Una de les pre­ses pels inci­dents de Sant Pere Més Baix se sui­ci­da – Vilaweb

Patrí­cia Heras sem­pre havia defen­sat la seva innocència !!!

Patri­cia, Gogoan Zai­tu­gu! Te recor­da­mos, com­pa­ñe­ra – Boltxe Kolektiboa

Patrí­cia Heras havia estat con­dem­na­da pels inci­dents de Sant Pere Més Alt on un mem­bre de la Guàr­dia Urba­na va rebre un cop que el va dei­xar tetra­plè­gic · La noia va defen­sar sem­pre la seva inno­cèn­cia · Amnis­tia Inter­na­cio­nal va denun­ciar el cas i les tor­tu­res infrin­gi­des als detinguts

Patri­cia Heras, una de les per­so­nes con­dem­na­des pel fets de Sant Pere de Més Baix on el 2006 un poli­cia local de Bar­ce­lo­na va resul­tar greu­ment ferit durant un con­fús des­allot­ja­ment d’un local, es va sui­ci­dar anit a casa seva. Heras, que havia rela­tat en el seu bloc una ver­sió dels fets con­trà­ria a la ver­sió accep­ta­da pel tri­bu­nal por­ta­va sis mesos en pre­só, qua­tre dels quals en ter­cer grau ‑anant a la peni­ten­cia­ria només a dor­mir. Sem­pre s’ha­via decla­rat innocent.

Els fets van pas­sar el 4 de febrer de 2006 quan la Guàr­dia Urba­na inten­ta­va aca­bar amb una fes­ta en una casa pres­sum­pta­ment oku­pa (el movi­ment oku­pa va des­men­tir que tin­gués rela­ció amb aquell edi­fi­ci) al carrer de Sant Pere Més Alt. En els inci­dents un mem­bre de la Guàr­dia Urba­na va ser agre­dit amb un test que li va cau­sar una feri­des gra­vís­si­mes que l’han dei­xat en estat vege­ta­tiu. La ver­sió segons la qual se li havia lla­nçat un test des d’un bal­có va ser expli­ca­da per l’a­lesho­res batlle Joan Clos. Tot i això des­prés es va can­viar la ver­sió i es va afir­mar que les feri­des havien estat cau­sa­des per una pedra. Patri­cia Heras, en qual­se­vol cas, no va ser acu­sa­da d’ai­xò sinó del pos­te­rior lla­nça­ment d’u­na tan­ca con­tra la poli­cia, acu­sa­ció que ella nega, tot afir­mant que ni tan sols era al lloc dels fets.

Al gener de 2008 Heras va ser jut­ja­da a l’Au­dièn­cia Pro­vin­cial de Bar­ce­lo­na i con­dem­na­da, amb Alfre­do Pes­ta­na a tres anys de pre­só per atem­ptat con­tra l’au­to­ri­tat. Els con­dem­nats van recó­rrer al Tri­bu­nal Suprem espan­yol que el 3 de juny de 2009 va rati­fi­car la sen­tèn­cia impo­sa­da per l’Au­dièn­cia Pro­vin­cial de Bar­ce­lo­na. Pos­te­rior­ment van dema­nar un indult al con­sell de minis­tres que no els va ser con­ce­dit. A l’oc­tu­bre de 2010 Patri­cia Heras va ingres­sar a la pre­só de Wad Ras de Bar­ce­lo­na i el 18 de des­em­bre de 2010 va pas­sar a la sec­ció ober­ta, amb l’o­bli­ga­ció de tor­nar a dor­mir cada dia a la pre­só. El 26 d’a­bril de 2011 es va sui­ci­dar a casa seva.

Per aquests fets hi ha en pre­só tres per­so­nes més, Juan Pin­tos, Alex Cis­ter­na i Rodri­go Lanza.

Amnis­tia Inter­na­cio­nal va denun­ciar el cas i les tor­tu­res que van rebre els tres detin­guts prin­ci­pals. Patri­cia Heras va denun­ciar tam­bé maltractaments.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *