Més Paï­sos Cata­lans que mai: 100.000 per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

La mani­fes­ta­ció de Valèn­cia ha reunit unes 100.000 per­so­nes, segons Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià, i ha estat la mobi­litza­ció més mul­ti­tu­di­nà­ria dels últims 25 d’a­brils. Els valen­cians i valen­cians han res­post així a la cen­su­ra del Govern de Fran­cis­co Camps de TV3 i l’in­tent d’o­fe­ga­ment eco­nò­mic d’ACPV.

La part nega­ti­va de la mobi­litza­ció han estat els intents de les ins­ti­tu­cions gover­na­des pel PP de difi­cul­tar l’ac­te final, amb l’ac­tua­ció de Lluís Llach. Pri­mer, l’or­ga­nitza­ció havia dema­nat la plaça de bous per a l’ac­tua­ció, però la Dipu­tació va con­tes­tar nega­ti­va­ment al·legant «pro­ble­mes tèc­nics» i «la refor­ma de la plaça»; i des­prés l’A­jun­ta­ment no ha per­mès la instal·lació d’un enta­ri­mat per a l’ac­tua­ció, així que Llach s’ha vist obli­gat a actuar des d’un camió. Tot i això, la mani­fes­ta­ció ha estat un èxit i ha millo­rat totes les expec­ta­ti­ves, fins al punt que ha tin­gut difi­cul­tat per a ini­ciar el seu reco­rre­gut durant els pri­mers 100 metres.

L’am­pli suport de la con­vo­ca­tò­ria i la soli­da­ri­tat mos­tra­da amb els intents del Govern de Fran­cis­co Camps de cen­su­ra i per­se­cu­ció polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca, així com l’ex­tra­or­di­nà­ria res­pos­ta ciu­ta­da­na, ha des­bor­dat totes les pre­vi­sions i ha dei­xat xico­tet el carrer Gui­llem de Cas­tro, ja que la mani­fes­ta­ció enllaça­va les dues Torres de Quart i Serrans amb una den­si­tat altís­si­ma i a més la gent omplia els carrers late­rals. La par­ti­ci­pa­ció de Car­les San­tos diri­gint la Ban­da de Músi­ca de Bell­re­guard, l’ac­tua­ció de Feliu Ven­tu­ra i el par­la­ment lle­git per l’ac­triu Pepa López han com­ple­tat el programa.

La mobi­litza­ció ha estat pre­ce­di­da per un acte polí­tic de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta als jar­dins anne­xos a les Torres de Quart. El míting ha comp­tat amb par­la­ments d’Ai­na Tarra­só del Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans (SEPC), Gonçal Bra­vo de la Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal (COS), i Ale­xan­dre Ordin­ya­na d’En­da­vant (OSAN). En l’ac­te polí­tic els inde­pen­den­tis­tes han posat èmfa­si en les reta­lla­des que s’es­tan pntint en matè­ria de drets socials i lli­ber­tats. Els inde­pen­den­tis­tes han adver­tit con­tra la ten­dèn­cia recen­tra­litza­do­ra de l’es­tat espan­yol en el con­text actual de cri­si capi­ta­lis­ta. Així, els por­ta­veus inde­pen­den­tis­tes mani-25abril_fotopratsicamps3han asse­gu­rat que en els pro­pers anys dos pro­jec­tes anta­gò­nics s’en­fron­ta­ran les reta­lla­des nacio­nals o la con­ques­ta de la independència.

Riua­da d’es­te­la­des a Llíria

Les orga­nitza­cions juve­nils de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta han obert la jor­na­da rei­vin­di­ca­ti­va amb una mar­xa a Llí­ria. La capi­tal del Camp del Túria ha vis­cut una com­ba­ti­va mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da per la Coor­di­na­do­ra d’As­sem­blees de Joves de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta (CAJEI) i Mau­lets La mobi­litza­ció ha aca­bat amb un con­co­rre­gut acte polí­tic que ha ser­vit per esce­ni­fi­car els ava­nços en la uni­tat d’ac­ció dels joves inde­pen­den­tis­tes que han cri­dat con­tra el capi­ta­lis­me i per la lli­ber­tat dels Paï­sos Catalans.

mani-25abril_fotopratsicamps1

177165_blocei

mani2

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *