Gaz­tei­raul­tza. Info, aur­kez­pe­na­ren kronika

Martxoa­ren 12an GAZ​TEI​RAUL​TZA​.INFO gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa aur­kez­tu genuen, eta ozto­po­ak ozto­po, jaial­diak aurre­ra egin zuen, giro ezinho­bean. Goi­zean esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen alde­ko Ara­ba­ko gaz­te mugi­men­dua­ren ager­pe­na, eta arratsal­dean lip­dub arris­kutsu baten gra­ba­ke­ta zapuz­tu nahi izan zuen Ertzain­tzak, bai­na nos­ki, ez zuen lor­tu. Egun batzuen buruan, anti-lip­du­b‑a (ez bai­ta lip­dub izan­go) prest izan­go dugu (zoritxa­rre­ko bisi­ta­re­kin ta guzti!).

GAZTEIRAULTZA.INFOren OHARRA: Martxoak 12ko jaial­dia GAZTEIRAULTZA proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa­ren aur­kez­pe­na izan zen, eta ber­ta­ra Ara­ba­ko gaz­te mugi­men­du­ko kolek­ti­bo ezber­di­nei gon­bi­da­pe­na luza­tu zitzaien; bai­na hau ez zen Gaz­te Inde­pen­den­tis­tek anto­la­tu­ta­ko eki­me­na AAM­ko oha­rran eta zen­bait komu­ni­ka­bi­dee­tan argi­ta­ra­tu den bezala.

MARTXOAK 12KO KRONIKA:

Martxoa­ren 12an GAZ​TEI​RAUL​TZA​.INFO gaz­te proiek­tu komu­ni­ka­ti­boa aur­kez­tu genuen, eta ozto­po­ak ozto­po, jaial­diak aurre­ra egin zuen, giro ezinho­bean. Goi­ze­ko 11.00etan, Ara­ba­ko gaz­te mugi­men­duak azken urteo­tan herrial­de hone­ta­ko gaz­te­riak jasan behar izan duen erre­pre­sio basa­tia­ren aur­ka eta esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen alde, pren­tsau­rre­ko masi­boa buru­tu behar zuen; bai­na Ertzain­tza­ren 5 patrui­la ber­ta­ra­tu eta gaz­te bat iden­ti­fi­ka­tu ostean, bai­me­nik gabe pren­tsau­rre­koa ile­ga­la zela adie­ra­zi zuten (argi ta gar­bi zegoen, ordea, debe­ku horren arra­zoia). Azke­nik, ager­pe­na Gaz­tetxean egi­tea era­ba­ki zen, kalean adie­raz­pen aska­ta­su­na oso osa­sun­tsu ez zebi­le­la iku­si­ta. Pren­tsau­rre­koa­ren bideoa ikus­gai: http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​J​v​_​d​l​u​T​s​8Jw.

Pren­tsau­rre­koa­ren ostean, epai­te­gien aurrean esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen alde­ko mugi­men­duak 13.00etan kon­tzen­tra­zioa dei­tu zue­nez gero, baz­ka­ri­ra arte­ko atse­de­na har­tu zen (batzuk, dena den, baz­ka­ria eta arratsal­de­ko gra­ba­ke­ta buru bela­rri pres­tatzen ibi­li ziren). 15.00ak alde­ra herri baz­ka­ri fre­ne­ti­koa egin eta 16.00etan lip­dub-aren gra­ba­ke­ta hasi zen. Egia esan­da, ber­ta­ko inork ez zuen aurre­tik lip­dub baten gra­ba­ke­tan par­te har­tu; hala ere, hasie­ra­ko ero­me­na gain­di­tu eta gra­ba­ke­ta ede­rra (eta batez ere, alaitsua) lor­tu genuen. Dena den, lipdub‑a piku­ta­ra bida­li eta bideo­klip bat (oso gua­poa, iku­si­ko duzue mun­tatzen dugu­nean!) izan zen lor­tu genuena.

Bideoa­ren gra­ba­ke­ta­re­kin giro ede­rra sor­tu zen Gas­teiz­ko Alde Zaha­rre­tik, pix­ka­na­ka jen­dea batuz, eta inola­ko ara­zo­rik gabe. Bai­na nola ez, gaz­te lip­dub batean fal­ta ezin diren gaz­te pre­soen argaz­kiak ate­ra bezain pron­to, sire­nak piz­tu eta 2 minu­tu­tan Ertzain­tza­ren patrui­lak ager­tu ziren (Gas­teiz­ko Gaz­tetxea­ren ondoan, gra­ba­ke­ta­ren azken pla­noak gra­batzen ari zire­nean), kaleak egun oso batez kon­kis­ta­tu­ta­ko gaz­te bote­rea zapuz­tu nahian: 15 gaz­te iden­ti­fi­ka­tuz, pre­soen argaz­kiak lapur­tuz eta ber­tan zegoen jen­dea mehatxa­tuz (gra­ba­zioa­ren zeri­ku­sia ez zuen jen­dea bar­ne, eta bortxa­ke­ta mehatxuak erabiliz).

Bai­na nos­ki, euren hel­bu­rua ez zuten lor­tu, eta hasie­ra­ko etsi­pe­na gain­di­tuz, gaue­ko 21.00etan gra­ba­zioa­ren azken zatia boro­bil­tze­ko keda­da jarri zen, aurre­tik baino askoz jen­de gehia­go hur­bil­du zela­rik, “EGIN EZAZU BEHAR DUZUNA!” esa­ten zuten oihue­kin. Egu­na amaitze­ko, GAZTEIRAULTZA.INFOren eki­tal­dia­re­kin eta kon­tzer­tue­kin amai­tu genuen, gaue­ko ordu txi­kiak arte.

GAZTEIRAULTZA.INFOtik, alde bate­tik, Ertzain­tza­ren jarre­ra bor­titza sala­tu nahi dugu, larun­ba­tean argi gera­tu baitzen gure herrian adie­raz­pen aska­ta­su­nak duen balioa; eta bes­te­tik, harro­ta­su­nez, larun­ba­te­ko gaz­te iraul­tza honen kide eta boz­go­rai­lu iza­ten jarrai­tu­ko dugula.

OZTOPO GUZTIEN GAINETIK… GAZTEAK GARA ETA HARRO GAUDE!

GORA KOMUNIKAZIOAREN GERRILA!

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *