Suport del par­la­ment a les con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

Aquest matí els dipu­tats de CiU i d’Es­que­rra han votat avui al par­la­ment a favor d’u­na moció impul­sa­da per Soli­da­ri­tat de suport a la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na del 10 d’a­bril, així com tam­bé i a totes les con­sul­tes fetes a Comi­ni­tat Autè­no­ma de Cata­lun­ya. El text defen­sa l’au­to­de­ter­mi­na­ció com un dret irre­nun­cia­ble de Cata­lun­ya i el dret de la socie­tat civil cata­la­na a expres­sar-se lliu­re­ment amb les consultes.

La moció, tran­sac­cio­na­da amb CiU fina­ment, no inclou la ins­tàn­cia per­què el par­la­ment cedei­xi espais per al 10‑A ni el reco­nei­xe­ment de la inde­pen­dèn­cia de Koso­vo. Es trac­ta d’u­na reso­lu­ció polí­ti­ca impor­tant, que comp­ta amb ante­ce­dents com la decla­ra­ció a favo­ra­ble al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció efec­tua­da per aquest par­la­ment el 1989.

L’a­par­tat sobre el suport a la inde­pen­dèn­cia de Koso­vë tam­bé ha que­dat fora del text, però Soli­da­ri­tat ha anun­ciat que el recu­pe­ra­ria més enda­vant en una altra moció.

El text que s’ha apro­vat avui inclou, final­ment, tres punts: el pri­mer, sobre el reco­nei­xe­ment de l’au­to­de­ter­mi­na­ció com a dret irre­nun­cia­ble del poble de Cata­lun­ya; el segon, sobre el dret de la socie­tat civil a expres­sar-se lliu­ra­ment amb les con­sul­tes ciu­ta­da­nes; i el ter­cer, sobre el suport a la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na i a les que es fan o s’han fet en altres llocs del país.

Tam­bé es pren el com­pro­mís d’a­dop­tar reso­lu­cions apro­va­des ante­rior­ment al par­la­ment, el 1989, el 1998 i el 2010 sobre el dret d’autodeterminació.

Els dipu­tats de CiU, Esque­rra i Soli­da­ri­tat n’han per­més l’a­pro­va­ció; el PSC, el PP i Ciu­ta­dans hi vota­ran con­tra; i Ini­cia­ti­va ha donat suport als dos pri­mers punts de l’ar­ti­cle, però s’ha abs­tin­gut en el ter­cer, per la dis­con­for­mi­tat dels eco-socia­lis­tes a que les vota­cions només inclo­guin el sí o el no a la independència.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *