Una de les pre­ses pels inci­dents de Sant Pere Més Baix se sui­ci­da – Vilaweb

Patrí­cia Heras sem­pre havia defen­sat la seva innocència !!!

Patri­cia, Gogoan Zai­tu­gu! Te recor­da­mos, com­pa­ñe­ra – Boltxe Kolektiboa

Patrí­cia Heras havia estat con­dem­na­da pels inci­dents de Sant Pere Més Alt on un mem­bre de la Guàr­dia Urba­na va rebre un cop que el va dei­xar tetra­plè­gic · La noia va defen­sar sem­pre la seva inno­cèn­cia · Amnis­tia Inter­na­cio­nal va denun­ciar el cas i les tor­tu­res infrin­gi­des als detinguts

Patri­cia Heras, una de les per­so­nes con­dem­na­des pel fets de Sant Pere de Més Baix on el 2006 un poli­cia local de Bar­ce­lo­na va resul­tar greu­ment ferit durant un con­fús des­allot­ja­ment d’un local, es va sui­ci­dar anit a casa seva. Heras, que havia rela­tat en el seu bloc una ver­sió dels fets con­trà­ria a la ver­sió accep­ta­da pel tri­bu­nal por­ta­va sis mesos en pre­só, qua­tre dels quals en ter­cer grau ‑anant a la peni­ten­cia­ria només a dor­mir. Sem­pre s’ha­via decla­rat innocent.

Els fets van pas­sar el 4 de febrer de 2006 quan la Guàr­dia Urba­na inten­ta­va aca­bar amb una fes­ta en una casa pres­sum­pta­ment oku­pa (el movi­ment oku­pa va des­men­tir que tin­gués rela­ció amb aquell edi­fi­ci) al carrer de Sant Pere Més Alt. En els inci­dents un mem­bre de la Guàr­dia Urba­na va ser agre­dit amb un test que li va cau­sar una feri­des gra­vís­si­mes que l’han dei­xat en estat vege­ta­tiu. La ver­sió segons la qual se li havia lla­nçat un test des d’un bal­có va ser expli­ca­da per l’a­lesho­res batlle Joan Clos. Tot i això des­prés es va can­viar la ver­sió i es va afir­mar que les feri­des havien estat cau­sa­des per una pedra. Patri­cia Heras, en qual­se­vol cas, no va ser acu­sa­da d’ai­xò sinó del pos­te­rior lla­nça­ment d’u­na tan­ca con­tra la poli­cia, acu­sa­ció que ella nega, tot afir­mant que ni tan sols era al lloc dels fets.

Al gener de 2008 Heras va ser jut­ja­da a l’Au­dièn­cia Pro­vin­cial de Bar­ce­lo­na i con­dem­na­da, amb Alfre­do Pes­ta­na a tres anys de pre­só per atem­ptat con­tra l’au­to­ri­tat. Els con­dem­nats van recó­rrer al Tri­bu­nal Suprem espan­yol que el 3 de juny de 2009 va rati­fi­car la sen­tèn­cia impo­sa­da per l’Au­dièn­cia Pro­vin­cial de Bar­ce­lo­na. Pos­te­rior­ment van dema­nar un indult al con­sell de minis­tres que no els va ser con­ce­dit. A l’oc­tu­bre de 2010 Patri­cia Heras va ingres­sar a la pre­só de Wad Ras de Bar­ce­lo­na i el 18 de des­em­bre de 2010 va pas­sar a la sec­ció ober­ta, amb l’o­bli­ga­ció de tor­nar a dor­mir cada dia a la pre­só. El 26 d’a­bril de 2011 es va sui­ci­dar a casa seva.

Per aquests fets hi ha en pre­só tres per­so­nes més, Juan Pin­tos, Alex Cis­ter­na i Rodri­go Lanza.

Amnis­tia Inter­na­cio­nal va denun­ciar el cas i les tor­tu­res que van rebre els tres detin­guts prin­ci­pals. Patri­cia Heras va denun­ciar tam­bé maltractaments.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.