“Kri­si Kapi­ta­lis­ta Euro­pan eta eus­kal aska­pen pro­ze­suan” Iru­ña eta Bil­bon (kro­ni­kak)

oskar matute aitor sainz

Bil­bon, erron­da­bi­de elkar­tean 28 lagun elkar­tu ginen. Hiz­la­riak Antxon men­di­za­bal (UEU ira­kas­lea) eta Izas­kun Gua­rrotxe­na (bil­gu­ne femi­nis­ta). Antxo­nek, 1929ko kri­si­tik hona kapi­ta­lis­moak izan duen bila­kae­ra azal­du zuen ikus­pe­gi eko­no­mi­ko bate­tik, eta ondo­rio sozial edo poli­ti­koak azal­duz. Tar­tean ongi iza­tea­ren ere­dua nola sor­tu zen eta ondo­ren gaur egun­go egoe­ra nola dagoen. Bes­te­tik, Izas­ku­nek, ema­ku­mea­ren­gan kri­siak dituen era­gin nabar­me­nen berri eman zuen. Nola sis­te­ma patriar­kal kapi­ta­lis­tak gehien era­sotzen dituen sek­to­rea ema­ku­mea den, murriz­ke­ta sozia­lek dituz­ten ondo­rio agerikoak…

Arrotxa­pean 30 lagun elkar­tu ziren erro­ta­be­rri kul­tur elkar­tean, Oskar Matu­te eta Aitor Saiz izan ziren hiz­ke­tan. Aito­rrek (EHK) euro­par bata­su­na­ren izae­ra eta fun­tzio­na­men­dua­ren ingu­ruan hitz egin zuen, bai­ta OTAN edo FMI beza­la­ko era­kun­deek duten zere­gi­nen gai­nean ere. Hone­taz gain Gre­zia­ko erre­sis­ten­tzia eta borro­ka­ren berri ere eman zuen. Oska­rrek berriz, kri­si kapi­ta­lis­ta­ren eta herri zapal­duon ikus­pe­gi­tik indar meta­ke­tak eta eus­kal herria ezke­rre­tik akor­dioa­ren zehaz­ta­su­nak eman zituen. Eta gorai­pa­tu, erai­kun­tza nazio­na­la eta sozia­la elka­rre­kin egin beha­rra­ren garran­tzia ere.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *