Des­enes de milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia con­tra la corrup­ció sota el silen­ci de Canal9 – Lli​ber​tat​.cat

Desenes de milers de persones es manifesten a València contra la corrupció sota el silenci de Canal9

Unes 60.000 per­so­nes, segons els orga­nitza­dors, s’han mani­fes­tat aques­ta tar­de pels carrers de Valèn­cia sota el lema “No volem un lla­dre de pre­si­dent”. Durant la mar­xa s’han mos­trat pan­car­tes amb lemes com “No a la corrup­ció, Camps dimis­sió” o car­tells amb ninots reta­llats en for­ma de xoriço amb les figu­res del pre­si­dent de la Dipu­tació de Cas­te­lló, Car­los Fabra, Álva­ro Pérez “El Bigo­tis”, l’al­cal­des­sa de Valèn­cia, Rita Bar­be­rá, el coor­di­na­dor d’E­co­no­mia en les Corts, Ricar­do Cos­ta, i el pro­pi cap del Consell.
La mani­fes­ta­ció esta­va con­vo­ca­da pel Col.lectiu Con­tra la Corrup­ció al face­book. La mar­xa ha sor­tit des de la plaça de Sant Agus­tí, s’ha diri­git fins al fins al Palau de Jus­tí­cia pel carrer de Sant Vicent, fins a arri­bar a la Plaça de l’A­jun­ta­ment, des d’on la mar­xa ha girat cap al carrer de les Bar­ques per desem­bo­car en el Par­te­rre i a la plaça d’Al­fon­so el Mag­nà­nim, seu del màxim òrgan judi­cial, on s’ha pro­ce­dit a la lec­tu­ra del mani­fest titu­lat “No a la corrup­ció. Camps dimissió”.

El mani­fest, amb refe­rèn­cies al “cas Gür­tel”, pro­cla­ma la «defen­sa de la demo­crà­cia» i adver­teix que està «asset­ja­da pel càn­cer de la corrup­ció i l’a­bús de poder». En aquest sen­tit, insis­teix que la corrup­ció, «lluny de ser un fet aïllat, s’ha con­ver­tit, amb els suc­ces­sius governs del PP, en una pràc­ti­ca sistemàtica».

El Col.lectiu con­tra la corrup­ció”, en el mani­fest, es pre­gun­ta per les des­pe­ses de la Ciu­tat de les Arts i les Cièn­cies, el mun­tat­ge de la visi­ta del Papa, pels bene­fi­cis de la Ame­ri­ca’s Cup i la Fór­mu­la 1, els ves­tits i el “cas *Bru­gal”. Tam­bé han pro­tes­tat pel ces­sa­ment de les emis­sions de Tv3 i per la situa­ció de RTVV, entre altres coses.

El PP havia denun­ciat aques­ta con­cen­tra­ció per­què, al seu judi­ci, tenia «fina­li­tats delic­ti­ves» i el seu únic pro­pò­sit era «inju­riar». Per això, va sol·licitar la sus­pen­sió cau­te­lar de la matei­xa. No obs­tant això, la titu­lar del jut­jat d’Ins­truc­ció de Valèn­cia enca­rre­ga­da de la tra­mi­ta­ció de la denún­cia ho va des­es­ti­mar per con­si­de­rar que «no era urgent» la seva adop­ció, atès que els fets denun­ciats vénen pro­duint-se des del mes de febrer i es trac­ta, si escau, d’un delic­te per­ma­nent per­llon­gat en el temps.

El sots­se­cre­ta­ri d’Or­ga­nitza­ció del Par­tit Popu­lar al País Valen­cià, David Serra, ha asse­gu­rat avui que la mani­fes­ta­ció cele­bra­da a Valèn­cia con­vo­ca­da pel Col·lectiu con­tra la Corrup­ció «és cata­la­nis­ta i inde­pen­den­tis­ta, i en con­tra de la Comu­ni­tat Valenciana».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *