Una vin­te­na de muni­ci­pis se suma­ran a Bar­ce­lo­na en la con­sul­ta sobre la inde­pen­dèn­cia del 10‑A – Lli​ber​tat​.cat

logo-10a

El pro­per dis­sab­te el muni­ci­pi de Vall­gor­gui­na al Vallès Orien­tal ini­cia­rà la nova ona­da de con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia que cul­mi­na­rà amb la de diu­men­ge a Bar­ce­lo­na i una vin­te­na més de pobla­cions, entre elles Bla­nes, Gavà i Viladecans.

El refe­rent medià­tic bar­ce­lo­ní ha eclip­sat la dinà­mi­ca dels 24 muni­ci­pis on tam­bé se cele­bran con­sul­tes. Indrets on s’han mobi­litzat tam­bé milers de per­so­nes per cele­brar el pro­per cap de set­ma­na una nova fes­ta de la demo­crà­cia al Prin­ci­pat. Una fes­ta que por­ten mesos pre­pa­rant en reunions, reco­lli­da del vot anti­ci­pat i orga­nitzant actes per difon­dre el valor sim­bò­lic de la consulta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.