Lon­dre­se­ko hitzal­dian Patxi Lopez entzun­gor tor­tu­raz gal­de­tu­ta – EHL

Lon­dre­sen Lon­don School of Eco­no­mics and Poli­ti­cal Scien­cek (LSE) gon­bi­da­tu­ta “esta­do de bien­es­tar” eus­kal gizar­tea­ren egon­kor­ta­su­na eta herri­ta­rron era­ba­kitze­ko esku­bi­dea defen­da­tu zuen eman­da­ko hitzal­dian, bai­na bi gal­de­rei bai­zik ez zien erantzun.

Hala ere, Eus­kal Herria­ren Lagu­ne­ko kide batek tor­tu­ra kasuen ingu­ru­ko gal­de­ra egin zion Lope­zi Hote­le­ko ata­rian, eta honek: “a quién crees tú”? eran­tzun zio­nean “a “Amnis­tia Inter­na­cio­nal y la ONU” entzun behar izan zuen Lehendakariak.

Ondo­ren Habeas Cor­pus eta Tor­tu­ra saihes­te­ko pro­to­ko­loa­ren gai­nean gal­de­ka­tua izan zenean entzun­gor egin zuen eta bera­re­kin zebi­len batek gaia inge­le­sez alda­tu zuen. Lon­don­go Eus­kal Herria­ren Lagu­ne­ko kideak itzul­pe­na egin zion lehen­da­ka­ria­ri, txin­tik uler­tzen ez zue­la ikusita.

Eus­kal Herri­ko Lagu­nak – EHL

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *