Bobby Sands gogoan zaitugu

30 urte bete dira maiatza­ren 5ean Bobby Sands gose gre­ba­ren ondo­rioz hil­tzen utzi zute­la, ondo­ren bes­te bede­ratzi mili­tan­te erre­pu­bli­ka­rren heriotzek jarrai­tu zio­ten. Oro­ta­ra IRA­ko 7 eta INLA­ko 3 mili­tan­te hil ziren gose gre­ba haie­tan. Oihar­tzun han­dia izan zuten heriotzok mun­duan barre­na, hamai­ka txo­ko­tan egin ziren pro­tes­tak eta mobi­li­za­zioak. Hamar gose gre­ba­la­ri irlan­da­rren borro­ka hori bri­tai­niar inpe­ria­lis­moa­ren aurrean duin­ta­sun era­kus­tal­dia itze­la izan zen.

Ondo­rio oso garran­tzitsuak izan zituen 1981eko gose gre­bak, sufri­me­du han­dia era­gin zuen komu­ni­ta­te erre­pu­bli­ka­rrean eta koa­dro poli­ti­ko oso garran­tzitsuak gal­du zituen mugi­men­du erre­pu­bli­ka­rrak, bai­na bes­tal­de, garai­pen han­dia izan zen kri­mi­na­li­za­zio eta uls­te­ri­za­zio kan­pai­na­ri aurre egi­te­ko, ezin­bes­te­koa. Erre­pu­bli­ka­rrek beti dio­te hil­da­ko hamar kideak, gaur egun heroiak, per­tso­na arrun­tak zire­la, bai­na sal­bues­pe­ne­ko egoe­ra batean ego­nik apar­te­koak bihur­tu zire­la, herri­tik ate­ra­ta­ko lan­gi­le kla­se­ko per­tso­nak ziren herria­ren­tzat dena eman zutenak.

Hiru hamar­ka­da pasa dira duin­ta­sun lezio horre­ta­tik, den­bo­ra luzea, Gatzak eta Elurtxu­rik eman digu­ten duin­ta­sun era­kus­tal­diak iraun due­na. Erre­pre­sioa kar­tze­le­ta­ra era­man zuten irlan­dar erre­pu­bli­ka­rren kon­tra eus­kal mili­tan­teen kon­tra egin izan duten eta orain­dik ere egi­ten ari diren moduan. Zorio­nez, asko dira han­go eta hemen­go pre­so poli­ti­koek eman diz­ki­gu­ten lezioak, heroiak egon dira Irlan­dan, gurean ere egon dira eta orain­dik ere badaude.

Bai­na ez dugu heroi gehia­go­rik nahi, nahi­koak dauz­ka­gu gure his­to­ria borro­ka­la­ria idaz­te­ko. Mun­du oso­ko pre­so poli­ti­koak dira heroiak, bai­na ez ditu­gu horre­la­ko heroiak nahi, heroiak baino ohiak nahi ditu­gu, pre­so poli­ti­ko ohiak ale­gia. Pre­so poli­ti­koak kalean nahi ditu­gu, bai­na espetxee­tan bahi­tu­ta man­ten­tzen dituz­ten bitar­tean gure heroaik iza­ten jarrai­tu­ko dute, gure herrian bes­te herrie­ta­ko pre­so poli­ti­koe­ki­ko elkar­ta­su­na lan­tzen jarrai­tu­ko dugu, nazioar­tean eus­kal pre­so poli­ti­koe­ki­ko elkar­ta­su­na sus­tatzen jarrai­tu­ko dugu, eta elkar­ta­su­nez hara­ta­go elkar­la­ne­ra ekin­go diogu.

Tioc­faidh ár lá, gure egu­na hel­du egin­go da.

Bobby, gogoan zaitugu!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *