Pre­soen argaz­kien afe­ran inpu­tatu zegoen Erron­da­bi­de­ko taber­na­ria atxi­lo­tu du Ertzaintzak

Taber­nan pre­soen argaz­kiak iza­tea egotzi­ra iaz­ko maiatzean Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­le­ra dekla­ratze­ra joa­te­ko zita­zioa jaso zuen bai­na honek uko egin zion, elkar­ta­su­na ez dela deli­tua argu­dia­tu­ta. Gaur atxi­lo­tu du Ertzaintzak.

Alde zaha­rre­ko taber­na­riek dato­zen ordue­tan era­ba­ki­ko dute nola eran­tzu­ten dio­ten elkar­ta­su­na­ren aur­ka­ko era­so honi.

Atxi­lo­ke­ten eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mobilizazioak:

Asteaz­ke­na:

Zumaian, 19:30etan kotxe kara­ba­na Kofradiatik

Oste­gu­na:

Donos­tian, 19:30etan elka­rre­ta­ratzea uda­letxe aurrean

Zumaian, 19:30etan elka­rre­ta­ratzea Mag­no­lio aurrean

Ber­ga­ran, 19:30etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik abiatuta

Osti­ra­la:

Zumaian, 20:15etan mani­fes­ta­zioa Kofra­dia­tik abiatuta

Bil­bon, 20:00etan mani­fes­ta­zioa San­tia­go plazatik

Gas­tei­zen, 20:30etan mani­fes­ta­zioa Andra Mari Zuria­ren plazatik

Larun­ba­tean:

Arratsal­de­ko 15:00etan giza katea Saint Leonetik

Tor­tu­rak eki­di­te­ko neu­rriak har­tzea­ri uko egin dio Mar­las­ka epaileak:

Atzo Biz­kaian atxi­lo­tu zituz­ten lau herri­ta­rren abo­ka­tuek Habeas Cor­pu­sa eska­tu dute, atxi­lo­tuak bereha­la epai­lea­ren aurre­ra pasatzea hain zuzen ere. Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­lak uka­tu egin du eskae­ra hori. Inko­mu­ni­ka­zio aldian atxi­lo­tuak tor­tu­ra­tuak izan dai­te­zen eki­di­te­ko neu­rriak ere eska­tu ditu defen­tsak, eta hau ere atze­ra bota dute.

3 neu­rri eska­tu dira zehazki:

- Atxi­lo­ke­ta aldian kon­fian­tza­ko medi­kua­ren bisi­tak izatea.
– Atxi­lo­ke­ta une guz­tia bideo kame­raz gra­ba­tua izatea.
– Bere seni­deek atxi­lo­tua non dagoen eta nola dagoen jakin dezatela.

Atxi­lo­tuak inko­mu­ni­ka­tuak aur­kitzen dira eta ez dago beraien egoe­ra­ren gai­ne­ko inola­ko berririk.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik ez gara neka­tu­ko atxi­lo­tuak une hone­tan jasa­ten ari dai­tez­keen tra­tuaz gure kez­ka adie­raz­ten. Bitar­tean mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dugu.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *