[Eusk/​Cast] Gas­teiz, La Ertzain­tza ame­na­za con vio­lar a per­so­nas que acu­dian a un acto politico

El pasa­do saba­do 12 de mar­zo habia pro­gra­ma­do una jor­na­da sobre el movi­mien­to juve­nil inde­pen­den­tis­ta de Ara­ba en Gasteiz.

Cuan­do se iba a cele­brar una rue­da de pren­sa para denun­ciar la cri­mi­na­li­za­cion de la juven­tud inde­pen­den­tis­ta, la Ertzain­tza acu­dio al lugar y tra­to de impe­dir­la por lo que se tuvo que rea­li­zar­se en otro lugar. Duran­te todo el dia la pre­sen­cia de la Ertzain­tza fue cons­tan­te… Los momen­to mas cri­ti­cos se vivie­ron cuan­do se iba a rea­li­zar un Lipdub.

Cuan­do se esta­ba gra­ban­do una esce­na en la que apa­re­cian fotos de pre­sos jove­nes inde­pen­den­tis­tas encar­ce­la­dos apa­re­cie­ron una fur­go­ne­ta y una patru­lla de la ertzain­tza e iden­ti­fi­ca­ron a varios jove­nes 15 – 20). Tam­bien se lle­va­ron las pale­tas con las fotos. Des­pués de esto habia pro­gra­ma­do un acto poli­ti­co para pre­sen­tar el herri pro­gra­ma tam­bien en el cas­co vie­jo. En la entra­da del acto la ertzain­tza incre­po a la gen­te que acu­dia al lugar.

Agen­tes de la ertzain­tza ame­na­za­ron a algu­nos asis­ten­tes con untar­les vase­li­na e into­du­cir­les un palo por el ano (hacien­do alu­sion a los ulti­mos epi­so­dios de tor­tu­tas denun­cia­dos por Bea­triz Etxe­ba­rria). Tam­bien se diri­gie­ron a una de las per­so­nas ame­na­zan­do­le hijo puta a ti ya te cogeremos.

Ertzain­tza bortxa­ke­ta­re­kin mehatxa­tu zituen herri­ta­rrak Gasteizen:

Pasa den martxoa­ren 12an Ara­ba­ko hain­bat gaz­tek Gaz­tei­raul­tza proiek­tua aur­kez­tu behar zuten Gas­tei­zen. Goi­ze­tik Ertzain­tza­ren pre­sen­tzia oso nabar­me­na zen Gas­teiz­ko kalee­tan. Age­rral­di jen­detsu bat burutze­koak ziren, bai­na Ertzain­tzak gala­ra­zi ondo­ren bes­te leku bate­ra joan behar izan zuten age­rral­dia burutze­ra. Ondo­ren alde zaha­rre­ko kalee­tan Lip­dub bat burutze­ko asmoa zuten gaz­teek bai­na berriz ere Ertzai­nak hur­bil­du ziren, 20 gaz­te ingu­ru iden­ti­fi­ka­tuz eta pre­so dituz­ten gaz­te inde­pen­den­tis­ten argaz­kiak kenduz.

Hone­kin nahi­koa ez eta ezker aber­tza­leak Gas­teiz­ko herri pro­gra­ma aur­kez­ten zuen leku­ra joan ziren ondo­ren. Are­to­ra sar­tzen ari zen jen­dea­ri irain­ka eta mehatxu­ka hasi ziren bereha­la. Ertzai­ne­ta­ko batek os vamos a untar vase­li­na y os vamos a meter un palo por el culo oihu­ka­tu zion jen­dea­ri, aurre­ko astean Guar­dia Zibi­lak Bea­triz Etxe­be­rria­ri egin­da­ko gogo­ra­tuz. Bes­te batek berriz hijo de puta, a ti ya te coge­re­mos esan zion gaz­te bati.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren Ertzain­tza­ren pro­bo­ka­zio berri hau sala­tu nahi du ezer baino lehen. Bes­te behin ere Ertzain­tza­ren jarre­ra poli­ti­koa zein den argi utzi dute ger­tae­ra hauek. Nahi­be­za­la aritze­ko bai­men osoa dute goi­tik behe­ra arma­tu­ri­ko poli­zia hauek, nahi dute­na esa­nez, nahi dute­na atxi­lo­tuz eta nahi dute kol­pa­tuz. Pasa den astean Her­na­nin izan­da­ko ger­tae­ren berri eman bage­nuen, orain­goan Gas­tei­zen ger­ta­tu­ri­ko salatze­ra gatoz, bene­tan larria deritzo­gu­la­rik bortxatze­ko mehatxua egi­tea herri­ta­rrei, noiz eta mehatxu hori egia bihur­tu den Guar­dia Zibi­la­ren kuar­te­lean aste bete lehenago.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *