21,37%: la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na fa His­tò­ria IN-DE-PEN-DÈN-CI‑A! – Lli​ber​tat​.cat

La web de Bar­ce­lo­na Deci­deix «Hem fet his­tò­ria; això pul­ve­ritza tots els refe­rents ima­gi­na­bles» per refe­rir-se als mag­ní­fics resul­tats de la con­sul­ta. S’han super­at tots els barems de com­pa­ra­ció, com ara la con­sul­ta de la Dia­go­nal (12,2%), els vots que van fer alcal­de Jor­di Hereu (14,8%) i s’han tri­pli­cat els vots obtin­guts per for­ma­cions de pro­gra­ma inde­pen­den­tis­ta a la ciu­tat (6,4%, sumant ERC, SI i RCat).

La par­ti­ci­pa­ció supera, aixi mateix, els resul­tats obtin­guts per socia­lis­tes i popu­lars a les darre­res elec­cions al Par­la­ment i vore­gen els resul­tats de CiU en la vic­tò­ria d’Artur Mas del 2010 (22,5%) «Qui digui que votar sobre la inde­pen­dèn­cia no inter­es­sa als bar­ce­lo­nins», ha asse­gu­rat Bosch, «és que no toca de peus a terra».

Bar­ce­lo­na ha vis­cut avui una vota­ció his­tò­ri­ca: 257.645 bar­ce­lo­nins han exer­cit el dret de vot i s’han pro­nun­ciat sobre la inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya en la con­sul­ta més gran que s’ha fet i la que tan­ca el pro­cés come­nçat fa un any i mig a Arenys de Munt. Això supo­sa una par­ti­ci­pa­ció del 18,14% dels majors de setze anys i dels immi­grants no cen­sats i un 21,37% dels cens.

NOTA DE PREMSA DE BARCELONA DECIDEIX

Aques­ta dada gai­re­bé dupli­ca la fron­te­ra dels 10 punts, la xifra que l’organització s’havia fixat com el mínim llin­dar de l’èxit. David Vin­yals, res­pon­sa­ble d’Informàtica Elec­to­ral de la pla­ta­for­ma, ha des­ta­cat l’evolució del vot, i ho ha com­pa­rat amb altres cites. Tam­bé ha comen­tat que el sis­te­ma ha fun­cio­nat a la per­fec­ció, mal­grat els mit­jans limi­tats amb que ha comp­tat la con­sul­ta «sen­se gas­tar ni un cèn­tim dels con­tri­buents, en con­trast amb l’Ajuntament, que fa poc va gas­tar 4 mili­ons d’euros de tothom en una con­sul­ta fran­ca­ment qües­tio­na­ble». Segons ha expli­cat el res­pon­sa­ble d’Administració Elec­to­ral de Bar­ce­lo­na Deci­deix, Eduard de Càce­res, a les 20 h, en tan­car les urnes, havien votat un total de 257.645 ciu­ta­dans, que sobre el padró corres­pon a un 18,14%, dels quals 13.394 corres­po­nen a per­so­nes de 16 – 18 anys o estran­gers que no for­men part del cens elec­to­ral. Sobre el cens d’electors de Bar­ce­lo­na (Par­la­ment 2010), per tant, els 244,251 elec­tors cen­sats que han emès el seu vot corres­po­nen a un 21,37% del cens.

A les 9.45 del matí han visi­tat les urnes a la Ram­bla Joan Puig­cer­cós, pre­si­dent d’ERC, i Jor­di Por­ta­be­lla can­di­dat a l’al­cal­dia. A les 10.30h, han votat el pre­si­dent del grup par­la­men­ta­ri de CiU, Oriol Pujol, i l’alcaldable de CiU Xavier Trias, acom­pan­yats del regi­dor Joa­quim Forn i del pre­si­dent de la fede­ra­ció de Bar­ce­lo­na de CDC, Jor­di Mar­tí, tots ells a la seu d’Òmnium Cul­tu­ral. Tam­bé han votat Dolors Camats, por­ta­veu d’ICV, i el can­di­dat a l’alcaldia per ICV Ricard Gomà, que ho ha fet a l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Tam­bé ha anat a votar San­tia­go Espot, can­di­dat de SI, acom­pan­yat dels dipu­tats Alfons López Tena i Uriel Ber­tran. Així mateix, ha votat una dele­ga­ció de la CUP enca­pça­la­da per Xavier Mon­ge, i una de Reagru­pa­ment amb Igna­si Pla­nes (can­di­dat de la coa­li­ció Uni­tat per Bar­ce­lo­na), acom­pan­yat de Joan Carre­te­ro i Rut Caran­dell. L’ex­con­se­ller Anto­ni Cas­tells ha votat a títol indi­vi­dual al seu barri, el Putxet. El seu vot s’afegeix al d’altres auto­ri­tats que han votat avui com Joa­na Orte­ga, vice­pre­si­den­ta de la Gene­ra­li­tat i con­se­lle­ra de Gover­na­ció; Andreu Mas-Colell, con­se­ller d’Economia i Conei­xe­ment i el titu­lar del Depar­ta­ment de Cul­tu­ra, Ferran Mas­ca­rell. Tam­bé ho ha fet Mar­ta Ferrus­so­la, l’esposa de l’expresident de la Gene­ra­li­tat, Jor­di Pujol.

Del món de la cul­tu­ra, cal des­ta­car la jun­ta d’Òmnium Cul­tu­ral, lide­ra­da per la pre­si­den­ta Muriel Casals; el popu­lar Toni Soler, i altres per­so­na­li­tats, així com repre­sen­tants del món sin­di­cal i eco­nò­mic que han exer­cit el vot en diver­sos punts de la ciutat.

Més entra­da la nit, s’oferiran els resul­tats de l’escrutini, dels sí i dels no i vots en blanc.

Els dos pri­mers mem­bres de la llis­ta de la CUP-Alter­na­ti­va per Bar­ce­lo­na voten a la consulta

Els caps de llis­ta de la CUP-Alter­na­ti­va per Bar­ce­lo­na: Xavier Mon­ge i Isa­bel Vallet han votat a la con­sul­ta sobre la Inde­pen­dèn­cia. En decla­ra­cions de l’al­ca­da­ble per la CUP Xavier Mon­ge «Avui és un dia his­tò­ric. La sen­sa­ció que et que­da votar per la inde­pen­dèn­cia és brutal!»

monge_vota_consulta

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *