Soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria des­de Galiza

Mani­fes­to

As cida­dás e cida­dáns gale­gos abai­xo asi­nan­tes, á vis­ta do cesa­men­to do fogo “per­ma­nen­te, xeral e veri­fi­cá­bel” que a ETA anun­ciou no 10 de Xanei­ro, acha­mos que deca­eron total­men­te as xus­ti­fi­ca­cións que o Esta­do espa­ñol viña empre­gan­do para per­pe­tuar en Eus­kal Herria unha situa­ción de sus­pen­sión xeral de derei­tos fun­da­men­tais e excep­cio­na­li­da­de xurí­di­ca. Deman­da­mos pois que se res­ta­be­le­zan con carác­ter uni­ver­sal e de urxen­cia todos os derei­tos indi­vi­duais e colec­ti­vos para todas as per­soas en Eus­kal Herria e manifestamos:

1.- Cons­cien­tes do carác­ter nega­ti­vo que teñen para a socie­da­de gale­ga os actuais pro­ce­sos de recen­tra­li­za­ción polí­ti­ca e eco­nó­mi­ca, desexa­mos alzar a nosa voz para que todos os pobos exer­zan todos os seus derei­tos e liber­da­des sen restricións.

2.- Que acha­mos inacep­tá­bel a ins­tru­men­ta­li­za­ción polí­ti­ca que o Esta­do espa­ñol fai da Xus­ti­za para limi­tar ou sus­pen­der os derei­tos e as liber­da­des demo­crá­ti­cas da socie­da­de bas­ca, como o derei­to de reu­nión, a cons­ti­tuír par­ti­dos polí­ti­cos e a con­co­rrer nos pro­ce­sos elec­to­rais. Na medi­da en que o Esta­do espa­ñol man­ti­ver a súa posi­ción inmo­bi­lis­ta no con­fli­to vas­co, será cada vez máis evi­den­te a súa obs­ti­na­da nega­ti­va a acei­tar o derei­to a deci­dir sobre o seu futu­ro, libre e demo­cra­ti­ca­men­te expresado.

3.- Deman­da­mos ao Esta­do espa­ñol a res­tau­ra­ción en Eus­kal Herria de todas as liber­da­des e derei­tos cons­ti­tu­cio­nal­men­te reco­ñe­ci­dos, isto é, de re unión, mani­fes­ta­ción e par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca legal, sen exclu­sións nin arbi­tra­rie­da­des, así como a adop­ción de medi­das urxen­tes para res­ta­be­le­cer a segu­ran­za xurí­di­ca no ámbi­to poli­cial e peni­ten­cia­rio, e garan­tir o res­pec­to dos derei­tos huma­nos dos cida­dáns vas­cos e vas­cas que foren deti­dos ou presos.

Apoios

 1. Patri­cia A. Janei­ro, camareira
 2. Mar­cos Abal­de Cove­lo, mem­bro de Esta­lei­ro Editora
 3. Mariano Aba­lo Cos­ta, Secre­ta­rio Xeral da FPG e con­ce­llei­ro en Cangas.
 4. Miguel Anxo Abrai­ra Sobra­do, Mem­bro da Mesa Nacio­nal de Move­men­to pola Base (MpB-Gz)
 5. Rober­to Alon­so Iglesias
 6. Manuel Alon­so Vare­la, parado
 7. Xosé María Álva­rez Các­ca­mo, escritor
 8. Anxo Antom Ama­do Rico
 9. Bráu­lio Ama­ro, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 10. Gon­za­lo Amoe­do López
 11. Xoán I. Amoe­do Luei­ro, cida­dán e tra­ba­lla­dor do mundo-mar
 12. Vítor Andra­de, informático
 13. Xan Car­los Ansia. Sin­di­ca­lis­ta CIG-Auto­no­mi­ca. Compostela.
 14. Pepe Árias, direc­tor de Cor­sá­rias Editora
 15. Antom Arias Cur­to, ex-pre­so inde­pen­den­tis­ta do EGPGC
 16. Raquel Arias Lopes, ensinante
 17. Alber­to Ardid de Cabo
 18. Car­los Ayme­rich Cano, por­ta-voz do Gru­po Par­la­men­tar do BNG
 19. Rafael Bala­do Merino, tra­ba­lla­dor da Admi­nis­tra­ción de Xus­ti­za de Redondela
 20. Car­men Bar Cendón
 21. Pao­la Bar Fran­co, avogada
 22. Isau­ra Bar­cie­la Bare­la, profesora
 23. Olalha Barro, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 24. Car­los Barros Gonça­les, direc­tor do Novas da Galiza
 25. Xulián Barros Reimún­dez, estudante
 26. Xosé Manuel Bei­ras, Cate­drá­ti­co Emé­ri­to da USC
 27. Manoel Bello Sal­va­do, mem­bro do Con­se­llo Nacio­nal do BNG
 28. Nadi­na Bér­to­lo San­juan, precaria
 29. Etel­vino Blan­co, Secre­tá­rio Comar­cal CIG Ourense
 30. Xosé A Boci­xa Rei, jor­na­lis­ta, músi­co e realizador
 31. Xur­xo Borra­zás, pro­fe­sor e escritor
 32. José Ángel Bran­da­riz Gar­cía, pro­fes­sor uni­ver­si­tá­rio, A Corunha
 33. Lau­ra Bugalho, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 34. Car­los C. Varela
 35. Bego­ña Caa­ma­ño Ras­ca­do, jornalista
 36. Jesus Cal­vo Pita
 37. Com­ba Cam­poy, jornalista
 38. Ire­ne Can­ce­las Sanchez
 39. César Cara­mês Bran­co, Sam Mar­tinho da Laje (Moranha)
 40. Ruth Cara­més Blanco
 41. Fran­cis­co Xabier Car­te­lle Pérez, Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 42. Emma Casal Giráldez
 43. Joám J. Casas Rodri­gues, médico
 44. Amau­ta Cas­tro, sindicalista
 45. Ampa­ro Cerei­xo Sil­va, profesora
 46. Ariad­na Iris Cid García
 47. Albano Coelho, etno-psicólogo
 48. Xosé Colla­zo Cas­tro, pro­fe­sor, Mem­bro do Comi­té Nacio­nal do Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go (PCPG)
 49. Pedro M. Cor­te­go­so Gago, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín e tra­ba­lla­dor do Sergas
 50. Iván Cue­vas Domin­guez, Auxi­liar de Administraçâo
 51. Fran­cis­co Currás Domín­guez, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín
 52. Manuel Currás Mei­ra, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 53. Matías Rodrí­guez da Torre, pro­fe­sor, Silleda
 54. Manuel Darri­ba, escri­tor e xornalista
 55. Rafael do Pico, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 56. Miguel Durán Ber­mú­dez, deseñador
 57. Alfre­do Edrei­ra, mestre-artesán
 58. Enri­que Edrei­ra, coor­di­na­dor de [email protected]
 59. Antom Fen­te Para­da, Chantada
 60. Mário Fer­nan­des Perei­ro, estudante
 61. David Fer­nán­dez García
 62. Jaco­bo Fer­nán­dez Gon­zá­lez, advogado
 63. Mariam Ferrei­ra Golpe
 64. José Ramão G. Car­valhei­ra, asses­sor labo­ral, admi­nis­tra­ti­vo, músi­co e escritor
 65. Eire Gar­cía Cid, estudante
 66. Jesus Gar­cía Fer­nán­dez, repor­tei­ro gráfico
 67. Tere­sa Gar­cía Mar­tín, professora
 68. San­dra Garrido
 69. Blan­ca Gefaell, jornalista
 70. Car­los Manuel Gómez Bóveda
 71. Xosé Antón Gómez Fer­nán­dez, médico
 72. Antón Gómez-Rei­no Varela
 73. Brais Gon­zá­lez Pérez, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 74. André Gon­zá­lez Farinhas
 75. Ana Gon­zá­lez Xove. Con­ce­llei­ra do BNG en Monfero
 76. Belem Gran­dal Paços
 77. José Manuel Gra­ña Garri­do, Pre­si­den­te de Nova Esquer­da Socia­lis­ta (N.E.S.)
 78. Pablo Gui­me­ráns San­jor­ge, estu­dan­te da USC
 79. Tomas Her­me­lo Alvarez
 80. Emi­lio Xosé Ínsua, escritor
 81. Mª Vic­to­ria E. Jun­cal Blan­co, gra­dua­do social, Pon­te Vedra
 82. Aarón L. Rivas
 83. Biei­to Lan­dei­ra Saa­ve­dra, precário
 84. Mon­cho Lareu, Secre­ta­rio Comar­cal da FPG de Vigo
 85. Áfri­ca Lei­ra Sanmartín
 86. Cha­ro Lopes, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 87. Auré­lio Lopes, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 88. Antón López Dobao, escritor.
 89. Lore­na López López, filóloga
 90. Lúa López Fer­nán­dez, edu­ca­do­ra social
 91. Gus­ta­vo Luca de Tena, jornalista.
 92. Cris­ti­na M. Tei­xei­ro, investigadora
 93. José Antom Macei­ras “Muros”, tendeiro
 94. Xabier Macías, psicólogo
 95. Xabier Maga­ri­ños Gon­za­lez, Dele­ga­do sin­di­cal da CIG
 96. Ber­nar­do Máiz Váz­quez, historiador
 97. Ánxe­la Mari­ño López, profesora
 98. Fred Mar­tins, músi­co brasileiro
 99. Antón Masa Váz­quez, biólogo
 100. Bor­xa Meju­to, Res­pon­sá­vel de Orga­ni­zaçom do Espaço Irmandinho
 101. Ruben Meli­de Romai
 102. Oria­na Mén­dez Fuentes
 103. Ana Miran­da, Vice­pre­si­den­ta da Alian­za Libre Euro­pea (ALE)
 104. Tere­sa Mou­re, escri­to­ra e pro­fes­so­ra da USC
 105. Sal­va­dor Mou­re­lo Peres, pro­fes­sor e tradutor
 106. Xián Neto González
 107. Andrea Nunes Brions, poe­ta e activista
 108. Car­me Otero
 109. David Ote­ro, mes­tre e escritor
 110. Xián Ote­ro Cama­ño, inves­ti­ga­dor da USC
 111. María Inma­cu­la­da Ote­ro Baa­mon­de, ATS Ser­gas (Vigo)
 112. Sera­fín Ote­ro Fer­nán­dez, Secre­ta­rio Comar­cal CIG-Vigo
 113. Enri­que Par­ce­ro Rodri­guez, dele­ga­do sin­di­cal CIG.
 114. Celia Peni­de Aller
 115. Dio­ní­sio Perei­ra, historiador
 116. Alber­to Perei­ra Suá­rez, mestre
 117. Bea­triz Peres Biei­tes, professora
 118. Joám Peres Lou­re­nço, mem­bro da Mesa Nacio­nal do Espaço Irmandinho
 119. Tia­go Pérez, cida­dao galego
 120. Anxo Pérez Car­ba­llo, Secre­tá­rio, Secre­tá­rio Con­fe­de­ral Médio Ambien­te da CIG
 121. Xabier Pérez Dávi­la, ensinante
 122. Xur­xo Pérez Pin­tos, profesor
 123. Rafael Peña Vidal
 124. Ricar­do Picáns Cer­vi­ño, pri­mei­ro can­di­da­to da lis­ta sobe­ra­nis­ta Can­di­da­tu­ra do Povo (San­tia­go de Compostela)
 125. Ânge­lo Pine­da Marinho, sociólogo
 126. Xoán Anton Piñei­ro Diós , informático
 127. Felix Qui­jano Medín
 128. Anxo Qui­ro­ga Fernández
 129. Daniel R. Cao
 130. Valen­tim R. Fagim
 131. Xoán R. Sampedro
 132. Ser­xio Regos “Gar­cia”, ati­vis­ta anti­ca­pi­ta­lis­ta e músico
 133. Mario Reguei­ra, escritor
 134. Raquel Rey Blan­co, téc­ni­ca audiovisual
 135. Afon­so Ribas Fra­ga, jubi­la­do (Pon­te Vedra)
 136. Roi Ribei­ra Becerra
 137. Aitor Rivas, ensinante
 138. Davi­de Rodei­ro, pro­fes­sor da USC
 139. Amiel Ama­ro Rodrí­guez Álvarez
 140. Raul Ríos, mem­bro de [email protected] [email protected]
 141. Car­los Rios Vilaboa
 142. Antia Rodrí­guez Gar­cía, parada.
 143. Olga Roma­sa­na
 144. Paz Romay Cas­tro, can­di­da­ta de Ames na Esquerda
 145. Emi­lio Rome­ro Loren­zo, profesor
 146. Mar­ga Rome­ro Loren­zo do Val, ensinante
 147. Ale­xan­dre Rome­ro Mase­da, can­di­da­to á alcal­día de Minho por Alter­na­ti­va de Esquer­das de Minho – Alter­na­ti­va de Esquer­das do Povo Galego
 148. Duar­te Rome­ro Vare­la, xornalista
 149. Cato­nio Rodrí­guez Rive­ra, mes­tre do IES Pazo da Mer­cé das Neves
 150. Pau­lo Rubi­do Bará, Secre­tá­rio Nacio­nal da Fede­raçom de CIG-Serviços
 151. Daniel Sal­ga­do, xor­na­lis­ta e poeta
 152. Manoel Fran­cis­co Sal­ga­do Ferreiro
 153. Fran­cis­co Sam­pe­dro Oje­da, pro­fes­sor e escritor
 154. Eduar­do San­ches Mara­go­to, pro­fe­sor da EOI
 155. Xosé María Sán­chez Pena, mestre
 156. Saúl San­tim da Branca
 157. Car­me San­ti­so Blan­co, mes­tra retirada
 158. Xosé Luis San­tos Caba­nas, tra­ba­lla­dor uni­ver­si­da­de e escritor
 159. Manoel San­tos, activista
 160. Brais San­to­mil Cao, estu­dan­te de filo­lo­gia galega
 161. Rosa San­to­rum Paz, professora
 162. Paco San­to­rum Paz, ensinante.
 163. Xesús San­xuás For­mo­so, avogado
 164. Eduar­do Sebio Molguero
 165. Ursi­cino Seco García
 166. Séchu Sen­de, escritor
 167. Xavier Soto Alva­rez, empre­ga­do de banca
 168. Rodri Suá­rez, xornalista
 169. Xosé Manuel Taboa­da Suá­rez, traballador
 170. Car­los Tai­bo, pro­fe­sor da UAM
 171. Jose Luis Vare­la Carrei­ra, gandeiro
 172. Cami­lo Váz­quez, pro­fe­sor xubi­la­do da UDV
 173. Xesus Vaz­quez Con­de, Gra­dua­do Social
 174. Car­los Fran­cis­co Velas­co Sou­to, his­to­ria­dor e pro­fe­sor da UDC
 175. Luís Alon­so Vidal Con­de, pro­fes­sor de matemática
 176. Miro Villar, escri­tor e pro­fe­sor de lin­gua e literatura
 177. Xavier Xil Xar­dón, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 178. Brais Zas, operário
 179. Iria Zel­tia Zas Rey, estudante
 180. Isa­bel Bea­triz Zubie­ta Diaz, victimilogia

galiza libre Miguel Nicolás Aparicio

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *