18 anys sen­se Gui­llem – Maulets

Avui, dilluns 11 d’abril del 2011, fa 18 anys que l’odi, l’espanyolisme, el racis­me i el fei­xis­me van assas­si­nar el com­pany mau­let Gui­llem Agu­lló, de Bur­jas­sot. 18 anys des que un grup de neo­na­zis va posar fi a la seua vida.

En assas­si­nar Gui­llem, Pedro Cue­vas –el seu assas­sí mate­rial, que avui dia no només és lliu­re sinó que es pre­sen­ta a elec­cions muni­ci­pals amb el par­tit fei­xis­ta Alian­za Nacio­nal- va aca­bar amb la seua vida, amb les seues il·lusions i pro­jec­tes i amb part de l’alegria dels seus fami­liars i com­panys. Va assas­si­nar una part de tots nosal­tres, de tots els que creiem en un futur millor i llui­tem per aconseguir-lo.

Però el que pri­mer fou una espur­na de ràbia i impo­tèn­cia ‑en veu­re el col·laboracionisme de la “jus­tí­cia” espan­yo­la i la impu­ni­tat que dona­ren als seus assas­sins- s’ha con­ver­tit, des de lla­vors, en una fla­ma molt dife­rent. Una fla­ma carre­ga­da de volun­tat d’ho­me­nat­ge, de jus­tí­cia i de record. Una fla­ma de dig­ni­tat: la dig­ni­tat dels seus pares, que llui­ten incan­sa­ble­ment per con­ser­var el seu record; la dig­ni­tat dels veïns del seu poble; la dig­ni­tat dels i les que cada dia llui­ten per un futur lliure.

Aques­ta fla­ma con­ti­nua ence­sa, com demos­tren els molts home­nat­ges que, any rere any, se li reten arreu dels Paï­sos Cata­lans. Enguany, a més, d’u­na mane­ra ben espe­cial: dedi­cant-li de mane­ra ofi­cial un carrer a Sallent (el Bages), grà­cies a una moció pre­sen­ta­da per la CUP a deman­da de Maulets.

Exem­ples com aquest demos­tren que la fla­ma està més viva que mai. Més viva que mai… i con­ve­nçu­da que el millor home­nat­ge pos­si­ble és con­ti­nuar llui­tant, cada dia, per la inde­pen­dèn­cia i la revo­lu­ció dels Paï­sos Catalans.
18 anys des­prés, ni obli­dem ni perdonem.

La llui­ta continua!
Mau­lets, el jovent inde­pen­den­tis­ta revolucionari
11 d’a­bril del 2011

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *