Des – kon­trol y Herri Nor­te acuer­dan fin de enfrentamiento

Comu­ni­ca­do
Tras varias reunio­nes rea­li­za­das entre Des-Kon­trol y Herri Nor­te Tal­dea, con el fin de recon­du­cir la con­fron­ta­ción exis­ten­te entre ambos, las par­tes impli­ca­das han lle­ga­do a un acuer­do y quie­ren hacer saber públi­ca­men­te que reco­no­cen haber come­ti­do erro­res y que se com­pro­me­ten a no repetirlos.
Con estas líneas, Herri Nor­te Tal­dea y Des-Kon­trol dan por zan­ja­da la confrontación.

A 3 de mayo de 2011.
Eus­kal Herria
Des-kon­trol ★ Herri Nor­te Taldea

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Zuze­nean atxi­ki­tu­ta­koa, des-kotro­lek eta Herri Nor­te Tal­deak azken hila­be­te­tan izan­da­ko bile­ren lehen­go emaitza da.

Komu­ni­ka­tua
Des-kon­trol eta Herri Nor­te Tal­dea, euren arte­ko gataz­ka ber­bi­de­ratze­ko hel­bu­ruaz elka­rre­kin hain­bat bile­ra buru­tu eta gero, akor­dio bate­ra hel­du dira eta izan­da­ko hutse­gi­teak onar­tzen dituz­te­la eta hauek ez erre­pi­katze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dute­la bere gain publi­ko­ki jaki­na­ra­zi nahi dute.
Lerro hauen bitar­tez, Herri Nor­te Tal­deak eta Des-kon­tro­lek kon­pon­dutzat jotzen dute gatazka.
2011ko maiatza­ren 3a.
Eus­kal Herria
Des-kon­trol ★ Herri Nor­te Taldea

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *