No a la llei de par­tits ! Sí a l’Esquerra Aber­tza­le ! – Endavant

Davant la prohi­bi­ció del Tri­bu­nal Suprem Espan­yol de per­me­tre la ins­crip­ció de la nova expres­sió elec­to­ral de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta Bas­ca, Enda­vant (OSAN) volem expres­sar tot el nos­tre suport al Movi­ment Basc d’Alliberament Nacio­nal i volem fer les següents reflexions:

Comu­ni­cat d’En­da­vant (OSAN) davant la prohi­bi­ció de Sor­tu i en suport a l’EA

El pro­cés d’acumulació de for­ces esde­vin­gut a Eus­kal Herria, que ha per­mès la crea­ció d’un pol sobi­ra­nis­ta a favor de la cons­truc­ció nacio­nal de la tota­li­tat de la nació, mal­grat divi­sions esta­tals i regio­nals, no hagués estat pos­si­ble sen­se els darrers cin­quan­ta anys de llui­ta de l’Esquerra Aber­tza­le en tots els fronts.
Cal remar­car que en aquest pol sobi­ra­nis­ta, la majo­ria sin­di­cal, sigui ober­ta­ment aber­tza­le, és tam­bé con­se­qüèn­cia d’un tre­ball cons­tant, clar i defi­nit, i que per tant, espe­rem que la defen­sa dels drets de la clas­se tre­ba­lla­do­ra serà clau en la cons­truc­ció d’un nou estat.

En l’actual con­jun­tu­ra polí­ti­ca, pocs “argu­ments” els que­den als estats espan­yol i fran­cès , més enllà de la por a la demo­crà­cia real , per no escol­tar el clam de la socie­tat bas­ca, res­pec­tant el dret dels pobles a la seva lliu­re auto­de­ter­mi­na­ció i el dret a decidir.

Cal tenir clar que per exer­cir aquest dret de for­ma neu­tral i sen­se coer­ció, cal lega­litzar totes les opcions poli­ti­ques, atu­rar la repres­sió polí­ti­ca con­tra la dis­si­dèn­cia, garan­tir la par­ti­ci­pa­ció de tots els agents polí­tics, inclòs el dels pre­sos polí­tics, depor­tats i refu­giats, que han de recu­pe­rar el seu esta­tus legal, mit­ja­nçant una amnistia.

Enda­vant (OSAN) exi­gim, una vega­da més, la des­apa­ri­ció de l’anomenada llei de par­tits, llei que apro­fun­deix en la polí­ti­ca anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat espan­yol que fins a l’ac­tua­li­tat ha il•legalitzat fins a 8 par­tits a Eus­kal Herria i man­té exclo­sa de la par­ti­ci­pa­ció polí­ti­ca una part de la socie­tat basca.

Des dels Paï­sos Cata­lans, segui­rem soli­da­ritzant-nos amb Eus­kal Herria, per denun­ciar les man­can­ces que té el pro­cés polí­tic i les que pugui tenir durant la seva reso­lu­ció, llui­tant per a que aques­tes no puguin ser­vir com a excu­sa per tren­car el pro­cés i pro­vo­car un aug­ment de la repres­sió polí­ti­ca, a l’alçada de les man­can­ces demo­crà­ti­ques dels estats espan­yol i francès.

Soli­da­ri­tat inter­na­cio­na­lis­ta amb l’Esquerra Abertzale

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *