Des – kon­trol y Herri Nor­te acuer­dan fin de enfrentamiento

Comu­ni­ca­do
Tras varias reunio­nes rea­li­za­das entre Des-Kon­trol y Herri Nor­te Tal­dea, con el fin de recon­du­cir la con­fron­ta­ción exis­ten­te entre ambos, las par­tes impli­ca­das han lle­ga­do a un acuer­do y quie­ren hacer saber públi­ca­men­te que reco­no­cen haber come­ti­do erro­res y que se com­pro­me­ten a no repetirlos.
Con estas líneas, Herri Nor­te Tal­dea y Des-Kon­trol dan por zan­ja­da la confrontación.

A 3 de mayo de 2011.
Eus­kal Herria
Des-kon­trol ★ Herri Nor­te Taldea

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Zuze­nean atxi­ki­tu­ta­koa, des-kotro­lek eta Herri Nor­te Tal­deak azken hila­be­te­tan izan­da­ko bile­ren lehen­go emaitza da.

Komu­ni­ka­tua
Des-kon­trol eta Herri Nor­te Tal­dea, euren arte­ko gataz­ka ber­bi­de­ratze­ko hel­bu­ruaz elka­rre­kin hain­bat bile­ra buru­tu eta gero, akor­dio bate­ra hel­du dira eta izan­da­ko hutse­gi­teak onar­tzen dituz­te­la eta hauek ez erre­pi­katze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dute­la bere gain publi­ko­ki jaki­na­ra­zi nahi dute.
Lerro hauen bitar­tez, Herri Nor­te Tal­deak eta Des-kon­tro­lek kon­pon­dutzat jotzen dute gatazka.
2011ko maiatza­ren 3a.
Eus­kal Herria
Des-kon­trol ★ Herri Nor­te Taldea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.