Més Paï­sos Cata­lans que mai: 100.000 per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

La mani­fes­ta­ció de Valèn­cia ha reunit unes 100.000 per­so­nes, segons Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià, i ha estat la mobi­litza­ció més mul­ti­tu­di­nà­ria dels últims 25 d’a­brils. Els valen­cians i valen­cians han res­post així a la cen­su­ra del Govern de Fran­cis­co Camps de TV3 i l’in­tent d’o­fe­ga­ment eco­nò­mic d’ACPV.

La part nega­ti­va de la mobi­litza­ció han estat els intents de les ins­ti­tu­cions gover­na­des pel PP de difi­cul­tar l’ac­te final, amb l’ac­tua­ció de Lluís Llach. Pri­mer, l’or­ga­nitza­ció havia dema­nat la plaça de bous per a l’ac­tua­ció, però la Dipu­tació va con­tes­tar nega­ti­va­ment al·legant «pro­ble­mes tèc­nics» i «la refor­ma de la plaça»; i des­prés l’A­jun­ta­ment no ha per­mès la instal·lació d’un enta­ri­mat per a l’ac­tua­ció, així que Llach s’ha vist obli­gat a actuar des d’un camió. Tot i això, la mani­fes­ta­ció ha estat un èxit i ha millo­rat totes les expec­ta­ti­ves, fins al punt que ha tin­gut difi­cul­tat per a ini­ciar el seu reco­rre­gut durant els pri­mers 100 metres.

L’am­pli suport de la con­vo­ca­tò­ria i la soli­da­ri­tat mos­tra­da amb els intents del Govern de Fran­cis­co Camps de cen­su­ra i per­se­cu­ció polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca, així com l’ex­tra­or­di­nà­ria res­pos­ta ciu­ta­da­na, ha des­bor­dat totes les pre­vi­sions i ha dei­xat xico­tet el carrer Gui­llem de Cas­tro, ja que la mani­fes­ta­ció enllaça­va les dues Torres de Quart i Serrans amb una den­si­tat altís­si­ma i a més la gent omplia els carrers late­rals. La par­ti­ci­pa­ció de Car­les San­tos diri­gint la Ban­da de Músi­ca de Bell­re­guard, l’ac­tua­ció de Feliu Ven­tu­ra i el par­la­ment lle­git per l’ac­triu Pepa López han com­ple­tat el programa.

La mobi­litza­ció ha estat pre­ce­di­da per un acte polí­tic de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta als jar­dins anne­xos a les Torres de Quart. El míting ha comp­tat amb par­la­ments d’Ai­na Tarra­só del Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans (SEPC), Gonçal Bra­vo de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal (COS), i Ale­xan­dre Ordin­ya­na d’En­da­vant (OSAN). En l’ac­te polí­tic els inde­pen­den­tis­tes han posat èmfa­si en les reta­lla­des que s’es­tan pntint en matè­ria de drets socials i lli­ber­tats. Els inde­pen­den­tis­tes han adver­tit con­tra la ten­dèn­cia recen­tra­litza­do­ra de l’es­tat espan­yol en el con­text actual de cri­si capi­ta­lis­ta. Així, els por­ta­veus inde­pen­den­tis­tes mani-25abril_fotopratsicamps3han asse­gu­rat que en els pro­pers anys dos pro­jec­tes anta­gò­nics s’en­fron­ta­ran les reta­lla­des nacio­nals o la con­ques­ta de la independència.

Riua­da d’es­te­la­des a Llíria

Les orga­nitza­cions juve­nils de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta han obert la jor­na­da rei­vin­di­ca­ti­va amb una mar­xa a Llí­ria. La capi­tal del Camp del Túria ha vis­cut una com­ba­ti­va mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da per la Coor­di­na­do­ra d’As­sem­blees de Joves de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta (CAJEI) i Mau­lets La mobi­litza­ció ha aca­bat amb un con­co­rre­gut acte polí­tic que ha ser­vit per esce­ni­fi­car els ava­nços en la uni­tat d’ac­ció dels joves inde­pen­den­tis­tes que han cri­dat con­tra el capi­ta­lis­me i per la lli­ber­tat dels Paï­sos Catalans.

mani-25abril_fotopratsicamps1

177165_blocei

mani2

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.