[Vídeo] Per TV3 al sud: «El País Valen­cià és el meu país»

llachtv3

Sota el lema «El País Valen­cià és el meu país» l’en­ti­tat Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià (ACPV) segueix tirant enda­vant la cam­pan­ya de reco­lli­da d’a­juts per pagar els 800.000 euros de mul­ta que li ha impo­sat la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na per eme­tre TV3 al sud.

En aquest sen­tit, arran dels bons d’a­jut que ja estan en cir­cu­la­ció, ara l’en­ti­tat ha posat en cir­cu­la­ció un vídeo anun­ci d’un minut i escaig de dura­da en què apro­fi­tant la sen­tèn­cia «El País Valen­cià és el meu país» que Lluís Llach va pro­nun­ciar en el seu darrer con­cert a Ver­ges ‑quan la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na ja havia decla­rat la gue­rra a ACPV- dema­na aju­da per pagar la multa.
Al vídeo hi apa­rei­xen, des­prés de Llach ‑que actua­rà el 16 d’a­bril a Valèn­cia a favor de TV3 al País Valen­cià- l’ac­tor Joel Joan, la pre­si­den­ta d’Òm­nium Cul­tu­ra, Muriel Casals, i el grup prin­ci­pa­tí Els Amics de les Arts.

Tot i que el govern valen­cià va impo­sar a Acció Cul­tu­ral una mul­ta de 600.000 euros per no tallar les emis­sions de TV3 al País Valen­cià, a par­tir d’a­ra ha de supor­tar un recà­rrec sobre aquest import que supo­sa­rà haver de pagar al vol­tant de 800.000 euros en un ter­mi­ni apro­xi­mat de 50 dies, una quan­ti­tat que asse­gu­ra que no pot assu­mir. És per aquest motiu que pro­mo­cio­na l’e­mis­sió de bons d’a­jut per tal d’e­vi­tar un pro­cés d’em­bar­ga­ment dels nos­tres comp­tes corrents i béns mobles i immobles.
D’a­ques­ta mane­ra, es poden adqui­rir bons d’a­jut per 5, 10, 20, 30 i 50 euros que es poden adqui­rir a qual­se­vol Casal d’ACPV o a l’Oc­tu­bre Cen­tre de Cul­tu­ra Con­tem­po­rà­nia de Valèn­cia, o es poden fer ingres­sos a dos núme­ros de comp­tes que ha pen­jat a la pàgi­na web. L’en­ti­tat no va poder reu­nir dins de ter­mi­ni, el 20 de març, els 600.000 euros de les dues san­cions que li va impo­sar el govern valen­cià per eme­tre el sen­yal de TV3. Des de lla­vors es va ini­ciar un pro­cés de cons­tren­yi­ment que, amb pena­litza­ció d’un 20%, obli­ga ACPV a pagar uns 800.000 euros més inter­es­sos en un ter­mi­ni de 50 dies. En cas de no poder reu­nir aques­ta xifra s’i­ni­cia­ria l’em­bar­ga­ment de comp­tes, sub­ven­cions pen­dents i dels béns mobles i immobles.
Les san­cions a les quals s’en­fron­ta corres­po­nen a cadas­cun dels repe­ti­dors que el govern valen­cià va pre­cin­tar el 2007: la Carras­que­ta (Ala­can­tí), Algi­net (Ribe­ra Alta) i Llo­sa de Ranes (Cos­te­ra). ACPV ja va pagar una pri­me­ra mul­ta de 126.943,90 euros però man­té pen­dents de paga­ment dues mul­tes de 300.000 euros cadas­cu­na més inter­es­sos, als quals s’ha d’a­fe­gir ara la pena­litza­ció per no pagar dins del ter­mi­ni previst.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.