Kos­ka irra­tia­ren alde­ko hip hop kon­tzer­tua Itzubaltzetan

Larun­bat hone­ta­ra­ko, api­ri­lak 30, hip hop kon­tzer­tua anto­la­tu du Itzu­bal­tze­ta gaz­tetxean Kos­ka irra­tiak.

Horren­bes­tez, Revol­ta Per­ma­nent, 123 Krew eta Pablo Hasel igo­ko dira ager­to­ki­ra. Sarre­rak 5 euro­tan egon­go dira. Izan ere, bil­du­ta­ko diruaz, Uri­be Kos­ta­ko irra­ti libreak egun pai­ratzen ari den egoe­ra eko­no­mi larria­ri aurre egin nahi dio­te. «Kon­tuan bal­din badu­gu Kos­ka irra­tiak ez due­la libe­ra­tu­rik, musi­ka­ri guz­tiak musu truk dato­ze­la eta Itzu­bal­tze­ta gaz­tetxe­ko lagu­nak lagun­tze­ko prest ager­tu zaiz­ki­gu­la, erron­ka ede­rra dugu esku artean, auzo­la­nean aurre­ra era­man­go dugu­na», azal­du dutenez.

Kon­tzer­tua 20:00etan hasi­ko da. Abes­tu­ko duten lagu­nei dago­kie­nez, musi­ka­ri inter­na­zio­na­lis­ta eta komu­nis­ta dugu Pablo Hasel, erre­pre­sa­lia­tuen alde­ko abes­ti asko egin ditue­na. Inoiz ez du jo Eus­kal Herrian eta «itxa­ro­pen han­diak dau­de» gai­ne­ra. Bes­tal­de, Revol­ta­ko lagu­nak, 16 urte­ko gaz­te bara­kal­do­ta­rrak, hip hope­ko etor­ki­zu­na­ren adi­bi­de gar­biak dira. Azke­nik, Ezke­rral­de­tik dator­ki­gu 123 Krew.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *