Soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria des­de Gali­za

Mani­fes­to

As cida­dás e cida­dáns gale­gos abai­xo asi­nan­tes, á vis­ta do cesa­men­to do fogo “per­ma­nen­te, xeral e veri­fi­cá­bel” que a ETA anun­ciou no 10 de Xanei­ro, acha­mos que deca­eron total­men­te as xus­ti­fi­ca­cións que o Esta­do espa­ñol viña empre­gan­do para per­pe­tuar en Eus­kal Herria unha situa­ción de sus­pen­sión xeral de derei­tos fun­da­men­tais e excep­cio­na­li­da­de xurí­di­ca. Deman­da­mos pois que se res­ta­be­le­zan con carác­ter uni­ver­sal e de urxen­cia todos os derei­tos indi­vi­duais e colec­ti­vos para todas as per­soas en Eus­kal Herria e mani­fes­ta­mos:

1.- Cons­cien­tes do carác­ter nega­ti­vo que teñen para a socie­da­de gale­ga os actuais pro­ce­sos de recen­tra­li­za­ción polí­ti­ca e eco­nó­mi­ca, desexa­mos alzar a nosa voz para que todos os pobos exer­zan todos os seus derei­tos e liber­da­des sen res­tri­cións.

2.- Que acha­mos inacep­tá­bel a ins­tru­men­ta­li­za­ción polí­ti­ca que o Esta­do espa­ñol fai da Xus­ti­za para limi­tar ou sus­pen­der os derei­tos e as liber­da­des demo­crá­ti­cas da socie­da­de bas­ca, como o derei­to de reu­nión, a cons­ti­tuír par­ti­dos polí­ti­cos e a con­co­rrer nos pro­ce­sos elec­to­rais. Na medi­da en que o Esta­do espa­ñol man­ti­ver a súa posi­ción inmo­bi­lis­ta no con­fli­to vas­co, será cada vez máis evi­den­te a súa obs­ti­na­da nega­ti­va a acei­tar o derei­to a deci­dir sobre o seu futu­ro, libre e demo­cra­ti­ca­men­te expre­sa­do.

3.- Deman­da­mos ao Esta­do espa­ñol a res­tau­ra­ción en Eus­kal Herria de todas as liber­da­des e derei­tos cons­ti­tu­cio­nal­men­te reco­ñe­ci­dos, isto é, de re unión, mani­fes­ta­ción e par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca legal, sen exclu­sións nin arbi­tra­rie­da­des, así como a adop­ción de medi­das urxen­tes para res­ta­be­le­cer a segu­ran­za xurí­di­ca no ámbi­to poli­cial e peni­ten­cia­rio, e garan­tir o res­pec­to dos derei­tos huma­nos dos cida­dáns vas­cos e vas­cas que foren deti­dos ou pre­sos.

Apoios

 1. Patri­cia A. Janei­ro, cama­rei­ra
 2. Mar­cos Abal­de Cove­lo, mem­bro de Esta­lei­ro Edi­to­ra
 3. Mariano Aba­lo Cos­ta, Secre­ta­rio Xeral da FPG e con­ce­llei­ro en Can­gas.
 4. Miguel Anxo Abrai­ra Sobra­do, Mem­bro da Mesa Nacio­nal de Move­men­to pola Base (MpB-Gz)
 5. Rober­to Alon­so Igle­sias
 6. Manuel Alon­so Vare­la, para­do
 7. Xosé María Álva­rez Các­ca­mo, escri­tor
 8. Anxo Antom Ama­do Rico
 9. Bráu­lio Ama­ro, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Gali­za
 10. Gon­za­lo Amoe­do López
 11. Xoán I. Amoe­do Luei­ro, cida­dán e tra­ba­lla­dor do mun­do-mar
 12. Vítor Andra­de, infor­má­ti­co
 13. Xan Car­los Ansia. Sin­di­ca­lis­ta CIG-Auto­no­mi­ca. Com­pos­te­la.
 14. Pepe Árias, direc­tor de Cor­sá­rias Edi­to­ra
 15. Antom Arias Cur­to, ex-pre­so inde­pen­den­tis­ta do EGPGC
 16. Raquel Arias Lopes, ensi­nan­te
 17. Alber­to Ardid de Cabo
 18. Car­los Ayme­rich Cano, por­ta-voz do Gru­po Par­la­men­tar do BNG
 19. Rafael Bala­do Merino, tra­ba­lla­dor da Admi­nis­tra­ción de Xus­ti­za de Redon­de­la
 20. Car­men Bar Cen­dón
 21. Pao­la Bar Fran­co, avo­ga­da
 22. Isau­ra Bar­cie­la Bare­la, pro­fe­so­ra
 23. Olalha Barro, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Gali­za
 24. Car­los Barros Gonça­les, direc­tor do Novas da Gali­za
 25. Xulián Barros Reimún­dez, estu­dan­te
 26. Xosé Manuel Bei­ras, Cate­drá­ti­co Emé­ri­to da USC
 27. Manoel Bello Sal­va­do, mem­bro do Con­se­llo Nacio­nal do BNG
 28. Nadi­na Bér­to­lo San­juan, pre­ca­ria
 29. Etel­vino Blan­co, Secre­tá­rio Comar­cal CIG Ouren­se
 30. Xosé A Boci­xa Rei, jor­na­lis­ta, músi­co e rea­li­za­dor
 31. Xur­xo Borra­zás, pro­fe­sor e escri­tor
 32. José Ángel Bran­da­riz Gar­cía, pro­fes­sor uni­ver­si­tá­rio, A Corunha
 33. Lau­ra Bugalho, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 34. Car­los C. Vare­la
 35. Bego­ña Caa­ma­ño Ras­ca­do, jor­na­lis­ta
 36. Jesus Cal­vo Pita
 37. Com­ba Cam­poy, jor­na­lis­ta
 38. Ire­ne Can­ce­las San­chez
 39. César Cara­mês Bran­co, Sam Mar­tinho da Laje (Moranha)
 40. Ruth Cara­més Blan­co
 41. Fran­cis­co Xabier Car­te­lle Pérez, Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 42. Emma Casal Girál­dez
 43. Joám J. Casas Rodri­gues, médi­co
 44. Amau­ta Cas­tro, sin­di­ca­lis­ta
 45. Ampa­ro Cerei­xo Sil­va, pro­fe­so­ra
 46. Ariad­na Iris Cid Gar­cía
 47. Albano Coelho, etno-psi­có­lo­go
 48. Xosé Colla­zo Cas­tro, pro­fe­sor, Mem­bro do Comi­té Nacio­nal do Par­ti­do Comu­nis­ta do Povo Gale­go (PCPG)
 49. Pedro M. Cor­te­go­so Gago, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín e tra­ba­lla­dor do Ser­gas
 50. Iván Cue­vas Domin­guez, Auxi­liar de Admi­nis­traçâo
 51. Fran­cis­co Currás Domín­guez, mem­bro do Colec­ti­vo Nacio­na­lis­ta de Marín
 52. Manuel Currás Mei­ra, da Execu­ti­va Con­fe­de­ral da CIG
 53. Matías Rodrí­guez da Torre, pro­fe­sor, Sille­da
 54. Manuel Darri­ba, escri­tor e xor­na­lis­ta
 55. Rafael do Pico, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Gali­za
 56. Miguel Durán Ber­mú­dez, deseña­dor
 57. Alfre­do Edrei­ra, mes­tre-arte­sán
 58. Enri­que Edrei­ra, coor­di­na­dor de [email protected]
 59. Antom Fen­te Para­da, Chan­ta­da
 60. Mário Fer­nan­des Perei­ro, estu­dan­te
 61. David Fer­nán­dez Gar­cía
 62. Jaco­bo Fer­nán­dez Gon­zá­lez, advo­ga­do
 63. Mariam Ferrei­ra Gol­pe
 64. José Ramão G. Car­valhei­ra, asses­sor labo­ral, admi­nis­tra­ti­vo, músi­co e escri­tor
 65. Eire Gar­cía Cid, estu­dan­te
 66. Jesus Gar­cía Fer­nán­dez, repor­tei­ro grá­fi­co
 67. Tere­sa Gar­cía Mar­tín, pro­fes­so­ra
 68. San­dra Garri­do
 69. Blan­ca Gefaell, jor­na­lis­ta
 70. Car­los Manuel Gómez Bóve­da
 71. Xosé Antón Gómez Fer­nán­dez, médi­co
 72. Antón Gómez-Rei­no Vare­la
 73. Brais Gon­zá­lez Pérez, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 74. André Gon­zá­lez Farinhas
 75. Ana Gon­zá­lez Xove. Con­ce­llei­ra do BNG en Mon­fe­ro
 76. Belem Gran­dal Paços
 77. José Manuel Gra­ña Garri­do, Pre­si­den­te de Nova Esquer­da Socia­lis­ta (N.E.S.)
 78. Pablo Gui­me­ráns San­jor­ge, estu­dan­te da USC
 79. Tomas Her­me­lo Alva­rez
 80. Emi­lio Xosé Ínsua, escri­tor
 81. Mª Vic­to­ria E. Jun­cal Blan­co, gra­dua­do social, Pon­te Vedra
 82. Aarón L. Rivas
 83. Biei­to Lan­dei­ra Saa­ve­dra, pre­cá­rio
 84. Mon­cho Lareu, Secre­ta­rio Comar­cal da FPG de Vigo
 85. Áfri­ca Lei­ra San­mar­tín
 86. Cha­ro Lopes, mem­bra da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Gali­za
 87. Auré­lio Lopes, mem­bro da Por­ta­vo­cía de Cau­sa Gali­za
 88. Antón López Dobao, escri­tor.
 89. Lore­na López López, filó­lo­ga
 90. Lúa López Fer­nán­dez, edu­ca­do­ra social
 91. Gus­ta­vo Luca de Tena, jor­na­lis­ta.
 92. Cris­ti­na M. Tei­xei­ro, inves­ti­ga­do­ra
 93. José Antom Macei­ras “Muros”, ten­dei­ro
 94. Xabier Macías, psi­có­lo­go
 95. Xabier Maga­ri­ños Gon­za­lez, Dele­ga­do sin­di­cal da CIG
 96. Ber­nar­do Máiz Váz­quez, his­to­ria­dor
 97. Ánxe­la Mari­ño López, pro­fe­so­ra
 98. Fred Mar­tins, músi­co bra­si­lei­ro
 99. Antón Masa Váz­quez, bió­lo­go
 100. Bor­xa Meju­to, Res­pon­sá­vel de Orga­ni­zaçom do Espaço Irman­dinho
 101. Ruben Meli­de Romai
 102. Oria­na Mén­dez Fuen­tes
 103. Ana Miran­da, Vice­pre­si­den­ta da Alian­za Libre Euro­pea (ALE)
 104. Tere­sa Mou­re, escri­to­ra e pro­fes­so­ra da USC
 105. Sal­va­dor Mou­re­lo Peres, pro­fes­sor e tra­du­tor
 106. Xián Neto Gon­zá­lez
 107. Andrea Nunes Brions, poe­ta e acti­vis­ta
 108. Car­me Ote­ro
 109. David Ote­ro, mes­tre e escri­tor
 110. Xián Ote­ro Cama­ño, inves­ti­ga­dor da USC
 111. María Inma­cu­la­da Ote­ro Baa­mon­de, ATS Ser­gas (Vigo)
 112. Sera­fín Ote­ro Fer­nán­dez, Secre­ta­rio Comar­cal CIG-Vigo
 113. Enri­que Par­ce­ro Rodri­guez, dele­ga­do sin­di­cal CIG.
 114. Celia Peni­de Aller
 115. Dio­ní­sio Perei­ra, his­to­ria­dor
 116. Alber­to Perei­ra Suá­rez, mes­tre
 117. Bea­triz Peres Biei­tes, pro­fes­so­ra
 118. Joám Peres Lou­re­nço, mem­bro da Mesa Nacio­nal do Espaço Irman­dinho
 119. Tia­go Pérez, cida­dao gale­go
 120. Anxo Pérez Car­ba­llo, Secre­tá­rio, Secre­tá­rio Con­fe­de­ral Médio Ambien­te da CIG
 121. Xabier Pérez Dávi­la, ensi­nan­te
 122. Xur­xo Pérez Pin­tos, pro­fe­sor
 123. Rafael Peña Vidal
 124. Ricar­do Picáns Cer­vi­ño, pri­mei­ro can­di­da­to da lis­ta sobe­ra­nis­ta Can­di­da­tu­ra do Povo (San­tia­go de Com­pos­te­la)
 125. Ânge­lo Pine­da Marinho, soció­lo­go
 126. Xoán Anton Piñei­ro Diós , infor­má­ti­co
 127. Felix Qui­jano Medín
 128. Anxo Qui­ro­ga Fer­nán­dez
 129. Daniel R. Cao
 130. Valen­tim R. Fagim
 131. Xoán R. Sam­pe­dro
 132. Ser­xio Regos “Gar­cia”, ati­vis­ta anti­ca­pi­ta­lis­ta e músi­co
 133. Mario Reguei­ra, escri­tor
 134. Raquel Rey Blan­co, téc­ni­ca audio­vi­sual
 135. Afon­so Ribas Fra­ga, jubi­la­do (Pon­te Vedra)
 136. Roi Ribei­ra Bece­rra
 137. Aitor Rivas, ensi­nan­te
 138. Davi­de Rodei­ro, pro­fes­sor da USC
 139. Amiel Ama­ro Rodrí­guez Álva­rez
 140. Raul Ríos, mem­bro de [email protected] [email protected]
 141. Car­los Rios Vila­boa
 142. Antia Rodrí­guez Gar­cía, para­da.
 143. Olga Roma­sa­na
 144. Paz Romay Cas­tro, can­di­da­ta de Ames na Esquer­da
 145. Emi­lio Rome­ro Loren­zo, pro­fe­sor
 146. Mar­ga Rome­ro Loren­zo do Val, ensi­nan­te
 147. Ale­xan­dre Rome­ro Mase­da, can­di­da­to á alcal­día de Minho por Alter­na­ti­va de Esquer­das de Minho – Alter­na­ti­va de Esquer­das do Povo Gale­go
 148. Duar­te Rome­ro Vare­la, xor­na­lis­ta
 149. Cato­nio Rodrí­guez Rive­ra, mes­tre do IES Pazo da Mer­cé das Neves
 150. Pau­lo Rubi­do Bará, Secre­tá­rio Nacio­nal da Fede­raçom de CIG-Ser­viços
 151. Daniel Sal­ga­do, xor­na­lis­ta e poe­ta
 152. Manoel Fran­cis­co Sal­ga­do Ferrei­ro
 153. Fran­cis­co Sam­pe­dro Oje­da, pro­fes­sor e escri­tor
 154. Eduar­do San­ches Mara­go­to, pro­fe­sor da EOI
 155. Xosé María Sán­chez Pena, mes­tre
 156. Saúl San­tim da Bran­ca
 157. Car­me San­ti­so Blan­co, mes­tra reti­ra­da
 158. Xosé Luis San­tos Caba­nas, tra­ba­lla­dor uni­ver­si­da­de e escri­tor
 159. Manoel San­tos, acti­vis­ta
 160. Brais San­to­mil Cao, estu­dan­te de filo­lo­gia gale­ga
 161. Rosa San­to­rum Paz, pro­fes­so­ra
 162. Paco San­to­rum Paz, ensi­nan­te.
 163. Xesús San­xuás For­mo­so, avo­ga­do
 164. Eduar­do Sebio Mol­gue­ro
 165. Ursi­cino Seco Gar­cía
 166. Séchu Sen­de, escri­tor
 167. Xavier Soto Alva­rez, empre­ga­do de ban­ca
 168. Rodri Suá­rez, xor­na­lis­ta
 169. Xosé Manuel Taboa­da Suá­rez, tra­ba­lla­dor
 170. Car­los Tai­bo, pro­fe­sor da UAM
 171. Jose Luis Vare­la Carrei­ra, gan­dei­ro
 172. Cami­lo Váz­quez, pro­fe­sor xubi­la­do da UDV
 173. Xesus Vaz­quez Con­de, Gra­dua­do Social
 174. Car­los Fran­cis­co Velas­co Sou­to, his­to­ria­dor e pro­fe­sor da UDC
 175. Luís Alon­so Vidal Con­de, pro­fes­sor de mate­má­ti­ca
 176. Miro Villar, escri­tor e pro­fe­sor de lin­gua e lite­ra­tu­ra
 177. Xavier Xil Xar­dón, mem­bro do Comi­té Cen­tral da FPG
 178. Brais Zas, ope­rá­rio
 179. Iria Zel­tia Zas Rey, estu­dan­te
 180. Isa­bel Bea­triz Zubie­ta Diaz, vic­ti­mi­lo­gia

galiza libre Miguel Nicolás Aparicio

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *