Inpo­si­zio fase­tik era­ba­kitze fase­ra: Celaa, «go home»!- Jon Urrusolo

Isa­bel Celaa buru duen Hez­kun­tza Sai­lak hiru ildo har­tu ditu erre­fe­ren­te gisa: elea­niz­ta­su­na, bizi­ki­detza eta Esko­la 2.0. Ildo hauek hez­kun­tza era­gi­lee­kin par­te­ka­tu gabe eta hez­kun­tza era­gi­leen ados­ta­su­nik gabe jarri dira abian. Horre­ga­tik, beha­rrez­koa da hauen gai­nean gogoe­ta egi­tea eta ados­ta­su­nak bilatzea.

Elea­niz­ta­su­na­ri dago­kio­nez, Celaak lehen­da­bi­zi argi­tu behar­ko luke zer diag­nos­ti­ko­tan oina­rritzen den egi­ten duen pro­po­sa­me­na martxan jar­tze­ko. Izan ere, hez­kun­tza era­gi­leok bat egi­ten dugu alda­rri­katzean esko­le­ta­tik ikas­le eus­kal­dun elea­niz­tu­nek ate­ra behar dute­la. Eus­kal­du­nak, eus­ka­ra gure hiz­kun­tza nazio­na­la dela­ko eta elea­niz­tu­nak, jabetzen gare­la­ko mun­du glo­bal hone­tan hiz­kun­tzek duten balioaz eta eza­gutza­ren trans­mi­sioan inge­le­sak duen esta­tu­saz. Zen­tzu hone­tan, inge­le­sa­ren ira­kas-ikas­kun­tza pro­ze­sua hez­kun­tza arlo­tik at ere nola indar­tu azter­tu behar­ko genu­ke, esa­te­ra­ko, peli­ku­lak jato­rriz­ko ber­tsioan eskai­niz. Horre­tan, bada ere­du era­gin­ko­rrik espai­niar ere­duaz gain, adi­bi­dez, Fin­lan­dian. Hiz­kun­tzen ikas­kun­tzan orain dela hiru urte Eus­ka­ra­ren Kon­tsei­luak egin­da­ko pro­po­sa­me­na ados­ta­su­ne­ra­ko abia­pun­tua izan dai­te­kee­la­koan gau­de, hez­kun­tza era­gi­le gehie­nok gure atxi­ki­men­dua ager­tu baikenion.

Ados­ta­sun honi biz­ka­rra eman­da, Hez­kun­tza Sai­lak dato­rren ikas­tur­te­ra­ko deial­dia egin­go du aur­ki, ikas­tetxe gehia­go sar dadin proiek­tuan, bai­na bes­te porro­tik ezin dute­nez jasan, deial­dia ate­ra baino lehe­na­go ikas­tetxeak bul­tzatzen ari dira xan­taia­ren bidez: sar­tzen baza­re­te, bes­te ira­kas­le bat izan­go duzue, edo fron­to­ia esta­li­ko dizue­gu, edo zorrak kita­tu. Guk ikas­tetxeei dei egi­ten die­gu horre­la­ko jokoe­tan ez sar­tze­ko, eta orain arte sar­tu diren ikas­tetxeei hiru ele­ko ere­du­tik ate­ratze­ko eskatzen diegu.

Bizi­ki­detza dela-eta, ikas­tetxeei egi­ten die­gun plan­te­amen­dua ber­din­tsua da: pla­nean ikas­tetxe gehia­go ez sar­tzea, eta dagoe­ne­ko par­te har­tzen ari dire­nak ate­ratzea. Asko­tan esan dugu plan­te­amen­du hau inpo­si­zio eta dok­tri­na­men­du hut­sa dela. Jen­dar­tean honen gai­nean ados­ta­su­nik ez dagoen bitar­tean, esko­le­ta­ra bik­ti­ma­rik ez. Dagoe­ne­ko ikas­tetxe batzue­tan badi­ra pro­po­sa­men txu­ku­nak bizi­ki­detza lan­tze alde­ra, lan­gi­leen eta esko­la komu­ni­ta­te osoa­ren pres­ta­kun­tza kon­tuan har­tzen dute­nak, tuto­retza eta orien­ta­zioa bul­tzatzen dituz­te­nak, ikas­lea akti­boa kon­tsi­de­ratzen dute­nak… Bai­na orain arte­koa, berri­ro dio­gu, inpo­si­zioan eta xan­taian oina­rri­tu da.

LABek Celaak bezain ongi daki pres­ta­kun­tza-min­te­gian par­te har­tu duten hain­bat ikas­tetxe­tan, esko­la komu­ni­ta­teak ez due­la eza­gutzen horre­tan ari dire­nik. Zeren bel­dur, zeren tru­ke har­tu dute par­te? Nola ari dira par­te har­tzen? Par­te har­tzen ari diren ikas­tetxeen zerren­da eta era­ba­kia zein orga­nok har­tu duen argi­tu egin behar da. Celaak ire­ki­ta­ko web­gu­nean ager­tzen diren este­ka inter­es­ga­rrien artean Israel­go Gober­nua­re­na dago. Bakea­ren hez­kun­tzan Israel ere­dua omen da Celaa­ren­tzat. «Bitxi­ke­ria» larria da hori.

Esko­la 2.0‑ari lotu­ta, ukae­zi­na da tek­no­lo­gia berrien eza­gu­pe­nak eta era­bil­pe­nak duten garran­tzia. Bai­na pro­gra­ma­ren 2. ikas­tur­te hone­tan, pro­pa­gan­daz hara­ta­go, ikas­tetxee­tan gau­zak ezer gutxi alda­tu dira. Lezo­ko ikas­tetxeak wifi-rekin egin ordez sare­ra kablez konek­tatzea era­ba­ki ondo­ren, Celaak aurre­tik eman­da­ko orde­na­gai­luak ken­du iza­nak era­kus­ten digu sail­bu­ruak nola­ko jarre­ra duen ikas­tetxeen auto­no­mia­ren aurrean.

Hiru ildo nagu­si horie­tan izan­da­ko jarre­raz gain, sala­tu beha­rre­koa da lan­gi­leon bal­din­tzei dago­kie­nez era­kutsi­ta­ko utzi­ke­ria ere. Utzi­ke­ria ira­kas­le labo­ral eta hezitzai­leen kolek­ti­boa­re­kin, ez bai­tu izan ara­zoak bide­ratze­ko inola­ko boron­da­te­rik. Nagu­si­ke­ria sukal­da­ri eta gar­bitzai­lee­kin, ez bai­tu betetzen inda­rrean dagoen lan hitzar­me­na. Eta harro­ke­ria, aurre­ko uda­be­rrian ira­kas­le fun­tzio­na­rioen akor­dioa gutxien­goan sinatzean adierazitakoa.

Isa­bel Celaa­ri eta bere Gober­nua­ri exijitzen die­gu inpo­sa­tu­ta har­tu­ta­ko era­ba­kie­tan atze­ra egi­tea eta lan­gi­le eta esko­la komu­ni­ta­te osoa­ri hitza ema­tea. Bide horre­tan, sail­bu­ruak bizi­ki­detzaz, hiru ele­ko hez­kun­tzaz eta Esko­la 2.0aren bai­tan orain arte egin­da­koaz eta aurre­ra begi­ra­ko ibil­bi­de orriaz infor­ma­zioa eman behar du, eta lan­gi­lee­kin eta hez­kun­tza era­gi­leo­kin ados­ta­su­nak bila­tu. Mahai nego­ziatzai­leak dei­tu behar ditu, eta urratsak eman esko­le­tan bes­te­la­ko giroa sor dadin: ordez­ka­pe­nak lehe­nen­go egu­ne­tik bete eta hez­kun­tza­ko lan­gi­leoi lapur­tu­ta­ko sol­da­ta zatia bueltatu.

Azken hau­tes­kun­de sin­di­ka­le­ta­ko emaitzek gar­bi era­kutsi digu­te ira­kas­kun­tza­ko lan­gi­le gehie­nek alda­ke­tak eskatzen dituz­te­la. Orain, horre­ta­ra­ko auke­ra ez ezik, beha­rra eta egin­beha­rra ere badu­gu. Lan­gi­leok orain arte­ko inpo­si­zio fase­tik era­ba­kitze fase­ra iga­ro behar dugu. LABek hau­tes­kun­de sin­di­ka­le­tan lor­tu­ta­ko emaitzak horren mese­de­tan jar­tze­ko pres­tu­ta­su­na du. Alda­ke­tak exijitzen ditu­gu­nok gehien­go gare­la­ko eta inpo­si­zioa­ren fasea gida­tu due­na era­ba­kitze­ko fasean sobe­ran dagoe­la­ko, berri­ro dio­gu: etxe­ra joan zai­tez­te, iros a casa, go home.

JON URRUSOLO LAB-IRAKASKUNTZAKO ARDURADUNA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *