Unai Malla­bia, Aitor Fer­nan­dez eta Naia Zurria­ran libre gel­di­tu dira – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua

Naia Zurria­ran eus­kal pre­so poli­ti­ko iaz­ko api­ri­lean atxi­lo­tu zuten Bil­bo­ko Elkano kale­ko abo­ka­tuen bule­goan, Guar­dia Zibi­lak buru­tu zuen poli­zia ope­ra­zio batean. Bost egun inko­mu­ni­ka­tu­rik izan zuten, eta tor­tu­ra larriak sala­tu zituen epai­lea­ren aurrean.

Gaur gel­di­tu­ko da aske 60.000 euro­ko ber­mea ordain­du­ta. Une hone­tan Gran­da­ko espetxean aur­kitzen da pre­so etxe­tik ehu­na­ka kilometrotara.

Aitor Fer­nan­dez eta Unai Malla­bia 2003ko ekai­na­ren 17an atxi­lo­tu zituen Ertzain­tzak Bil­bo ingu­ruan buru­tu­ri­ko ope­ra­zio batean, eta kale era­soe­tan par­te har­tzea egotzi­ta zigor­tu zituz­ten. Aito­rrek kon­de­na bete­ta ate­ra zen atzo, eta Unai­ri bede­ratzi egun fal­ta zaiz­kio kon­de­na betetze­ko, bai­na bere kasua kons­ti­tu­zio­na­lean erre­ku­rri­tua zegoen eta honek agin­du du ebaz­pe­na eman arte kon­de­na momen­tuz sus­pen­tsioan gel­ditzen dela, noiz eta bede­ratzi egun fal­ta zaizkionean.

Aitor Alme­ria­ko espetxe­tik ate­ra zen eta Unai berriz Puer­to I espetxetik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *