Ehu­na­ka oiar­tzua­rren harre­ra jaso dute Ander Erran­do­neak eta Esta­nis Lope­zek- Askatu

Ehu­na­ka oiar­tzua­rren harre­ra jaso dute Ander Erran­do­neak eta Esta­nis Lopezek

Bi eus­kal pre­so poli­ti­ko ohiak herri­ra iritsi dire­nean kalea har­tu duten herri­ta­rren txa­loak, besar­ka­dak eta muxuak jaso dituzte. 

BIZI ARTEKO ZIGORRIK EZ!! ANDER ERRANDONEA “ORDOXELAI” ETA ESTANIS LOPEZ ETXERA!!!

25 urte espetxean pasa eta gero, Maiatza­ren 10ean aska­tu­ko dituz­te bi Oiartzuarrak

1986ko Maiatza­ren 17 geroz­tik Espai­nia­ko espetxee­tan bahi­tu­rik edu­ki dituz­te bi herri­tar hauek. 25 urte luzee­tan beraien seni­de eta lagu­nen­gan­dik urrun, abe­rria ezin iku­si­rik. Azken urtee­tan espetxean bizi duten egoe­ra kru­de­la­ren tes­ti­gu gar­biak izan dira bai eurek eta bai eta seni­deak. Esta­nis Lopez Agi­riano momen­tu haue­tan Cas­te­llo­nen aur­kitzen da eta Ander Erran­do­nea Arru­ti berriz, Herre­ra de la Manchan.

Esta­nis Lopez Agi­riano 1967ko Urta­rri­la­ren 15ean jaio zen eta 19 urte zitue­la (1986ko Maiatza­ren 17an) atxi­lo­tu zuen Guar­dia Zibi­lak ETA­ko kide iza­tea lepo­ra­tu­ta. 25 urte haue­tan gober­nuak disei­na­tu­ta­ko espetxe poli­ti­ka hil­tzai­lea­ren ondo­rioz EHtik urru­ti egon da. Espetxe ezber­di­ne­ta­tik iga­ro da bes­te hain­bat eus­kal pre­so bezala.

Ander Erran­do­nea Arru­ti “Ordo­xe­lai” 1963ko Maiatza­ren 18an jaio zen eta 23 urte zitue­la (1986ko Maiatza­ren 17an) atxi­lo­tu zuen Guar­dia Zibi­lak egin­da­ko sare­ka­dan ETA­ko kide iza­tea lepo­ra­tu­ta. . 25 urte haue­tan gober­nuak disei­na­tu­ta­ko espetxe poli­ti­ka hil­tzai­lea­ren ondo­rioz EHtik urru­ti egon da. Espetxe ezber­di­ne­ta­tik iga­ro da bes­te hain­bat eus­kal pre­so bezala.

25 urte iga­ro ostean berriz herrian izan­go ditu­gu oiartzuarrak.

KONDENA BETEA DUTENAK ETA GAIXO LARRIAK ETXERA!!

Oiar­tzun­go Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua.

Pre­soe­ki­ko elkar­ta­sun eki­me­na Matie­na­ko jaietan


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *