Denun­cien la gue­rra bru­ta con­tra la cam­pan­ya de la CUP – Lli​ber​tat​.cat

Diver­sos nuclis de la CUP han denun­ciat una ofen­si­va de gue­rra bru­ta con­tra la cam­pan­ya elec­to­ral de la can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta. L’a­rren­ca­da i estri­pa­da de car­tells, prin­ci­pal­ment, ha posat de mani­fest que exis­tei­xen un con­junt d’e­ne­mics polí­tics molt ner­vio­sos per un pre­vi­si­ble ascens elec­to­ral de la CUP. 

Un d’a­quests casos és el de Giro­na, en què l’en­car­te­lla­da de la CUP ha estat ata­ca­da l’en­de­mà de l’i­ni­ci de la cam­pan­ya, un fet denun­ciat per l’al­cal­da­ble d’a­ques­ta can­di­da­tu­ra a Giro­na Jor­di Nava­rro, al seu bloc. En altres pobla­cions aquests atacs per part de par­tits favo­ra­bles al règim s’han repe­tit de mane­ra sistemàtica. 

Aquests enemics polí­tics, tot i comp­tar amb mit­jans eco­nò­mics i suport ins­ti­tu­cio­nal per a la seva cam­pan­ya, temen aquest ave­nç de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta fins al punt de vul­ne­rar la nor­ma­ti­va elec­to­ral i la legis­la­ció que pro­te­geix les lli­ber­tats polí­ti­ques. Uns fets delic­tius que en alguns casos estan sent reco­llits foto­grà­fi­ca­ment com a proves.

Ner­vis i man­ca de res­pec­te (bloc d’en Jor­di Navarro)

Les cam­pan­yes elec­to­rals no cau­sen mai indi­fe­rèn­cia, i sem­pre hi ha qui no té mesu­ra i perd els papers. Qua­tre pan­car­tes de la CUP arren­ca­des i des­enes de car­tells estri­pats. Aquest va ser el bala­nç de la pri­me­ra nit de la cam­pan­ya elec­to­ral, per a nosaltres.

Sabem que entre alguns sec­tors la nos­tra pre­sèn­cia i crei­xe­ment és incò­mo­da. A sec­tors ideo­lò­gi­ca­ment opo­sats a nosal­tres, o per­so­nes i col·lectius de la ciu­tat que saben que la nos­tra con­so­li­da­ció pot posar en perill els seus pri­vi­le­gis els moles­ta que ens anem assen­tant com a pro­jec­te polí­tic i que cada cop més gent se sumi a nosaltres.

Mal­grat que sabem que això és un bon sen­yal (vol dir que fem les coses bé i que anem en direc­ció correc­ta, allò del «ladran, lue­go cabal­ga­mos», que diuen en cas­te­llà) volem fer una peti­ció. Als par­tits i a tothom en gene­ral: tenim ganes de fer la cam­pan­ya amb tranquil·litat. D’a­nar als barris a expo­sar les nos­tres pro­pos­tes i d’ex­pli­car a la gent què volem per a la ciu­tat. Si algú no està d’a­cord en allò que plan­te­gem par­lem-ne: deba­tem, dis­cu­tim. Però, si us plau, dema­nem una cam­pan­ya neta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *