Denun­cien la gue­rra bru­ta con­tra la cam­pan­ya de la CUP – Lli​ber​tat​.cat

Diver­sos nuclis de la CUP han denun­ciat una ofen­si­va de gue­rra bru­ta con­tra la cam­pan­ya elec­to­ral de la can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta. L’a­rren­ca­da i estri­pa­da de car­tells, prin­ci­pal­ment, ha posat de mani­fest que exis­tei­xen un con­junt d’e­ne­mics polí­tics molt ner­vio­sos per un pre­vi­si­ble ascens elec­to­ral de la CUP. 

Un d’a­quests casos és el de Giro­na, en què l’en­car­te­lla­da de la CUP ha estat ata­ca­da l’en­de­mà de l’i­ni­ci de la cam­pan­ya, un fet denun­ciat per l’al­cal­da­ble d’a­ques­ta can­di­da­tu­ra a Giro­na Jor­di Nava­rro, al seu bloc. En altres pobla­cions aquests atacs per part de par­tits favo­ra­bles al règim s’han repe­tit de mane­ra sistemàtica. 

Aquests enemics polí­tics, tot i comp­tar amb mit­jans eco­nò­mics i suport ins­ti­tu­cio­nal per a la seva cam­pan­ya, temen aquest ave­nç de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta fins al punt de vul­ne­rar la nor­ma­ti­va elec­to­ral i la legis­la­ció que pro­te­geix les lli­ber­tats polí­ti­ques. Uns fets delic­tius que en alguns casos estan sent reco­llits foto­grà­fi­ca­ment com a proves.

Ner­vis i man­ca de res­pec­te (bloc d’en Jor­di Navarro)

Les cam­pan­yes elec­to­rals no cau­sen mai indi­fe­rèn­cia, i sem­pre hi ha qui no té mesu­ra i perd els papers. Qua­tre pan­car­tes de la CUP arren­ca­des i des­enes de car­tells estri­pats. Aquest va ser el bala­nç de la pri­me­ra nit de la cam­pan­ya elec­to­ral, per a nosaltres.

Sabem que entre alguns sec­tors la nos­tra pre­sèn­cia i crei­xe­ment és incò­mo­da. A sec­tors ideo­lò­gi­ca­ment opo­sats a nosal­tres, o per­so­nes i col·lectius de la ciu­tat que saben que la nos­tra con­so­li­da­ció pot posar en perill els seus pri­vi­le­gis els moles­ta que ens anem assen­tant com a pro­jec­te polí­tic i que cada cop més gent se sumi a nosaltres.

Mal­grat que sabem que això és un bon sen­yal (vol dir que fem les coses bé i que anem en direc­ció correc­ta, allò del «ladran, lue­go cabal­ga­mos», que diuen en cas­te­llà) volem fer una peti­ció. Als par­tits i a tothom en gene­ral: tenim ganes de fer la cam­pan­ya amb tranquil·litat. D’a­nar als barris a expo­sar les nos­tres pro­pos­tes i d’ex­pli­car a la gent què volem per a la ciu­tat. Si algú no està d’a­cord en allò que plan­te­gem par­lem-ne: deba­tem, dis­cu­tim. Però, si us plau, dema­nem una cam­pan­ya neta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *