar­tean, nazioar­te­ko lege­dia eta NBE­ren ebaz­pe­nak bortxatuz.

Al Nak­ba egu­na­ren bez­pe­ran, maiatza­ren 14an goi­ze­ko 12etan, kon­zen­tra­zio bat deitzen dugu. Mobi­li­za­zioa Indautxu­ko Ima­gi­na­rium den­da­ren aurrean buru­tu­ko dugu (Dr. Atxu­ka­rro kalean), Ima­gi­na­rium-eko den­da­ri Israe­le­ko pro­duk­tuak ez sal­tze­ko eta era berean, esta­tu horre­tan egun dituen inber­tsioak eten ditza­la eskatze­ko esta­tu horrek pales­ti­nar herria­ren esku­bi­de zibil, poli­ti­ko eta giza esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitartean.

“Made in Israel” pro­duk­tuak dituen Ima­gi­na­rium den­da pales­ti­nar herria­ren esku­bi­deak bortxatzen dituen esta­tu baten kola­bo­ratzai­lea da eta pales­ti­na­rren egoe­ra jasan­gaitza­ren kon­pli­zea bila­katzen da. Horre­ga­tik, Ima­gi­na­rium den­da­ri Israel­go esta­tu sio­nis­ta­re­kin dituen akor­dio komer­tzia­lak ete­te­ko eskatzen dio­gu. Bitar­tean, Ima­gi­na­rium eta bera beza­la Israe­le­kin akor­dio komer­tzia­lak dituz­te­nei boi­ko­ta eskatzen jarrai­tu­ko diegu.

Gora Pales­ti­na askatuta!

En julio de 2005 la socie­dad civil pales­ti­na repre­sen­ta­da en más de 200 aso­cia­cio­nes hizo un lla­ma­mien­to a la soli­da­ri­dad con el pue­blo pales­tino y en pro­mul­gar el boi­cot, la des­in­ver­sión y las san­cio­nes a Israel. Han sido muchas orga­ni­za­cio­nes y aso­cia­cio­nes del mun­do ente­ro quie­nes hemos cogi­do ese tes­ti­go y hemos acti­va­do ese lla­ma­mien­to a la solidaridad.

El docu­men­to PACBI vie­ne recla­man­do el boi­cot, la des­in­ver­sión y las san­cio­nes a Israel mientras:

-No se res­pe­te el dere­cho de retorno de los refu­gia­dos palestinos.

-Sigan nega­dos los dere­chos civi­les y polí­ti­cos del pue­blo pales­tino, como la apli­ca­ción de segre­ga­ción por moti­vo de raza (apartheid) a los pales­ti­nos resi­den­tes en el esta­do israelí.

-Siga la ocu­pa­ción mili­tar y colo­ni­za­ción de Cis­jor­da­nia y Gaza, vio­lan­do así el dere­cho inter­na­cio­nal y las reso­lu­cio­nes de la ONU.

En vís­pe­ras del día de la Nak­ba, este sába­do 14 de mayo vamos a orga­ni­zar una con­cen­tra­ción en fren­te a la tien­da Ima­gi­na­rium de Indautxu (Calle Dr. Achu­ca­rro) a las 12:00 para recla­mar­le a la tien­da Ima­gi­na­rium que no ven­da pro­duc­tos de Israel y que no invier­ta en ese esta­do tal como lo hace en la actua­li­dad mien­tras este no se com­pro­me­ta con los dere­chos civi­les, polí­ti­cos y huma­nos del pue­blo palestino.

Ima­gi­na­rium ven­de en sus tien­das de Bil­bao pro­duc­tos “Made in Israel». Ima­gi­na­rium está cola­bo­ran­do con un esta­do que ase­si­na los dere­chos del pue­blo pales­tino y se con­vier­te en cóm­pli­ce de la situa­ción insos­te­ni­ble de las/​os palestinas/​os. Es por ello, que deman­da­mos a Ima­gi­na­rium que cese en sus acuer­dos comer­cia­les con el esta­do sio­nis­ta de Israel. Mien­tras tan­to, segui­re­mos recla­man­do el boi­cot a Ima­gi­na­rium y a quie­nes como Ima­gi­na­rium tie­nen acuer­dos comer­cia­les con Israel.

Gora Pales­ti­na askatuta!

1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tua sor­tu zenean, pales­ti­na­rren­tza­ko Nak­ba (Hon­da­men­dia) izan zen. Baz­ter­ke­rian oina­rritzen sio­nis­moa ideo­lo­gia izan zen sor­tu berria zen Israel­go Esta­tua­ren ezau­ga­rri nagu­sia. Soi­lik judu­ta­rren­tzat izan­go zen Esta­tu bat sor­tu nahi zuten, bes­te guz­tiei oina­rriz­ko esku­bi­deak uka­tuz. Eta inda­rrez ekin zio­ten hel­bu­ru horri. Deir Ias­sin herrian israel­da­rrek egin zuten sarras­kia pales­ti­na­rrek euren etxeak uzte­ko izua zabal­tzea zuen helburu.Horren ondo­rioz, mila­ka pales­ti­nar erre­fu­xia­tu bila­ka­tu zen, euren etxeak utzi ondo­ren Gaza eta Zis­jor­da­nian ez ezik ingu­ru­ko herrial­dee­tan ere. Egun ia lau mili­oi dira erre­fu­xia­tu pales­ti­na­rrak, 1948an euren etxeak utzi behar izan zute­nen oinordekoak.

Erre­fu­xia­tuen afe­ra kon­pon­tzea Pales­ti­nak bizi duen gataz­ka gain­ditze­ko ezin­bes­te­koa da. Hori da hain zuzen ere Israe­li boi­kot nazioar­te­ko eki­me­nak egi­ten duen alda­rri­ka­pe­ne­ta­ko bat, erre­fu­xia­tuak euren etxee­ta­ra etor­tze­ko esku­bi­dea gauzatzea.

Hegoa­fri­kak urte­tan pai­ra­tu zuen apartheid sis­te­ma­re­kin amaitze­ko borro­kan nazioar­te­ko boi­ko­tak era­gin haun­dia izan zuen, eta ildo horre­ta­tik abia­tu­ta Pales­ti­na­ko era­gi­le uga­rik Israe­li boi­ko­ta egi­te­ko deial­dia egin zuten.

Orohar, Israe­lek pales­ti­na­rren esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitar­tean Esta­tu adie­raz­pe­nik ez onar­tzea da boi­ko­ta­ren egi­tas­moa. Eus­kal Herrian ere Aska­pe­nak eta era­gi­le uga­rik bat egi­ten dugu boi­ko­ta­re­kin eta ez dugu Esta­tu sio­nis­ta­ren adie­raz­pe­nik gure artean onartuko.

Hone­kin bate­ra, Pales­ti­na­ko eta Eus­kal Herri­ko kul­tur, kul­tur, hez­kuntz eta kirol era­gi­leen arte­ko harre­ma­nak, elka­re­za­gutza eta elkar­ta­su­na bul­tzatze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dugu.
Ildo hone­tan, Aska­pe­nak dial­dia egi­ten du Eus­kal Herrian zehar Nak­ba gogo­ratze­ko anto­la­tu diren eki­me­ne­tan par­te hartzeko.

Nak­ba, pales­ti­na­rren hon­da­men­di egu­na dela eta , dei bere­zia egi­ten dizue­gu larun­ba­tean, maitza­ren 14an, egin­go den elkar­ta­ratzean par­te hartzeko.Imaginarium (Dato kalean) aurrean bil­du­ko gara, izan ere enpre­sa honek, bes­te batzuen artean, jos­tai­lu israel­da­rrak sal­tzen ditu. Aur­ten­goan oku­pa­zioa­ren eta hon­da­men­dia­ren 63. urteu­rre­na gogo­ra­raz­ten dute pales­ti­na­rrek eta Eus­kal Herrian ere sala­ke­ta egun bila­ka­tu nahi dugu, hain jus­tu, zapal­kun­tza­ren ardu­ra­dun eta kon­pli­zeei ardu­rak eskatuz.

Hone­ga­tik, israel­dar jos­tai­luen aur­ka­ko kan­pai­na hasi dugu, eta behin den­da katai hauen zuzen­da­riei inter­pe­la­zio gutu­na eman ostean, salatze­ko eta aski da esa­te­koa garaia hel­du da:

Maiatzak 14 larun­ba­ta Ima­gi­na­rium aurrean (Dato kalea) 12:30tan

Ez jolas­tu pales­ti­na­rren zapalkuntzarekin!
Gora pales­ti­na askatua!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *