Des­enes de milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia con­tra la corrup­ció sota el silen­ci de Canal9 – Lli​ber​tat​.cat

Desenes de milers de persones es manifesten a València contra la corrupció sota el silenci de Canal9

Unes 60.000 per­so­nes, segons els orga­nitza­dors, s’han mani­fes­tat aques­ta tar­de pels carrers de Valèn­cia sota el lema “No volem un lla­dre de pre­si­dent”. Durant la mar­xa s’han mos­trat pan­car­tes amb lemes com “No a la corrup­ció, Camps dimis­sió” o car­tells amb ninots reta­llats en for­ma de xoriço amb les figu­res del pre­si­dent de la Dipu­tació de Cas­te­lló, Car­los Fabra, Álva­ro Pérez “El Bigo­tis”, l’al­cal­des­sa de Valèn­cia, Rita Bar­be­rá, el coor­di­na­dor d’E­co­no­mia en les Corts, Ricar­do Cos­ta, i el pro­pi cap del Consell.
La mani­fes­ta­ció esta­va con­vo­ca­da pel Col.lectiu Con­tra la Corrup­ció al face­book. La mar­xa ha sor­tit des de la plaça de Sant Agus­tí, s’ha diri­git fins al fins al Palau de Jus­tí­cia pel carrer de Sant Vicent, fins a arri­bar a la Plaça de l’A­jun­ta­ment, des d’on la mar­xa ha girat cap al carrer de les Bar­ques per desem­bo­car en el Par­te­rre i a la plaça d’Al­fon­so el Mag­nà­nim, seu del màxim òrgan judi­cial, on s’ha pro­ce­dit a la lec­tu­ra del mani­fest titu­lat “No a la corrup­ció. Camps dimissió”.

El mani­fest, amb refe­rèn­cies al “cas Gür­tel”, pro­cla­ma la «defen­sa de la demo­crà­cia» i adver­teix que està «asset­ja­da pel càn­cer de la corrup­ció i l’a­bús de poder». En aquest sen­tit, insis­teix que la corrup­ció, «lluny de ser un fet aïllat, s’ha con­ver­tit, amb els suc­ces­sius governs del PP, en una pràc­ti­ca sistemàtica».

El Col.lectiu con­tra la corrup­ció”, en el mani­fest, es pre­gun­ta per les des­pe­ses de la Ciu­tat de les Arts i les Cièn­cies, el mun­tat­ge de la visi­ta del Papa, pels bene­fi­cis de la Ame­ri­ca’s Cup i la Fór­mu­la 1, els ves­tits i el “cas *Bru­gal”. Tam­bé han pro­tes­tat pel ces­sa­ment de les emis­sions de Tv3 i per la situa­ció de RTVV, entre altres coses.

El PP havia denun­ciat aques­ta con­cen­tra­ció per­què, al seu judi­ci, tenia «fina­li­tats delic­ti­ves» i el seu únic pro­pò­sit era «inju­riar». Per això, va sol·licitar la sus­pen­sió cau­te­lar de la matei­xa. No obs­tant això, la titu­lar del jut­jat d’Ins­truc­ció de Valèn­cia enca­rre­ga­da de la tra­mi­ta­ció de la denún­cia ho va des­es­ti­mar per con­si­de­rar que «no era urgent» la seva adop­ció, atès que els fets denun­ciats vénen pro­duint-se des del mes de febrer i es trac­ta, si escau, d’un delic­te per­ma­nent per­llon­gat en el temps.

El sots­se­cre­ta­ri d’Or­ga­nitza­ció del Par­tit Popu­lar al País Valen­cià, David Serra, ha asse­gu­rat avui que la mani­fes­ta­ció cele­bra­da a Valèn­cia con­vo­ca­da pel Col·lectiu con­tra la Corrup­ció «és cata­la­nis­ta i inde­pen­den­tis­ta, i en con­tra de la Comu­ni­tat Valenciana».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.