Soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria des­de Galiza

Mani­fes­to

As cida­dás e cida­dáns gale­gos abai­xo asi­nan­tes, á vis­ta do cesa­men­to do fogo “per­ma­nen­te, xeral e veri­fi­cá­bel” que a ETA anun­ciou no 10 de Xanei­ro, acha­mos que deca­eron total­men­te as xus­ti­fi­ca­cións que o Esta­do espa­ñol viña empre­gan­do para per­pe­tuar en Eus­kal Herria unha situa­ción de sus­pen­sión xeral de derei­tos fun­da­men­tais e excep­cio­na­li­da­de xurí­di­ca. Deman­da­mos pois que se res­ta­be­le­zan con carác­ter uni­ver­sal e de urxen­cia todos os derei­tos indi­vi­duais e colec­ti­vos para todas as per­soas en Eus­kal Herria e manifestamos:

1.- Cons­cien­tes do carác­ter nega­ti­vo que teñen para a socie­da­de gale­ga os actuais pro­ce­sos de recen­tra­li­za­ción polí­ti­ca e eco­nó­mi­ca, desexa­mos alzar a nosa voz para que todos os pobos exer­zan todos os seus derei­tos e liber­da­des sen restricións.

2.- Que acha­mos inacep­tá­bel a ins­tru­men­ta­li­za­ción polí­ti­ca que o Esta­do espa­ñol fai da Xus­ti­za para limi­tar ou sus­pen­der os derei­tos e as liber­da­des demo­crá­ti­cas da socie­da­de bas­ca, como o derei­to de reu­nión, a cons­ti­tuír par­ti­dos polí­ti­cos e a con­co­rrer nos pro­ce­sos elec­to­rais. Na medi­da en que o Esta­do espa­ñol man­ti­ver a súa posi­ción inmo­bi­lis­ta no con­fli­to vas­co, será cada vez máis evi­den­te a súa obs­ti­na­da nega­ti­va a acei­tar o derei­to a deci­dir sobre o seu futu­ro, libre e demo­cra­ti­ca­men­te expresado.

3.- Deman­da­mos ao Esta­do espa­ñol a res­tau­ra­ción en Eus­kal Herria de todas as liber­da­des e derei­tos cons­ti­tu­cio­nal­men­te reco­ñe­ci­dos, isto é, de re unión, mani­fes­ta­ción e par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca legal, sen exclu­sións nin arbi­tra­rie­da­des, así como a adop­ción de medi­das urxen­tes para res­ta­be­le­cer a segu­ran­za xurí­di­ca no ámbi­to poli­cial e peni­ten­cia­rio, e garan­tir o res­pec­to dos derei­tos huma­nos dos cida­dáns vas­cos e vas­cas que foren deti­dos ou presos.

Apoios

 1. Patri­cia A. Janei­ro, camareira
 2. Mar­cos Abal­de Cove­lo, mem­bro de Esta­lei­ro Editora
 3. Mariano Aba­lo Cos­ta, Secre­ta­rio Xeral da FPG e con­ce­llei­ro en Cangas.
 4. Miguel Anxo Abrai­ra Sobra­do, Mem­bro da Mesa Nacio­nal de Move­men­to pola Base (MpB-Gz)
 5. Rober­to Alon­so Iglesias
 6. Manuel Alon­so Vare­la, parado
 7. Xosé María Álva­rez Các­ca­mo, escritor
 8. Anxo Antom Ama­do Rico
 9. Bráu­lio Ama­ro, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 10. Gon­za­lo Amoe­do López
 11. Xoán I. Amoe­do Luei­ro, cida­dán e tra­ba­lla­dor do mundo-mar
 12. Vítor Andra­de, informático
 13. Xan Car­los Ansia. Sin­di­ca­lis­ta CIG-Auto­no­mi­ca. Compostela.
 14. Pepe Árias, direc­tor de Cor­sá­rias Editora
 15. Antom Arias Cur­to, ex-pre­so inde­pen­den­tis­ta do EGPGC
 16. Raquel Arias Lopes, ensinante
 17. Alber­to Ardid de Cabo
 18. Car­los Ayme­rich Cano, por­ta-voz do Gru­po Par­la­men­tar do BNG
 19. Rafael Bala­do Merino, tra­ba­lla­dor da Admi­nis­tra­ción de Xus­ti­za de Redondela
 20. Car­men Bar Cendón
 21. Pao­la Bar Fran­co, avogada
 22. Isau­ra Bar­cie­la Bare­la, profesora
 23. Olalha Barro, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 24. Car­los Barros Gonça­les, direc­tor do Novas da Galiza
 25. Xulián Barros Reimún­dez, estudante
 26. Xosé Manuel Bei­ras, Cate­drá­ti­co Emé­ri­to da USC
 27. Manoel Bello Sal­va­do, mem­bro do Con­se­llo Nacio­nal do BNG
 28. Nadi­na Bér­to­lo San­juan, precaria
 29. Etel­vino Blan­co, Secre­tá­rio Comar­cal CIG Ourense
 30. Xosé A Boci­xa Rei, jor­na­lis­ta, músi­co e realizador
 31. Xur­xo Borra­zás, pro­fe­sor e escritor
 32. José Ángel Bran­da­riz Gar­cía, pro­fes­sor uni­ver­si­tá­rio, A Corunha
 33. Lau­ra Bugalho, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 34. Car­los C. Varela
 35. Bego­ña Caa­ma­ño Ras­ca­do, jornalista
 36. Jesus Cal­vo Pita
 37. Com­ba Cam­poy, jornalista
 38. Ire­ne Can­ce­las Sanchez
 39. César Cara­mês Bran­co, Sam Mar­tinho da Laje (Moranha)
 40. Ruth Cara­més Blanco
 41. Fran­cis­co Xabier Car­te­lle Pérez, Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 42. Emma Casal Giráldez
 43. Joám J. Casas Rodri­gues, médico
 44. Amau­ta Cas­tro, sindicalista
 45. Ampa­ro Cerei­xo Sil­va, profesora
 46. Ariad­na Iris Cid García
 47. Albano Coelho, etno-psicólogo
 48. Xosé Colla­zo Cas­tro, pro­fe­sor, Mem­bro do Comi­té Nacio­nal do Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go (PCPG)
 49. Pedro M. Cor­te­go­so Gago, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín e tra­ba­lla­dor do Sergas
 50. Iván Cue­vas Domin­guez, Auxi­liar de Administraçâo
 51. Fran­cis­co Currás Domín­guez, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín
 52. Manuel Currás Mei­ra, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 53. Matías Rodrí­guez da Torre, pro­fe­sor, Silleda
 54. Manuel Darri­ba, escri­tor e xornalista
 55. Rafael do Pico, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 56. Miguel Durán Ber­mú­dez, deseñador
 57. Alfre­do Edrei­ra, mestre-artesán
 58. Enri­que Edrei­ra, coor­di­na­dor de [email protected]
 59. Antom Fen­te Para­da, Chantada
 60. Mário Fer­nan­des Perei­ro, estudante
 61. David Fer­nán­dez García
 62. Jaco­bo Fer­nán­dez Gon­zá­lez, advogado
 63. Mariam Ferrei­ra Golpe
 64. José Ramão G. Car­valhei­ra, asses­sor labo­ral, admi­nis­tra­ti­vo, músi­co e escritor
 65. Eire Gar­cía Cid, estudante
 66. Jesus Gar­cía Fer­nán­dez, repor­tei­ro gráfico
 67. Tere­sa Gar­cía Mar­tín, professora
 68. San­dra Garrido
 69. Blan­ca Gefaell, jornalista
 70. Car­los Manuel Gómez Bóveda
 71. Xosé Antón Gómez Fer­nán­dez, médico
 72. Antón Gómez-Rei­no Varela
 73. Brais Gon­zá­lez Pérez, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 74. André Gon­zá­lez Farinhas
 75. Ana Gon­zá­lez Xove. Con­ce­llei­ra do BNG en Monfero
 76. Belem Gran­dal Paços
 77. José Manuel Gra­ña Garri­do, Pre­si­den­te de Nova Esquer­da Socia­lis­ta (N.E.S.)
 78. Pablo Gui­me­ráns San­jor­ge, estu­dan­te da USC
 79. Tomas Her­me­lo Alvarez
 80. Emi­lio Xosé Ínsua, escritor
 81. Mª Vic­to­ria E. Jun­cal Blan­co, gra­dua­do social, Pon­te Vedra
 82. Aarón L. Rivas
 83. Biei­to Lan­dei­ra Saa­ve­dra, precário
 84. Mon­cho Lareu, Secre­ta­rio Comar­cal da FPG de Vigo
 85. Áfri­ca Lei­ra Sanmartín
 86. Cha­ro Lopes, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 87. Auré­lio Lopes, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Galiza
 88. Antón López Dobao, escritor.
 89. Lore­na López López, filóloga
 90. Lúa López Fer­nán­dez, edu­ca­do­ra social
 91. Gus­ta­vo Luca de Tena, jornalista.
 92. Cris­ti­na M. Tei­xei­ro, investigadora
 93. José Antom Macei­ras “Muros”, tendeiro
 94. Xabier Macías, psicólogo
 95. Xabier Maga­ri­ños Gon­za­lez, Dele­ga­do sin­di­cal da CIG
 96. Ber­nar­do Máiz Váz­quez, historiador
 97. Ánxe­la Mari­ño López, profesora
 98. Fred Mar­tins, músi­co brasileiro
 99. Antón Masa Váz­quez, biólogo
 100. Bor­xa Meju­to, Res­pon­sá­vel de Orga­ni­zaçom do Espaço Irmandinho
 101. Ruben Meli­de Romai
 102. Oria­na Mén­dez Fuentes
 103. Ana Miran­da, Vice­pre­si­den­ta da Alian­za Libre Euro­pea (ALE)
 104. Tere­sa Mou­re, escri­to­ra e pro­fes­so­ra da USC
 105. Sal­va­dor Mou­re­lo Peres, pro­fes­sor e tradutor
 106. Xián Neto González
 107. Andrea Nunes Brions, poe­ta e activista
 108. Car­me Otero
 109. David Ote­ro, mes­tre e escritor
 110. Xián Ote­ro Cama­ño, inves­ti­ga­dor da USC
 111. María Inma­cu­la­da Ote­ro Baa­mon­de, ATS Ser­gas (Vigo)
 112. Sera­fín Ote­ro Fer­nán­dez, Secre­ta­rio Comar­cal CIG-Vigo
 113. Enri­que Par­ce­ro Rodri­guez, dele­ga­do sin­di­cal CIG.
 114. Celia Peni­de Aller
 115. Dio­ní­sio Perei­ra, historiador
 116. Alber­to Perei­ra Suá­rez, mestre
 117. Bea­triz Peres Biei­tes, professora
 118. Joám Peres Lou­re­nço, mem­bro da Mesa Nacio­nal do Espaço Irmandinho
 119. Tia­go Pérez, cida­dao galego
 120. Anxo Pérez Car­ba­llo, Secre­tá­rio, Secre­tá­rio Con­fe­de­ral Médio Ambien­te da CIG
 121. Xabier Pérez Dávi­la, ensinante
 122. Xur­xo Pérez Pin­tos, profesor
 123. Rafael Peña Vidal
 124. Ricar­do Picáns Cer­vi­ño, pri­mei­ro can­di­da­to da lis­ta sobe­ra­nis­ta Can­di­da­tu­ra do Povo (San­tia­go de Compostela)
 125. Ânge­lo Pine­da Marinho, sociólogo
 126. Xoán Anton Piñei­ro Diós , informático
 127. Felix Qui­jano Medín
 128. Anxo Qui­ro­ga Fernández
 129. Daniel R. Cao
 130. Valen­tim R. Fagim
 131. Xoán R. Sampedro
 132. Ser­xio Regos “Gar­cia”, ati­vis­ta anti­ca­pi­ta­lis­ta e músico
 133. Mario Reguei­ra, escritor
 134. Raquel Rey Blan­co, téc­ni­ca audiovisual
 135. Afon­so Ribas Fra­ga, jubi­la­do (Pon­te Vedra)
 136. Roi Ribei­ra Becerra
 137. Aitor Rivas, ensinante
 138. Davi­de Rodei­ro, pro­fes­sor da USC
 139. Amiel Ama­ro Rodrí­guez Álvarez
 140. Raul Ríos, mem­bro de [email protected] [email protected]
 141. Car­los Rios Vilaboa
 142. Antia Rodrí­guez Gar­cía, parada.
 143. Olga Roma­sa­na
 144. Paz Romay Cas­tro, can­di­da­ta de Ames na Esquerda
 145. Emi­lio Rome­ro Loren­zo, profesor
 146. Mar­ga Rome­ro Loren­zo do Val, ensinante
 147. Ale­xan­dre Rome­ro Mase­da, can­di­da­to á alcal­día de Minho por Alter­na­ti­va de Esquer­das de Minho – Alter­na­ti­va de Esquer­das do Povo Galego
 148. Duar­te Rome­ro Vare­la, xornalista
 149. Cato­nio Rodrí­guez Rive­ra, mes­tre do IES Pazo da Mer­cé das Neves
 150. Pau­lo Rubi­do Bará, Secre­tá­rio Nacio­nal da Fede­raçom de CIG-Serviços
 151. Daniel Sal­ga­do, xor­na­lis­ta e poeta
 152. Manoel Fran­cis­co Sal­ga­do Ferreiro
 153. Fran­cis­co Sam­pe­dro Oje­da, pro­fes­sor e escritor
 154. Eduar­do San­ches Mara­go­to, pro­fe­sor da EOI
 155. Xosé María Sán­chez Pena, mestre
 156. Saúl San­tim da Branca
 157. Car­me San­ti­so Blan­co, mes­tra retirada
 158. Xosé Luis San­tos Caba­nas, tra­ba­lla­dor uni­ver­si­da­de e escritor
 159. Manoel San­tos, activista
 160. Brais San­to­mil Cao, estu­dan­te de filo­lo­gia galega
 161. Rosa San­to­rum Paz, professora
 162. Paco San­to­rum Paz, ensinante.
 163. Xesús San­xuás For­mo­so, avogado
 164. Eduar­do Sebio Molguero
 165. Ursi­cino Seco García
 166. Séchu Sen­de, escritor
 167. Xavier Soto Alva­rez, empre­ga­do de banca
 168. Rodri Suá­rez, xornalista
 169. Xosé Manuel Taboa­da Suá­rez, traballador
 170. Car­los Tai­bo, pro­fe­sor da UAM
 171. Jose Luis Vare­la Carrei­ra, gandeiro
 172. Cami­lo Váz­quez, pro­fe­sor xubi­la­do da UDV
 173. Xesus Vaz­quez Con­de, Gra­dua­do Social
 174. Car­los Fran­cis­co Velas­co Sou­to, his­to­ria­dor e pro­fe­sor da UDC
 175. Luís Alon­so Vidal Con­de, pro­fes­sor de matemática
 176. Miro Villar, escri­tor e pro­fe­sor de lin­gua e literatura
 177. Xavier Xil Xar­dón, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 178. Brais Zas, operário
 179. Iria Zel­tia Zas Rey, estudante
 180. Isa­bel Bea­triz Zubie­ta Diaz, victimilogia

galiza libre Miguel Nicolás Aparicio

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.