Una vin­te­na de muni­ci­pis se suma­ran a Bar­ce­lo­na en la con­sul­ta sobre la inde­pen­dèn­cia del 10‑A – Lli​ber​tat​.cat

logo-10a

El pro­per dis­sab­te el muni­ci­pi de Vall­gor­gui­na al Vallès Orien­tal ini­cia­rà la nova ona­da de con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia que cul­mi­na­rà amb la de diu­men­ge a Bar­ce­lo­na i una vin­te­na més de pobla­cions, entre elles Bla­nes, Gavà i Viladecans.

El refe­rent medià­tic bar­ce­lo­ní ha eclip­sat la dinà­mi­ca dels 24 muni­ci­pis on tam­bé se cele­bran con­sul­tes. Indrets on s’han mobi­litzat tam­bé milers de per­so­nes per cele­brar el pro­per cap de set­ma­na una nova fes­ta de la demo­crà­cia al Prin­ci­pat. Una fes­ta que por­ten mesos pre­pa­rant en reunions, reco­lli­da del vot anti­ci­pat i orga­nitzant actes per difon­dre el valor sim­bò­lic de la consulta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *