Ome­nal­dia egin­go dio­te Teles­fo­ro Mon­zo­ni Ber­ga­ran, martxoa­ren 13an.

Teles­fo­ro Mon­zon ezker aber­tza­le­ko buru­za­gi his­to­ri­koa­ri ome­nal­dia egin­go dio­te hel­du den martxoa­ren 13an Ber­ga­ran, bere sorterrian.


Martxoa­ren 9an Teles­fo­ro Mon­zo­nen heriotza­ren 30. urteu­rre­na bete­ko da eta, horren kari­ra, Ber­ga­ra­ko ezker aber­tza­leak ome­nal­dia anto­la­tu du, bere memo­ria oho­ra­tu eta bere mezua­ren gaur­ko­ta­su­na agertzeko.
Ome­nal­dia­ren xehe­ta­su­nak gaur azal­du dituz­te Mar­tin Gari­tano kaze­ta­riak eta Mai­te Aris­te­gik. Age­rral­dian izan dira, hala­ber, Agur­ne Barru­so Ber­ga­ra­ko alka­tea eta eki­tal­dian par­te har­tu behar duten hain­bat lagun.
Gari­ta­nok nabar­men­du due­nez, Teles­fo­ro Mon­zo­nen lana eta leku­ko­ta­su­na inde­pen­den­tzia­ren ametsak gida­tu zituen eta gaur, «haren mezuak, inoiz baino zen­tzu han­dia­goa du».
«Esku­ra dau­ka­gu gure herria, gure abe­rria, Esta­tu libre bat iza­te­ko pro­ze­su demo­kra­ti­koa. Inoiz baino bal­din­tza hobeak ditu­gu abian den pro­ze­su hori aska­ta­su­na, auto­de­ter­mi­na­zioa eta bake­rantz bide­ratze­ko», esan du.
Har­ta­ra, eus­kal herri­ta­rren boron­da­tea erres­pe­ta­tua izan dadin «inda­rrak metu eta behar diren bul­tza­da guz­tiak ema­te­ko garaia» dela adie­ra­zi du. Izan ere, gogo­ra eka­rri due­nez, «bata­su­na izan da Teles­fo­rok utzi zigun mezua, herri­ta­rren bata­su­na, aber­tza­leen bata­su­na, eta gaur, atzo baino argia­go dago aurre­ra egi­te­ko bata­su­na era­bat beha­rrez­koa dela».
Martxoa­ren 13a, beraz, Mon­zon omen­tze­ko eta hare­kin bate­ra «bidean gel­di­tu diren aber­tza­leak omen­tze­ko eta bata­su­na alda­rri­katze­ko» balia­tu­ko dute.
Eki­tal­dia Ber­ga­ra­ko pilo­ta­le­kuan egin­go da, arratsal­de­ko 18.30etik aurre­ra. Musi­ka, dan­tza­riak, bideo ema­nal­dia, ber­tso­la­riak eta eki­tal­di poli­ti­koa izan­go dira, bes­teak beste.

Una con­fe­ren­cia sobre “Teles­fo­ro Mon­zon” abre el ciclo de homenaje
Hoy colo­can una pla­ca en la pla­za, dedi­ca­da a Teles­fo­ro Monzón

Ber­ga­ra * E.H
El tri­gé­si­mo ani­ver­sa­rio de la muer­te de Teles­fo­ro Mon­zon, que falle­ció en Doni­ba­ne Lohitzun el 9 de mar­zo de 1981 y fue ente­rra­do en la villa maho­ne­ra el 12 de mar­zo de 1981, tie­ne un fren­te que per­si­gue dar a cono­cer al per­so­na­jes en sus dis­tin­tas face­tas. La Fun­da­ción Ola­so y el Ayun­ta­mien­to de Ber­ga­ra han mon­ta­do un pro­gra­ma de char­las, actos y músi­ca para recor­dar la figu­ra del polí­ti­co abertzale.
El pro­gra­ma se desa­rro­lla­rá del 7 al 14 de mar­zo. La Torre Ola­so aco­ge­rá un ciclo de con­fe­ren­cias en las que tres inves­ti­ga­do­res abor­da­rán dis­tin­tos aspec­tos del per­so­na­je. Los encuen­tros a par­tir de las 19:00h.
Se abre el reco­rri­do hoy con la con­fe­ren­cia “Teles­fo­ro Mon­zo­nen lan­gos­tak eta lur-saga­rrak” con el escri­tor Kol­do Iza­gi­rre que se cen­tra­rá en la ver­tien­te como impul­sor de la eus­kal cul­tu­ra. Iza­gi­rre fue edi­tor de las obras com­ple­tas de Teles­fo­ro, y uno de los artí­fi­ces que puso en valor la figu­ra del autor, polí­ti­co y diri­gen­te bergarés.
El 11 de mar­zo a car­go del his­to­ria­dor Lud­ger Mess, “Teles­fo­ro Mon­zon eta Jose Anto­nio Agi­rre: bi lagun, bi poli­ti­ka” en la que abor­da­rá la face­ta polí­ti­ca en el perio­do de la Gue­rra Anti­fas­cis­ta 1936 – 1939 y en el exilio.
El 14 de mar­zo el his­to­ria­dor Iña­ki Ega­ña ana­li­za­rá el tema “Teles­fo­ro Mon­zon. Atzo­ko eta gaur­ko guda­rien arte­ko lotu­ra” que tra­ta­rá, entre otros aspec­tos, la rela­ción con los refugiados.
El miér­co­les 9 de mar­zo en el 30 ani­ver­sa­rio se podrán una pla­ca a la pla­za que tie­ne dedi­ca­da en la villa Teles­fo­ro Mon­zon, que se encuen­tra en la par­te supe­rior del Archi­vo Muni­ci­pal, deli­mi­ta­da por la pro­pia Torre y la Casa Con­sis­to­rial. El sába­do con­cier­to de Pantxoa eta Peio, y el 13 de mar­zo, homenaje.

Ber­ga­ra, Gara * E.H

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *