Fleury­ko espetxean bisi­te­kin ara­zoak ‑Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimenduak

Pasa den larun­ba­tek Fleury­ko espetxean aur­kitzen diren hain­bat eus­kal pre­so poli­ti­kok bisi­ta bikoitza eska­tua zuten, bai­na bisi­tak era­ma­ten dituen enpre­sak izan­da­ko akats baten ondo­rioz azke­nean bisi­ta sin­plea izan zuten. Sin­plea izan­go zute­la jaki­tean espetxe­zai­ne­kin hitz egin eta azke­nean bisi­ta hamar minu­tuz luzatze­ko auke­ra izan zuten.

Bera­ri egoz­ten zaiz­kion deli­tuak pres­kri­bi­tuak dau­de­la argu­dia­tu­ta, Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­lak Muri­llo libre uzte­ko deli­be­roa har­tu du aste hone­tan. Txan­trea­ko eus­kal pre­so poli­ti­koak astear­te arratsal­dean berres­ku­ra­tu zuen aska­ta­su­na. Autoa­ren ara­ne­ra bere aur­ka­ko lehen inpu­tazioa deli­tu izan zene­tik hama­bost urte baino gehia­go­ra eman da.

Este­ban Muri­llo libre gel­di­tu zen astear­te arratsaldean

Este­ban 2008ko urrian atxi­lo­tu zuten poli­ziek Bida­rrain, ipar Eus­kal Herrian. Ber­tan hain­bat urte zera­matzan bizitzen, bizitza era­bat nor­ma­la eta publi­koa egi­nez. Han atxi­lo­tu ondo­ren euro­agin­du bidez espai­nia­ra­tu zuten.

Alex Aka­rre­gi, Iur­gi Men­di­nue­ta, Jon Sala­be­rria eta Aitor Llo­ren­te ziren bisi­te­kin ara­zo izan zuten pre­soak. Gai­non­tze­koek eska­tu zuten moduan izan zuten bisita.

Ger­tae­ra honen ondo­ren D2ko pre­soek pro­tes­ta egin zuten eta berriz ere Mitar­de­ra era­ma­nak izan ziren. Hauek dira Mitar­de­ra era­man zituz­ten presoak:

Jose Juan Gar­cia, Aitor Loren­te, Ekaitz Agi­rre, Jon Sala­be­rria, Aitzol Etxa­bu­ru, Iña­ki Iri­ba­rren, Ugaitz Astiz, Alex Aka­rre­gi eta Jur­gi Mendinueta.

Diru­die­nez pre­soek aurrez baze­ki­ten aste­bu­ru horre­tan eta dato­rre­nean bisi­te­kin ara­zoak izan­go zituz­te­la, bai­na kon­pon­tzen saia­tu arren espetxe ardu­ra­du­nek ez zie­ten kasu­rik egin. Beraz aste­bu­ruan plan­to egin ondo­ren osti­ra­la arte Mitar­dean izan­go dituz­te. Zuzen­da­ritza­re­kin hitz egi­te­ko auke­ra izan dute eta aste­bu­ru hone­tan bisi­ta bikoitze­kin ez dela ara­zo­rik izan­go ziur­ta­tu diete.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *