[Vídeo] Per TV3 al sud: «El País Valen­cià és el meu país»

llachtv3

Sota el lema «El País Valen­cià és el meu país» l’en­ti­tat Acció Cul­tu­ral del País Valen­cià (ACPV) segueix tirant enda­vant la cam­pan­ya de reco­lli­da d’a­juts per pagar els 800.000 euros de mul­ta que li ha impo­sat la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na per eme­tre TV3 al sud.

En aquest sen­tit, arran dels bons d’a­jut que ja estan en cir­cu­la­ció, ara l’en­ti­tat ha posat en cir­cu­la­ció un vídeo anun­ci d’un minut i escaig de dura­da en què apro­fi­tant la sen­tèn­cia «El País Valen­cià és el meu país» que Lluís Llach va pro­nun­ciar en el seu darrer con­cert a Ver­ges ‑quan la Gene­ra­li­tat Valen­cia­na ja havia decla­rat la gue­rra a ACPV- dema­na aju­da per pagar la multa.
Al vídeo hi apa­rei­xen, des­prés de Llach ‑que actua­rà el 16 d’a­bril a Valèn­cia a favor de TV3 al País Valen­cià- l’ac­tor Joel Joan, la pre­si­den­ta d’Òm­nium Cul­tu­ra, Muriel Casals, i el grup prin­ci­pa­tí Els Amics de les Arts.

Tot i que el govern valen­cià va impo­sar a Acció Cul­tu­ral una mul­ta de 600.000 euros per no tallar les emis­sions de TV3 al País Valen­cià, a par­tir d’a­ra ha de supor­tar un recà­rrec sobre aquest import que supo­sa­rà haver de pagar al vol­tant de 800.000 euros en un ter­mi­ni apro­xi­mat de 50 dies, una quan­ti­tat que asse­gu­ra que no pot assu­mir. És per aquest motiu que pro­mo­cio­na l’e­mis­sió de bons d’a­jut per tal d’e­vi­tar un pro­cés d’em­bar­ga­ment dels nos­tres comp­tes corrents i béns mobles i immobles.
D’a­ques­ta mane­ra, es poden adqui­rir bons d’a­jut per 5, 10, 20, 30 i 50 euros que es poden adqui­rir a qual­se­vol Casal d’ACPV o a l’Oc­tu­bre Cen­tre de Cul­tu­ra Con­tem­po­rà­nia de Valèn­cia, o es poden fer ingres­sos a dos núme­ros de comp­tes que ha pen­jat a la pàgi­na web. L’en­ti­tat no va poder reu­nir dins de ter­mi­ni, el 20 de març, els 600.000 euros de les dues san­cions que li va impo­sar el govern valen­cià per eme­tre el sen­yal de TV3. Des de lla­vors es va ini­ciar un pro­cés de cons­tren­yi­ment que, amb pena­litza­ció d’un 20%, obli­ga ACPV a pagar uns 800.000 euros més inter­es­sos en un ter­mi­ni de 50 dies. En cas de no poder reu­nir aques­ta xifra s’i­ni­cia­ria l’em­bar­ga­ment de comp­tes, sub­ven­cions pen­dents i dels béns mobles i immobles.
Les san­cions a les quals s’en­fron­ta corres­po­nen a cadas­cun dels repe­ti­dors que el govern valen­cià va pre­cin­tar el 2007: la Carras­que­ta (Ala­can­tí), Algi­net (Ribe­ra Alta) i Llo­sa de Ranes (Cos­te­ra). ACPV ja va pagar una pri­me­ra mul­ta de 126.943,90 euros però man­té pen­dents de paga­ment dues mul­tes de 300.000 euros cadas­cu­na més inter­es­sos, als quals s’ha d’a­fe­gir ara la pena­litza­ció per no pagar dins del ter­mi­ni previst.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *